Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

У відповідності до ст. ст. 36, 55 Закону України “Про вищу освіту”,   Порядку проведення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» та Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05 жовтня 2015 р. № 1005, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

ОГОЛОШУЄ

конкурс на заміщення посади завідувача кафедри  екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування – 1ставка.

У відповідності до ст. ст. 36, 55 Закону України “Про вищу освіту”,   Порядку проведення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» та Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05 жовтня 2015 р. № 1005, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

ОГОЛОШУЄ

конкурс на заміщення посад НПП: завідувачів кафедр, доцентів, старших викладачів згідно з термінами та умовами, визначеними законодавством:

Кафедра економіки підприємства: зав. кафедри – 1 ставка.

Кафедра обліку та аудиту: доцент (викладання дисциплін: облік в банках, контролінг, судово-бухгалтерська експертиза, статистика, облік і звітність суб’єктів малого бізнесу) - 1 ставка.

Кафедра екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування: зав. кафедри – 1 ставка.

Кафедра гуманітарних дисциплін: доцент (викладання дисципліни: соціологія, історія держави, етнокультурологія) – 0,5 ставки; доцент (викладання дисципліни: іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням) – 0,5 ставки; старший викладач (викладання дисципліни: іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням) – 0,5 ставки, старший викладач (викладання дисципліни: іноземна мова (німецька) за професійним спрямуванням) – 0,5 ставки.

Кафедра машиновикористання та технологій в с.г.доцент (викладання дисциплін: рослинництво і кормовиробництво, технологія виробництва продукції рослинництва, технологія виробництва, переробки і зберігання с.г. продукції) – 1 ставка.

Кафедра енергетики і автоматики: зав. кафедри – 1ставка; професор (викладання дисциплін: методи синтезу та аналізу САК, цифрові системи керування, електропостачання АПК) – 1 ставка; доцент (викладання дисциплін: основи електропостачання, теплоенергетичні установки і системи, електричні мережі) – 1 ставка.

З Положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» та Рекомендаціями щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) можна ознайомитися за електронними адресами:

http://www.bati.ber.te.ua/Doc/Regulations/Position_CONCURC_NPP_2016.pdf,

http://mon.gov.ua/usi-novivni/povidomlennya/2015/10/07/do-uvagi-kerivnikiv-vishhij-navchalnix-zakladiv!/

Термін подачі конкурсних справ: до  24  жовтня 2016 р.

Документи: заява, особовий листок обліку кадрів з фотографією, автобіографія, копії документів про повну вищу освіту, копії диплома кандидата або доктора наук, копії атестата доцента або професора, посвідчення про підвищення кваліфікації не раніше 2012 р., список друкованих праць і винаходів за останні 5 років, завірених у встановленому порядку.

Документи надсилати або подавати особисто за адресою: кабінет 118, вул. Академічна, 20, м. Бережани, Тернопільська обл., 47501. тел. для довідок  (03548) 2-54-25.

Оголошення опубліковано в газеті "Бережанське віче" від 23.09.2016р.

 

Програма розвитку ВП НУБІП України “Бережанський агротехнічний інститут” на 2016-2021 роки претендента на посаду директора заслуженого машинобудівника України, д.т.н., проф.. Павліського В.М.

Імплементація нового Закону України “Про вищу освіту” і Програми розвитку НУБіП України на 2015-2020 роки “Голосіївська ініціатива-2020” та “Ліцензійних умов продовження освітньої діяльності закладів освіти” вимагають розробки програми розвитку інституту з врахуванням поєднання освіти з наукою та виробництвом і попереднього нашого досвіду освітньої наукової діяльності для підготовки висококваліфікованих фахівців і наукових кадрів вищої кваліфікації.

Основним завданням інституту є освітня діяльність та виховання студентської молоді, здійснення яких можливе тільки за наявності необхідного контингенту студентів, обумовленого виконанням ліцензійного обсягу їх прийому. Тому цей показник є основою для розвитку інституту і залежить в першу чергу від престижу навчального закладу в регіоні, який визначається рівнем наукової, навчально-виховної, міжнародної та виробничої діяльності, а також рівнем профорієнтаційної роботи.

Профорієнтаційна робота інституту вимагає таких корінних змін: введення спеціалізацій зі всіх діючих спеціальностей і відкриття нових необхідних спеціальностей; підвищення престижу навчального закладу своєю діяльністю; організація постійно діючих безплатних курсів для підготовки учнів до незалежного оцінювання знань; методичний супровід сільських укрупнених шкіл; постійний зв’язок з ними у всіх видах їх діяльності; матеріальне і моральне стимулювання профорієнтаційної роботи науково-педагогічних працівників (НПП).

Науково-педагогічний персонал повинен бути сформований згідно з  діючими кадровими вимогами, як за кількістю кандидатів і докторів наук, так і за рівнем її професійної і наукової діяльності, яка вимагає суттєвого покращення. Тому необхідно розробити заходи для покращення кадрового забезпечення і підвищення рівня професійної та наукової активності НПП.

Навчально-лабораторна і навчально-технічна бази за кількістю об’єктів відповідає ліцензійним умовам, але вимагає оновлення і розвитку відповідно до спеціальностей. Тому споруджуються три теплиці розміром 6x6 метрів, ремонтується грибниця, обладнуються лекційні аудиторії сучасною інформаційно-комунікаційною технікою. Необхідно розробити програму оновлення матеріально-технічної бази.

ПРОГРАМА
кандидата на посаду директора
Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України 
«Бережанський агротехнічний інститут»
доктора економічних наук, професора Жибака Мирона Миколайовича

 

Мета програми: Визначальним для ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»  на період 2016 –2021 років є підвищення статусу та забезпечення сталого розвитку інституту  у сфері освітньої, наукової, культурної та міжнародної діяльності, розкриття дослідницького потенціалу його діяльності, підґрунтям якої є гармонійне поєднання найкращих вітчизняних  традицій вищої школи у складі НУБіП України одного із провідних закладів освіти, науки і культури України.          

Будь-який вищий навчальний заклад України нині має бути віддзеркаленням європейських демократичних традицій, патріотизму, вірності українським духовним цінностям, виразником реформ, що потребують волі і знань, зусиль і компромісів кожного з учасників навчально-виховного процесу.

 Основні завдання програми :

- організація навчального процесу відповідно до вимог Законодавства у сфері освіти;

- забезпечення професійної підготовки випускників інституту, здатних працювати в умовах ринкової економіки та переходу на інноваційний шлях розвитку;

- забезпечення комфортного морально - психологічного клімату в колективі, шляхом  прозорості, гласності, соціальної справедливості в роботі керівництва інституту;

 - об’єднання цілей керівництва і колективу інституту для досягнення спільних результатів;

- гарантування прозорості рішень в частині фінансів: як заробляти і розподіляти кошти, передусім, на зарплату викладачам і працівникам, застосування принципу матеріальної зацікавленості кожного учасника; 

- подальше посилення кадрового потенціалу, збереження балансу досвідчених і молодих викладачів, науковців, створення реальних сприятливих умов для творчого росту і професійного становлення молоді;

- підвищення ролі кафедр як головних структурних підрозділів в організації навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи викладачів і студентів;

- покращення існуючої інфраструктури інституту, яка дозволить активно працювати, відпочивати, проводити дозвілля студентам та працівникам нашого закладу.

Освітня діяльність:

-  підвищення якості навчального процесу, забезпечення його відповідності світовим стандартам, постійне оновлення напрямів, змісту і форм організації навчання відповідно до динаміки національного та світових ринків праці;

- забезпечити відкриття нових перспективних спеціальностей та спеціалізацій, а також постійне оновлення й модернізацію, що існують нині;

- розробити програму «Кафедральний підручник», вивчити досвід і запровадити проведення майстер-класів, дистанційного навчання, програму «подвійних дипломів»;

 - завантаженість курсу навчання непотрібними дисциплінами, необхідно замінювати в навчальних планах на наближені до професійної майстерності.

-глибоке реформування освітніх програм з вивченням іноземних мов, створення додаткових      факультативів з передовою методикою їх вивчення, яка сьогодні є в Україні;

- забезпечення проходження виробничих практик у передових аграрних підприємствах регіону, які сьогодні досягли вагомих результатів у аграрному виробництві;

- необхідно в повній мірі відновити стажування студентів за кордоном, в якому наш заклад має певний досвід.

Наукова діяльність:

- підвищення рівня конкурентоспроможності та затребуваності результатів науково-дослідної роботи інституту;

- підвищувати  результативність і якість  наукових досліджень у перспективних сегментах;

- активна підготовка резерву викладацьких кадрів через аспірантуру і докторантуру НУБіП України, стимулювання викладачів до захисту дисертацій. Підвищення відсотку науково-педагогічних кадрів, які захистили дисертації, зокрема докторів наук;

- надавання матеріальної допомоги і підтримки, аспірантам, докторантам підчас роботи над дисертаційними дослідженнями;

- продовження роботи з  укладення договорів про науково-технічне співробітництво з провідними науково-дослідними та навчальними установами  нашої країни та інших держав.

Міжнародна діяльність:

- подальша інтеграція у європейський та світовий науково-освітній простір;

- підвищення і зміцнення репутації інституту на міжнародній арені шляхом досягнення міжнародного рівня конкурентоспроможності результатів навчальної та науково-дослідницької діяльності;

- надавати всебічну підтримку, викладачам, які приймають участь у міжнародних конференціях за кордоном, як в матеріальному плані так і забезпеченні відрядженням та транспортом. Налагодити стажування  за кордоном викладачів інституту за сприяння НУБіП України в чому вони мають чималий досвід;

Студентське самоврядування:

- розширити студентству автономію, навчитись слухати і чути побажання молоді;

- формування у студентів активної громадянської позиції, здатності до праці і життя в сучасних умовах, вироблення мотивації на збереження та примноження моральних, духовних, культурних і наукових цінностей суспільства;

- покращення побутових, санітарно-гігієнічних умов проживання в гуртожитках, підтримувати діяльність творчих колективів, розвивати традиції спортивного життя, художньої творчості, проведення культурно-масових заходів, публічних акцій, що ініціюються здобувачами вищої освіти, викладачами, працівниками інституту;

- заключення договорів з Інтернет-провайдерами про безкоштовний доступ до мережі Інтернет «Free WiFi» на території навчального закладу;

 Економічна і фінансова політика:

 - освітянські послуги повинні бути реальними з врахуванням регіону (середньої заробітної плати), статусу закладу, і зацікавлювати, а не відлякувати бажаючих здобути вищу освіту;

- забезпечити стабільний фінансово-економічний стан інституту за рахунок розвитку системи багатоканального фінансування і збільшити його насамперед за рахунок позабюджетних коштів, а також одержання  грантів і реалізації проектів;

- довгострокове планування обґрунтованого розподілу та контролю за витрачанням фінансових коштів;

- забезпечити ефективну систему використання ресурсів, реалізувати програму енергозбереження, оптимізувати витрати електроенергії, води й тепла.

Розвиток матеріально-технічної бази:

- постійне оновлення і поповнення матеріальної бази інституту з метою приведення її у відповідність до вимог навчального процесу і науково-дослідної роботи, надання платних послуг;

- здійснювати на постійній основі ремонт аудиторного фонду, забезпечувати стабільний режим теплопостачання, за рахунок чого створювати комфортні умови для роботи й навчання в начальних корпусах, гуртожитку інституту і т.п.

- підтримувати в належному стані на всій території інституту, дороги, пішохідні переходи, стоянки для автомобілів, зони відпочинку, надалі сприяти покращенню благоустрою й озелененню інституту.

Соціальна сфера:

- поступове та стабільне підвищення заробітної плати;

- передбачити у колективному договорі реальні умови преміювання всіх категорій працівників навчального закладу, та можливість отримання безвідсоткової позики.

Підвищення рівня та форм гарантованої   матеріальної допомоги працівникам інституту є запорукою його майбутніх успіхів.

 Виконання запропонованої програми можливе тільки в тісній співпраці з радою трудового колективу, ректоратом, вченою радою, студентським активом в структурі НУБіП України.

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ 2020

 

ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною