Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Передвиборна програма Логуша Івана Володимировича

ПРОГРАМА

розвитку ВП НУБіП України

«Бережанський агротехнічний інститут» на 2016-2020 роки

к.т.н., доцента  Логуша Івана Володимировича

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма розвитку ВП НУБІП України «Бережанський агротехнічний інститут» розроблена з метою здійснення якісних і кількісних перетворень у закладі на виконання нового Закону України «Про вищу освіту», Програми розвитку Національного університету біоресурсів і природокористування України на 2015-2020 роки «Голосіївська ініціатива – 2020». Яким стане Бережанський агротехнічний інститут в майбутньому – залежить від нас: колективу навчального закладу і його керівництва. Балотуючись на посаду директора інституту, пропоную програму його перспективного розвитку та життєдіяльності. Її реалізація, безумовно, не можлива без участі всіх без винятку суб’єктів: адміністрації, науково-педагогічних працівників, наукових співробітників, студентів і технічного персоналу.

Перед нами стоять серйозні виклики – не лише вижити в сучасних складних умовах зовнішніх та внутрішніх викликів держави,  у період реорганізації системи управління країни та вищої освіти, а й впевнено розвиватися, зберігаючи і примножуючи традиції, сформовані за увесь час існування навчального закладу та закладати майбутнє для нових поколінь студентів та науково-педагогічних працівників.

Стратегічна мета розвитку: підтвердження наданого права підготовки студентів  за  магістерськими програмами, збільшення контингенту студентів за акредитованими напрямами та спеціальностями,  ліцензування нових напрямів підготовки фахівців,  стати провідним регіональним закладом аграрного спрямування Тернопільщини.

Тактичні цілі реалізації:

– забезпечення стійкого фінансово-економічного розвитку інституту через підготовку висококваліфікованих кадрів для агропромислового виробництва нашого регіону і всієї України;

– підвищення престижу інституту в регіоні за рахунок забезпечення якісної підготовки фахівців, ефективної реалізації фінансово-економічного потенціалу, модернізації матеріально-технічної бази освітнього процесу, створення привабливих умов для наукової роботи, зміцнення освітніх і науково-практичних зв’язків інституту в Україні й за рубежем;

– забезпечення рівних можливостей навчання фахівців протягом всього життя з використанням інформаційних та дистанційних технологій;

– підвищення доходів від освітньої, виробничо-господарської та наукової діяльності й забезпечення реального зростання заробітної плати всіх працівників, покращення можливостей їх соціального захисту;

– надання соціальних гарантій студентам інституту, посилення навчально-виховної роботи, спрямованої на формування гармонійно-розвиненої, національно свідомої особистості.

Механізми їх досягнення:

1) спрямування діяльності Бережанського агротехнічного інституту на покращення якості навчально-виховного процесу за рахунок модернізації навчально-дослідних лабораторій, навчально-виробничих майстерень та проведення занять на базах передових агропромислових підприємств району та області;

2) створення навколо інституту системи навчальних закладів-сателітів з числа загальноосвітніх та професійно-технічних, які допоможуть проводити профорієнтаційну роботу у регіоні, здійснювати довузівську підготовку та забезпечуватимуть фахову професійну освіту молодших бакалаврів;

3) організація на паритетних засадах науково-виробничо-консультаційних  центрів (комплексів) з передовими агропромисловими підприємствами регіону для підготовки висококваліфікованих фахівців, та перепідготовки й підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;

4) розширення власної навчально-лабораторної бази за рахунок співпраці з агропромисловими підприємствами регіону, районною та міською адміністрацією, роботодавцями.

Шляхи досягнення: придбання нового обладнання, модернізація , інновації й стимулювання праці до європейських стандартів в освіті, стажування науково-педагогічних працівників та студентів за рубежем.

Напрямки розвитку інституту:

1. Адміністративно-управлінська діяльність:

1.1. Приведення штатного розпису до вимог Закону України «Про вищу освіту» та рекомендації по формування штатного розпису вищих освітніх закладів України.

1.2. Проведення реорганізації адміністративно-управлінської структури інституту з метою її оптимізації.

1.3. Прозорість діяльності адміністрації та турбота про колектив інституту.

1.4. Підвищення престижу навчального закладу в регіоні.

1.5. Розширення повноважень та відповідальності завідувачів кафедр, підвищення ролі випускових кафедр при підготовці фахівців, ліцензуванні та акредитації напрямів і спеціальностей.

1.6. Матеріальне стимулювання науково-педагогічних працівників за значні досягнення у науково-педагогічній діяльності та навчально-виховній роботі.

1.7. Організація функціонування єдиної інформаційної системи управління інститутом та автоматизованої системи управління навчальним процесом.

1.8. Обов’язкова участь колективу в обговоренні важливих питань та проблем розвитку закладу. Проведення анкетувань, інтерв’ю та бліц-опитувань науково-педагогічних працівників, студентів та співробітників щодо умов праці, навчання, дозвілля, заняття спортом, проживання в гуртожитку, а також роботи всіх структурних підрозділів.

2. Кадрова політика:

2.1. Збереження науково-педагогічного колективу інституту та підбір на конкурсній основі керівників структурних підрозділів до управління закладом .

2.2. Посилення ролі науково-педагогічних кадрів, які володіють необхідними фаховими компетенціями, інноваційним мисленням, можуть застосовувати новітні технології і методи організації освітнього процесу.

2.3. Системна робота із забезпечення якісного складу науково-педагогічного колективу, навчання в аспірантурі, докторантурі, забезпечення своєчасного і належного підвищення кваліфікації педагогічних працівників, залучення до участі у конкурсах фахової майстерності, різноманітних виставках, науково-методичних конференціях; заохочення до професійного зростання працівників.

2.4. Пріоритетними напрямами моєї кадрової політики є підвищення науково-педагогічної кваліфікації викладацького складу інституту шляхом постійного збільшення частки працівників, які мають наукові ступені та вчені звання.

2.5. Заповнення вакантних посад науково-педагогічних працівників лише на конкурсній основі. Це має забезпечити соціальні гарантії і свободи працевлаштування кожного працівника, поліпшити умови праці, захист їх прав та інтересів.

2.6. Сприяння у створенні умов для широкої можливості творчої діяльності науково-педагогічних працівників при підготовці та захисті дисертаційних робіт, а також сприяння можливості стажування за кордоном.

2.7. Привести кадровий склад інституту до вимог Постанови КМУ від 30.12.2015 р. №1187 «ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження освітньої діяльності закладів освіти»

додатку 12 «КАДРОВІ ВИМОГИ щодо забезпечення провадження освітньої
діяльності у сфері вищої освіти».

3. Фінансово-економічна та господарська діяльність:

3.1. Розширення джерел надходження позабюджетних коштів, використовуючи дозволені для ВНЗ види економічної діяльності (широке залучення до поповнення бюджету надходження від благодійної допомоги, активізації виконання госпдоговірної тематики наукових досліджень, виробничої та інших видів діяльності, які не суперечать Законодавству України та Статутним документам; стимулювання набору студентів, які будуть навчатися за контрактом; пошук та залучення різного роду грантів для забезпечення розвитку навчального закладу).

3.2. Створення преміального (заохочувального, підтримуючого) фонду в рамках бюджетного фонду для забезпечення видавничої, наукової (творчої) діяльності, захисту дисертаційних робіт, оформлення патентів, винаходів тощо.

3.3. Оптимізація розподілу бюджетних фондів інституту з урахуванням всіх без винятку потреб перспективного розвитку: заробітна плата і премії, стипендіальний фонд, комунальні платежі, ремонтні та господарські роботи, розвиток матеріальної бази, забезпечення навчальної роботи, наукова та видавнича діяльність, культурно-масова, спортивна робота, дозвілля та ін.

3.4. Обов’язкова звітність дирекції інституту про використання коштів  забезпечення прозорості фінансової діяльності та збалансованості бюджету. Розгляд розподілу бюджету інституту та затвердження статті видатків на відкритому засіданні Вченої ради та оприлюднення його на сайті інституту.

3.5. Створення наглядової ради  для  забезпечення прозорості фінансової політики та контролю з боку трудового колективу за раціональним розподілом бюджетних та позабюджетних надходжень та видатків.

 4. Матеріально-технічне забезпечення:

4.1. Спрямування матеріально-технічного розвитку бази інституту має бути направлене на створення сприятливих умов для навчання та науково-дослідної роботи студентів. Тому доцільно забезпечити проведення всеохоплюючого моніторингу матеріально-технічної бази навчального і лабораторного обладнання та технічних засобів навчання для забезпечення навчального процесу та формування перспективного плану оновлення, оптимізації навчального обладнання та комплектування лабораторної бази наукових досліджень.

4.2. Для економії коштів необхідно реалізувати програму енергозбереження (заміна ламп розжарювання на енергоощадні, заміну старих віконних блоків у навчальних корпусах та гуртожитку на металопластикові з енергозберігаючими склопакетами та ін.).

4.3. Забезпечення стабільного режиму опалення. Проведення реконструкції та профілактичного ремонту опалювальної системи навчальних корпусів. Встановлення сучасних котлів альтернативного опалення, використання сучасних енергозберігаючих технологій та засобів (сонячні батареї, колектори).

4.4. Провести утеплення фасадів навчальних корпусів факультетів (агроінженерного та енергетики, автоматики та енергозбереження), гуртожитку №4.

4.5. Провести реконструкцію опалення у спортивному залі інституту.

4.5. Регулярний ремонт аудиторного фонду, поповнення матеріально-технічної бази кабінетів сучасним обладнанням та інвентарем, створення мультимедійних аудиторій зі стаціонарно закріпленим обладнанням. Виділення комп’ютерної та оргтехніки для підготовки методичного забезпечення дисциплін.

4.6. Постійний благоустрій території, поточні ремонти навчальних корпусів, господарських будівель і гуртожитку; переобладнання гуртожитку №1 на студентський готель.

4.7. Розвиток у студентів свідомості європейського громадянина (встановлення смітників сортування сміття за матеріалами – скло, папір, пластик, інші побутові відходи)

5. Інформаційне та методичне забезпечення:

5.1. Розвиток інформаційної інфраструктури з метою забезпечення  позитивного іміджу інституту: поповнення бібліотечного фонду, оптимізація системи інформування персоналу інституту та студентів про нові надходження навчальної та наукової літератури.

5.2. Збільшення фінансування на придбання навчальних підручників та періодичних видань; забезпечення всіх позицій навчального плану методичною літературою, зокрема, методичного супроводу самостійної роботи студентів.

5.3. Створення сучасної електронної бібліотеки методичного та інформаційного забезпечення дисциплін, забезпечення вільного доступу до неї через мережу Internet.

5.4. Створення автоматизованого робочого місця бібліотекаря (ПК, сканер, принтер, програмне забезпечення), забезпечення відповідних умов для розробки електронних каталогів бібліотечних фондів та їх повноцінного функціонування і розвитку; оновлення робочих місць у читальному залі для роботи студентів в Інтернет-мережі та з електронними посібниками.

5.5. Запровадження сучасних інформаційних технологій, документообігу між основними підрозділами ін6ституту та контролю управлінських рішень; підвищення інформаційної культури педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб.

5.6. У процесі реалізації програми переходу на нові галузеві стандарти вищої освіти силами науково-педагогічних працівників та допоміжного персоналу випускових кафедр створювати електронні варіанти методичного супроводу (навчально-методичних комплексів) навчальних дисциплін.

5.7. Створення умов для використання викладачами технічних засобів для проведення інтерактивних лекцій; закупівля для потреб сучасного електронного обладнання.

5.8. Розширення мережі Інтернету та Wi-Fi.

6. Організація набору, профорієнтаційна робота:

6.1. Постійна активізація профорієнтаційної роботи як розвиток інтеграційного процесу «школа-інститут-університет-підприємство»; проведення допрофесійної та перед професійної підготовки, підготовчих курсів тощо.

6.2. Реклама навчального закладу (зокрема тісна співпраця з випускниками коледжу, інституту).

6.3. Налагодження та відновлення дієвих контактів з роботодавцями.

6.4. Створення студентського клубу профорієнтаційної роботи, активне залучення студентів до його роботи протягом навчального року і під час вступної кампанії.

6.5. Організація «Школи майбутнього абітурієнта» за дистанційною формою навчання, з метою ранньої профорієнтації випускників загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступеня.

7. Навчально-методична робота:

7.1. Основним напрямом діяльності інституту має стати організація ефективного навчально-виховного процесу, який повинен враховувати вимоги ринку праці та роботодавців, тенденції та перспективи соціально-економічного розвитку Тернопільської області та України в цілому.

7.2. Розроблення нормативного та методичного забезпечення навчального процесу для проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців рівня «магістр» за спеціальностями інституту.

7.3. Приділення особливої уваги поза аудиторним формам навчання: курсове і дипломне проектування, навчальні та виробничі практики, гурткова робота, клуби за інтересами тощо; вивчення і запровадження методики дистанційного навчання студентів.

7.4. Створення єдиної бази даних (репозитарію) навчально-методичного забезпечення та наукових робіт науково-педагогічних працівників інституту.

 8. Наукова робота

8.1. Створення наукового центру та науково-технічної ради, як дорадчого органу, який має координувати наукову діяльність інституту, визначати не лише пріоритетні напрями досліджень (в т.ч. і на перспективу), але і конкретних осіб з числа науково-педагогічних працівників для надання їм рекомендацій щодо навчання в аспірантурі, докторантурі, надання творчих відпусток для оформлення дисертаційних робіт тощо.

8.2. Створення умов для всебічного розвитку студентської наукової діяльності через систему гурткової роботи та участі у тимчасових творчих колективах. Готувати найкращих студентів до участі в предметних олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт різних рівнів, у вітчизняних та міжнародних виставках, семінарах, конференціях.

8.3. Проведення щорічних науково-практичних конференцій за результатами наукової роботи науково-педагогічних працівників та студентів інституту з обов’язковим виданням матеріалів конференції у вигляді “Збірника матеріалів конференції».

8.4. Запровадження системи економічного стимулювання науково-педагогічних працівників за публікації у різноманітних виданнях.

 9. Робота із студентами

9.1. Розвиток студентського самоврядування та молодіжної політики в рамках Закону України "Про вищу освіту".

9.2. Переведення стосунків «викладач-студент» у площину ділового партнерського співробітництва, взаєморозуміння, взаємоповаги, приділення особливої уваги особистісно-орієнтовному відношенню до студентів, індивідуальному підходу до кожного. 

9.3. Створення умов для розвитку та самореалізації кожного студента як особистості; забезпечення і захист прав та інтересів студентів щодо організації навчального процесу, максимальне урахування пропозицій органів студентського самоврядування щодо оптимізації навчального процесу.

9.4. Виховання у молодого покоління почуття патріотизму, формування особистості на засадах духовності, моральності, толерантності, забезпечення умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку, реалізації науково-технічного та творчого потенціалу молодих громадян.

9.5.  Популяризація здорового способу життя серед студентів та науково-педагогічних працівників шляхом організації спортивно-розважальних заходів із студентами та науково-педагогічними працівниками.

9.6. Створення пам’ятного фотоальбому випускників інституту, започаткування традиції щорічних ювілейних зустрічей випускників із науково-педагогічними працівниками та адміністрацією інституту.

К.т.н., доц.                                      І.В. Логуш

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ