Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Передвиборна програма Клендія Миколи Богдановича

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА

кандидата на посаду

директора Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів та природокористування України

«Бережанський агротехнічний інститут»

к.т.н., доцента, декана агроінженерного факультету

Клендія Миколи Богдановича

Передмова

Спадкоємність традицій освітньої та наукової діяльності завжди була і залишається одним із головних чинників успішного розвитку будь-якого навчального закладу. Гордість за досягнення попередників є основою для вибору оптимальних векторів розвитку і точкою відліку для нових змін.

Новий Закон України "Про вищу освіту" передбачає докорінні зміни в діяльності як навчальних закладів, так і окремих громадян. Останні події, що відбулися в нашій країні та суспільстві, вимагають нових підходів у роботі нашого інституту та переосмислення державної, громадянської позиції кожного співробітника.

Наступна програма розкриває моє бачення подальшого розвитку нашого навчального закладу. Її реалізація, безумовно, неможлива без участі всіх співробітників та студентів. Я сподіваюся на вашу підтримку, на те, що ми разом будемо і далі розвивати наш інститут у складі НУБіП України, підвищуючи його авторитет в нашому місті, області, в Україні і всьому світі.

Мета програми: подальша модернізація та розвиток Бережанського агротехнічного інституту у відповідності до програми розвитку Національного університету біоресурсів і природокористування України на 2015-2020 роки «Голосіївська ініціатива – 2020». Кінцевою метою діяльності інституту є підготовка висококваліфікованих фахівців європейського і світового рівня, творче поєднання освітянської і наукової діяльності.

1. Удосконалення структури інституту і кадрова політика

Основними принципами діяльності інституту як академічної спільноти

мають бути:

- демократизм і гласність, дотримання академічних свобод;

- повага та турбота щодо кожного члена колективу – викладача, студента, службовця, робітника;

- професіоналізм і відповідальність за виконання службових обов’язків з боку кожного члена колективу інституту;

- неухильне виконання законів України, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Положення інституту.

Для цього необхідно:

1. Удосконалити структуру інституту, шляхом усунення непотрібних і неефективних посад та підрозділів.

2. Підвищити роль Вченої ради інституту, вчених рад факультетів щодо ухвалення рішень і контролю над їх виконанням.

3. Забезпечити створення комісій Вченої ради з основних питань діяльності інституту з метою об’єктивного аналізу, моніторингу й розроблення рішень в основних сферах діяльності, із залученням найбільш компетентних науково-педагогічних працівників, співробітників, представників студентського самоврядування.

4. Призначати на посади керівників підрозділів тільки згідно вимог чинного законодавства.

5. Сприяти всебічному покращенню науково-педагогічного потенціалу кафедр для якісної реалізації освітньо-професійних, освітньо-наукових й наукових програм, здійснення наукової й інноваційної діяльності, реалізації міжнародних програм і проектів.

2. Освітня діяльність

Однією з головних складових діяльності інституту є, безумовно, навчальний процес, а основною ланкою – кафедра. Від конкретного та вірного підходу до організації навчального процесу залежить доля кожного співробітника і студента.

Першочерговими завданнями в цьому напрямі є:

1. Акредитація 4-х магістерських програм за якими сьогодні проводиться навчання.

2. Переакредитація всіх існуючих в інституті напрямів і спеціальностей згідно нового переліку галузей знань.

3. З метою розвитку інституту, проведення ліцензування нових спеціальностей за результатами проведеного моніторингу освітнього простору, ринку праці та можливостей інституту, наприклад: «Транспортні технології», «Автомобільний транспорт», «Нетрадиційні джерела енергії», «Фінанси, банківська справа та страхування» та інші.

Для цього необхідно згідно нових вимог до ліцензування:

- збільшити кількість докторів наук або кандидатів наук, які мають статей у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН;

- науково-педагогічним працівникам здійснювати наукові публікації у міжнародних наукометричних базах, наукових фахових виданнях, авторських свідоцтв, патентів, підручників згідно з вимогами МОН;

- працівникам інституту видавати навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки;

- здійснювати підготовку студентів до Всеукраїнських олімпіад та конкурсів студентських наукових робіт.

4. Активно розбудовувати дистанційне навчання.

5. Тісна співпраця з навчальним відділом, деканатами та кафедрами головного університету з питань ліцензування, акредитації, погодження навчальних планів, переліку дисциплін, тощо.

6. Розширити співробітництво з роботодавцями та студентською спільнотою щодо формування блоку дисциплін вільного вибору студентів і інституту з врахуванням ринку праці.

7. Активізувати профорієнтаційну роботу шляхом залучення працівників і студентів, підвищенням іміджу та рейтингу інституту, випуском високоосвічених спеціалістів, адаптованих до сучасних вимог ринку праці.

3. Науково-дослідна діяльність

Єдність розвитку освіти та науки є визначальним чинником реформування життя інституту. Тому необхідно:

- продовжити наукові дослідження в лабораторії біогазових технологій згідно заявлених тематик;

- активізувати науково-дослідну роботу на кафедрах інституту, проведення досліджень за визначеними темами, публікація результатів досліджень у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних SciVerse Scopus, Motrol, фахових виданнях України, участь у міжнародних науково-практичних конференціях, що проводяться в Україні та за кордоном.

- здійснити реєстрацію інституту в міжнародних пошукових системах (наприклад Google Scholar), отримати доступ до авторитетних міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science тощо);

- співпрацювати з кафедрами НУБіП України щодо наукової та науково-методичної роботи (написання та видання підручників, монографій та статей);

- створити умови для роботи студентських наукових гуртків та студентського наукового товариства.

4. Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність вимагає активізації зв’язків інституту з зарубіжними закладами, науковими центрами, фондами та інститутами громадянського суспільства, що забезпечує покращення показників діяльності за рахунок розширення можливостей міжнародної співпраці, підвищення і зміцнення рейтингу інституту. Для цього вважаю за потрібне:

1. Інтенсифікувати міжнародне науково-освітнє співробітництво через

організацію і координацію різноманітних міжнародних наукових заходів: конференцій, семінарів, конгресів, спільних публікацій наукових видань;

2. Відділу міжнародних зв’язків та кафедрі гуманітарних дисциплін запровадити систему технічного супроводу співробітництва інституту; сприяти обміну і мобільності науково-педагогічних працівників;

3. Встановлення зв’язків зі спорідненими закладами освіти інших країн для співробітництва у навчальній, науковій і методичній роботі, обміну молодими вченими, розширення міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності;

4. Впровадження заходів для участі студентів у програмах академічної мобільності, закордонного стажування та практики;

5. Підтримка стосунків із зарубіжними партнерами у галузі спільних програм обміну та програм закордонного стажування для викладачів та студентів інституту, зокрема: налагодження співпраці із фірмою «Польські ягоди» для проведення виробничих практик студентів у Польщі, налагодження співпраці з біологічно-рільничим відділом Жешувського університету та продовження співпраці з Люблінським університетом.

5. Студентське самоврядування

Студенти – це рівноправні учасники освітнього процесу, і від їх активної участі в розвитку інституту залежить успіх усієї нашої роботи.

Саме тому адміністрація інституту повинна усіляко забезпечувати необхідні умови для гармонійного розвитку студентської молоді. Усе найкраще, що створюється в інституті, робиться заради студентів та для студентів.

- Забезпечити участь студентів в управлінні навчальним закладом через створення студентського самоврядування на засадах добровільності, колегіальності, відкритості, виборності та звітності, рівності прав студентів;

- Активізувати співробітництво із студентським активом (студрада інституту, рада молодих вчених та студентів, студради факультетів, студентські наукові товариства на факультетах, профспілковий актив, старости груп тощо) для посилення їх участі в організації навчального процесу, реалізації наукових досліджень, розширення наукового співробітництва;

- Проводити регулярні зустрічі керівництва інституту зі студентами, у ході яких постійно інформувати студентів про роботу ректорату, а також щодо конкретних кроків у напрямку розв’язання студентських проблем;

- Продовжити роботу з національно-патріотичного, інтернаціонального та морального виховання студентів, формування в них активної громадянської позиції, основними засадами якої є знання мови, історії, культури українського народу, поважне ставлення до традицій та звичаїв народів світу;

- Удосконалити систему морального й матеріального стимулювання студентів за вагомий внесок у навчальну та наукову діяльність, спортивні досягнення та творчі здобутки.

6. Розвиток інформаційної та комунікаційної бази

1. Створення єдиної інформаційної системи, яка охоплює всі сторони роботи інституту на базі безпаперових технологій;

2. Реалізувати загальноінститутську програму створення електронних підручників і посібників за напрямами підготовки фахівців. Забезпечити розвиток електронної бібліотеки інституту шляхом накопичення електронних варіантів підручників, навчально-методичних посібників за авторством викладачів інституту, поповнення фонду електронних видань і баз даних наукових журналів, інформаційно-бібліографічних видань; завершити переведення в електронну форму загального каталогу бібліотеки та представити його в мережі Інтернет;

3. Оволодіння новими методами збору, опрацювання, синхронізації та поширення інформації у web-просторі. Створення системи накопичення та поширення даних і знань агропромислового та природоохоронного спрямування (інтегрованого програмно-інформаційного середовища науково-інноваційних та освітніх ресурсів).

7. Матеріально-технічне забезпечення

1. Укомплектування інститутських навчально-наукових лабораторій високотехнологічним навчально-лабораторним обладнанням і технічними засобами навчання, оснащення лекційних аудиторій мультимедійною технікою, комп’ютерними програмами ;

2. Спільно з регіональними та місцевими органами влади, за підтримки підприємств-партнерів інституту, спілки роботодавців, провідних підприємств і фірм розвивати й збільшувати матеріально-технічну базу навчального процесу;

3. Вирішення питання опалення в спортивному залі інституту;

4. Планове та ефективне проведення поточних ремонтів у навчальних корпусах має бути якісним і, як наслідок, довгостроковий період післяремонтної експлуатації;

5. Здійснювати на регулярній основі обов’язковий ремонт аудиторного фонду, забезпечувати стабільний режим опалення, за рахунок чого забезпечувати комфортні умови в гуртожитках, навчальних корпусах, приміщеннях загального користування та ін.

8. Фінансове забезпечення, соціально-економічний розвиток

Головна мета заходів цього розділу – покращення фінансового стану інституту та його працівників, гарантування прозорості рішень в частині фінансів: як заробляти та розподіляти кошти (передусім, на зарплату та розвиток).

Незважаючи на складну ситуацію в економіці України, необхідно протягом першого року зробити наступні кроки для стабілізації роботи нашого інституту:

1. Відкрите обговорення доходів і видатків інституту в процесі формування та реалізації його річного кошторису; затверджені кошторис і штатний розпис вчасно розміщувати на сайті інституту. Забезпечення прозорості фінансово-економічної діяльності.

2. Необхідність планування економічної діяльності інституту та здійснення контролю за її виконанням, впровадження системи внутрішнього аудиту за витрачанням коштів бюджету інституту;

3. Розробити план заходів із ресурсоенергозбереження. Забезпечити ефективну систему використання ресурсів інституту, реалізувати програму енергозбереження, оптимізувати витрати електроенергії, води та тепла.

4. Адміністрації інституту займатися пошуком альтернативних джерел фінансування життєдіяльності інституту та залучення цих коштів для його розвитку:

- створити фонд асоціації випускників інституту,

- впровадження наукових та проектних робіт, створення дорадницької служби;

- підвищити ефективність освітянської та господарської діяльності.

5. При розробленні кошторисів платного навчання студентів обов’язково враховувати: плату в інших ВУЗах регіону, престижність спеціальності, наповненість груп бюджедтниками, собівартість навчання.

6. Знизити плату за користування послугами спортивного і тренажерного залів для співробітників інституту та студентів;

7. Розробити та запровадити положення про матеріальне заохочення працівників інституту.

Післямова

Враховуючі останні зміни у суспільстві та освітньо-науковому просторі, існуючі запити і прагнення громадян України до втілення у життя європейських цінностей, вважаю, що мова не повинна йти лише про посаду директора. Це питання, також, розглядається у площині делегування колективом інституту кредиту довіри конкретній людині, здатній повести інститут до зазначеної мети в умовах освітянської, економічної, політичної реформ, загострення конкуренції та інших чинників впливу.

Впевнений, що від нового директора колектив інституту чекає не лише розвитку наукового, освітнього напрямків діяльності, а й сподівається на прозорі і міцні стосунки, відсутність лицемірства між адміністрацією та колективом, на відкритий і демократичний стиль управління, забезпечення добробуту усіх працівників.

У своїй передвиборній програмі я визначив моє бачення подальшого розвитку інституту. Але втілення програми у життя і побудова кращого майбутнього інституту, неможливі без зацікавленості в цьому співробітників та студентів. Тому, я сподіваюся на вашу допомогу та підтримку, на те, що ми разом будемо працювати над розвитком інституту та поступово підвищувати його позиції серед вузів області і бути опорою НУБіП України в західному регіоні.

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ