Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

       
A
A
A

Програма розвитку ВП НУБІП України “Бережанський агротехнічний інститут” на 2016-2021 роки претендента на посаду директора заслуженого машинобудівника України, д.т.н., проф.. Павліського В.М.

Імплементація нового Закону України “Про вищу освіту” і Програми розвитку НУБіП України на 2015-2020 роки “Голосіївська ініціатива-2020” та “Ліцензійних умов продовження освітньої діяльності закладів освіти” вимагають розробки програми розвитку інституту з врахуванням поєднання освіти з наукою та виробництвом і попереднього нашого досвіду освітньої наукової діяльності для підготовки висококваліфікованих фахівців і наукових кадрів вищої кваліфікації.

Основним завданням інституту є освітня діяльність та виховання студентської молоді, здійснення яких можливе тільки за наявності необхідного контингенту студентів, обумовленого виконанням ліцензійного обсягу їх прийому. Тому цей показник є основою для розвитку інституту і залежить в першу чергу від престижу навчального закладу в регіоні, який визначається рівнем наукової, навчально-виховної, міжнародної та виробничої діяльності, а також рівнем профорієнтаційної роботи.

Профорієнтаційна робота інституту вимагає таких корінних змін: введення спеціалізацій зі всіх діючих спеціальностей і відкриття нових необхідних спеціальностей; підвищення престижу навчального закладу своєю діяльністю; організація постійно діючих безплатних курсів для підготовки учнів до незалежного оцінювання знань; методичний супровід сільських укрупнених шкіл; постійний зв’язок з ними у всіх видах їх діяльності; матеріальне і моральне стимулювання профорієнтаційної роботи науково-педагогічних працівників (НПП).

Науково-педагогічний персонал повинен бути сформований згідно з  діючими кадровими вимогами, як за кількістю кандидатів і докторів наук, так і за рівнем її професійної і наукової діяльності, яка вимагає суттєвого покращення. Тому необхідно розробити заходи для покращення кадрового забезпечення і підвищення рівня професійної та наукової активності НПП.

Навчально-лабораторна і навчально-технічна бази за кількістю об’єктів відповідає ліцензійним умовам, але вимагає оновлення і розвитку відповідно до спеціальностей. Тому споруджуються три теплиці розміром 6x6 метрів, ремонтується грибниця, обладнуються лекційні аудиторії сучасною інформаційно-комунікаційною технікою. Необхідно розробити програму оновлення матеріально-технічної бази.

ПРОГРАМА
кандидата на посаду директора
Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України 
«Бережанський агротехнічний інститут»
доктора економічних наук, професора Жибака Мирона Миколайовича

 

Мета програми: Визначальним для ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»  на період 2016 –2021 років є підвищення статусу та забезпечення сталого розвитку інституту  у сфері освітньої, наукової, культурної та міжнародної діяльності, розкриття дослідницького потенціалу його діяльності, підґрунтям якої є гармонійне поєднання найкращих вітчизняних  традицій вищої школи у складі НУБіП України одного із провідних закладів освіти, науки і культури України.          

Будь-який вищий навчальний заклад України нині має бути віддзеркаленням європейських демократичних традицій, патріотизму, вірності українським духовним цінностям, виразником реформ, що потребують волі і знань, зусиль і компромісів кожного з учасників навчально-виховного процесу.

 Основні завдання програми :

- організація навчального процесу відповідно до вимог Законодавства у сфері освіти;

- забезпечення професійної підготовки випускників інституту, здатних працювати в умовах ринкової економіки та переходу на інноваційний шлях розвитку;

- забезпечення комфортного морально - психологічного клімату в колективі, шляхом  прозорості, гласності, соціальної справедливості в роботі керівництва інституту;

 - об’єднання цілей керівництва і колективу інституту для досягнення спільних результатів;

- гарантування прозорості рішень в частині фінансів: як заробляти і розподіляти кошти, передусім, на зарплату викладачам і працівникам, застосування принципу матеріальної зацікавленості кожного учасника; 

- подальше посилення кадрового потенціалу, збереження балансу досвідчених і молодих викладачів, науковців, створення реальних сприятливих умов для творчого росту і професійного становлення молоді;

- підвищення ролі кафедр як головних структурних підрозділів в організації навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи викладачів і студентів;

- покращення існуючої інфраструктури інституту, яка дозволить активно працювати, відпочивати, проводити дозвілля студентам та працівникам нашого закладу.

Освітня діяльність:

-  підвищення якості навчального процесу, забезпечення його відповідності світовим стандартам, постійне оновлення напрямів, змісту і форм організації навчання відповідно до динаміки національного та світових ринків праці;

- забезпечити відкриття нових перспективних спеціальностей та спеціалізацій, а також постійне оновлення й модернізацію, що існують нині;

- розробити програму «Кафедральний підручник», вивчити досвід і запровадити проведення майстер-класів, дистанційного навчання, програму «подвійних дипломів»;

 - завантаженість курсу навчання непотрібними дисциплінами, необхідно замінювати в навчальних планах на наближені до професійної майстерності.

-глибоке реформування освітніх програм з вивченням іноземних мов, створення додаткових      факультативів з передовою методикою їх вивчення, яка сьогодні є в Україні;

- забезпечення проходження виробничих практик у передових аграрних підприємствах регіону, які сьогодні досягли вагомих результатів у аграрному виробництві;

- необхідно в повній мірі відновити стажування студентів за кордоном, в якому наш заклад має певний досвід.

Наукова діяльність:

- підвищення рівня конкурентоспроможності та затребуваності результатів науково-дослідної роботи інституту;

- підвищувати  результативність і якість  наукових досліджень у перспективних сегментах;

- активна підготовка резерву викладацьких кадрів через аспірантуру і докторантуру НУБіП України, стимулювання викладачів до захисту дисертацій. Підвищення відсотку науково-педагогічних кадрів, які захистили дисертації, зокрема докторів наук;

- надавання матеріальної допомоги і підтримки, аспірантам, докторантам підчас роботи над дисертаційними дослідженнями;

- продовження роботи з  укладення договорів про науково-технічне співробітництво з провідними науково-дослідними та навчальними установами  нашої країни та інших держав.

Міжнародна діяльність:

- подальша інтеграція у європейський та світовий науково-освітній простір;

- підвищення і зміцнення репутації інституту на міжнародній арені шляхом досягнення міжнародного рівня конкурентоспроможності результатів навчальної та науково-дослідницької діяльності;

- надавати всебічну підтримку, викладачам, які приймають участь у міжнародних конференціях за кордоном, як в матеріальному плані так і забезпеченні відрядженням та транспортом. Налагодити стажування  за кордоном викладачів інституту за сприяння НУБіП України в чому вони мають чималий досвід;

Студентське самоврядування:

- розширити студентству автономію, навчитись слухати і чути побажання молоді;

- формування у студентів активної громадянської позиції, здатності до праці і життя в сучасних умовах, вироблення мотивації на збереження та примноження моральних, духовних, культурних і наукових цінностей суспільства;

- покращення побутових, санітарно-гігієнічних умов проживання в гуртожитках, підтримувати діяльність творчих колективів, розвивати традиції спортивного життя, художньої творчості, проведення культурно-масових заходів, публічних акцій, що ініціюються здобувачами вищої освіти, викладачами, працівниками інституту;

- заключення договорів з Інтернет-провайдерами про безкоштовний доступ до мережі Інтернет «Free WiFi» на території навчального закладу;

 Економічна і фінансова політика:

 - освітянські послуги повинні бути реальними з врахуванням регіону (середньої заробітної плати), статусу закладу, і зацікавлювати, а не відлякувати бажаючих здобути вищу освіту;

- забезпечити стабільний фінансово-економічний стан інституту за рахунок розвитку системи багатоканального фінансування і збільшити його насамперед за рахунок позабюджетних коштів, а також одержання  грантів і реалізації проектів;

- довгострокове планування обґрунтованого розподілу та контролю за витрачанням фінансових коштів;

- забезпечити ефективну систему використання ресурсів, реалізувати програму енергозбереження, оптимізувати витрати електроенергії, води й тепла.

Розвиток матеріально-технічної бази:

- постійне оновлення і поповнення матеріальної бази інституту з метою приведення її у відповідність до вимог навчального процесу і науково-дослідної роботи, надання платних послуг;

- здійснювати на постійній основі ремонт аудиторного фонду, забезпечувати стабільний режим теплопостачання, за рахунок чого створювати комфортні умови для роботи й навчання в начальних корпусах, гуртожитку інституту і т.п.

- підтримувати в належному стані на всій території інституту, дороги, пішохідні переходи, стоянки для автомобілів, зони відпочинку, надалі сприяти покращенню благоустрою й озелененню інституту.

Соціальна сфера:

- поступове та стабільне підвищення заробітної плати;

- передбачити у колективному договорі реальні умови преміювання всіх категорій працівників навчального закладу, та можливість отримання безвідсоткової позики.

Підвищення рівня та форм гарантованої   матеріальної допомоги працівникам інституту є запорукою його майбутніх успіхів.

 Виконання запропонованої програми можливе тільки в тісній співпраці з радою трудового колективу, ректоратом, вченою радою, студентським активом в структурі НУБіП України.

ПРОГРАМА

кандидата на посаду директора

Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України

«Бережанський агротехнічний інститут»

Білик Степанії Григорівни

На порозі третього тисячоліття вищий навчальний заклад повинен не лише передавати новим поколінням наукову і духовну спадщину та допомагати у провадженні науки і освіти, а також встановлювати інтенсивні контакти із суспільством, для якого характерна висока динаміка розвитку та інтелектуальна мобільність. Але головним завданням інституту, згідно Закону України «Про вищу освіту» є проведення на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти за відповідними ступенями та обраними спеціальностями, формування з підростаючого покоління гармонійно - розвинутої особистості, становлення її як духовної індивідуальності та кваліфікованого фахівця.

У нас потужний і амбітний колектив із високим потенціалом, але, якщо бути чесними та відвертими, нам потрібні поступові, і в той же час радикальні зміни! Наш обов’язок, наша місія – розбудувати для потреб нашого краю та наступних поколінь успішний, прогресивний, конкурентоздатний вищий навчальний заклад.

Моя програма базується на основних засадах програми розвитку Національного університету біоресурсів і природокористування України «Голосіївська ініціатива - 2020», Закону України «Про вищу освіту», інших нормативних документах, які регламентують діяльність вищого навчального закладу.

МОЄ КРЕДО: КЕРІВНИК – НА СЛУЖБІ ІНСТИТУТУ ТА КОЛЕКТИВУ, А НЕ НАВПАКИ!

 

Здійснивши демократизацію інститутського життя, забезпечивши прозорість роботи усіх ланок БАТІ, ми створимо атмосферу взаємної довіри і поваги до праці педагога і вченого, зможемо запобігти виникненню конфліктів у колективі, мотивувати до активної роботи усіх студентів та співробітників інституту.

Через механізм колективних угод, демократичну виборчу систему керівників підрозділів та студентських лідерів ми започаткуємо свій, особливий підхід до напрацювання і прийняття важливих рішень, контролю за їх виконанням, що забезпечує нестримний і постійний поступ інституту відповідно до прийнятої стратегії.

Корпуси, обладнання, лабораторії – це ще не зовсім інститут. Вони повинні бути наповнені особливим інститутським духом, духом освіти і науки, відчуттям належності до славетної історії і великих справ наших предків.

ПРОГРАМА

розвитку ВП НУБіП України

«Бережанський агротехнічний інститут» на 2016-2020 роки

к.т.н., доцента  Логуша Івана Володимировича

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма розвитку ВП НУБІП України «Бережанський агротехнічний інститут» розроблена з метою здійснення якісних і кількісних перетворень у закладі на виконання нового Закону України «Про вищу освіту», Програми розвитку Національного університету біоресурсів і природокористування України на 2015-2020 роки «Голосіївська ініціатива – 2020». Яким стане Бережанський агротехнічний інститут в майбутньому – залежить від нас: колективу навчального закладу і його керівництва. Балотуючись на посаду директора інституту, пропоную програму його перспективного розвитку та життєдіяльності. Її реалізація, безумовно, не можлива без участі всіх без винятку суб’єктів: адміністрації, науково-педагогічних працівників, наукових співробітників, студентів і технічного персоналу.

Перед нами стоять серйозні виклики – не лише вижити в сучасних складних умовах зовнішніх та внутрішніх викликів держави,  у період реорганізації системи управління країни та вищої освіти, а й впевнено розвиватися, зберігаючи і примножуючи традиції, сформовані за увесь час існування навчального закладу та закладати майбутнє для нових поколінь студентів та науково-педагогічних працівників.

Стратегічна мета розвитку: підтвердження наданого права підготовки студентів  за  магістерськими програмами, збільшення контингенту студентів за акредитованими напрямами та спеціальностями,  ліцензування нових напрямів підготовки фахівців,  стати провідним регіональним закладом аграрного спрямування Тернопільщини.

Тактичні цілі реалізації:

– забезпечення стійкого фінансово-економічного розвитку інституту через підготовку висококваліфікованих кадрів для агропромислового виробництва нашого регіону і всієї України;

– підвищення престижу інституту в регіоні за рахунок забезпечення якісної підготовки фахівців, ефективної реалізації фінансово-економічного потенціалу, модернізації матеріально-технічної бази освітнього процесу, створення привабливих умов для наукової роботи, зміцнення освітніх і науково-практичних зв’язків інституту в Україні й за рубежем;

– забезпечення рівних можливостей навчання фахівців протягом всього життя з використанням інформаційних та дистанційних технологій;

– підвищення доходів від освітньої, виробничо-господарської та наукової діяльності й забезпечення реального зростання заробітної плати всіх працівників, покращення можливостей їх соціального захисту;

– надання соціальних гарантій студентам інституту, посилення навчально-виховної роботи, спрямованої на формування гармонійно-розвиненої, національно свідомої особистості.

Механізми їх досягнення:

1) спрямування діяльності Бережанського агротехнічного інституту на покращення якості навчально-виховного процесу за рахунок модернізації навчально-дослідних лабораторій, навчально-виробничих майстерень та проведення занять на базах передових агропромислових підприємств району та області;

2) створення навколо інституту системи навчальних закладів-сателітів з числа загальноосвітніх та професійно-технічних, які допоможуть проводити профорієнтаційну роботу у регіоні, здійснювати довузівську підготовку та забезпечуватимуть фахову професійну освіту молодших бакалаврів;

3) організація на паритетних засадах науково-виробничо-консультаційних  центрів (комплексів) з передовими агропромисловими підприємствами регіону для підготовки висококваліфікованих фахівців, та перепідготовки й підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;

4) розширення власної навчально-лабораторної бази за рахунок співпраці з агропромисловими підприємствами регіону, районною та міською адміністрацією, роботодавцями.

Шляхи досягнення: придбання нового обладнання, модернізація , інновації й стимулювання праці до європейських стандартів в освіті, стажування науково-педагогічних працівників та студентів за рубежем.

Напрямки розвитку інституту:

Корисні посилання

БАТІ

БАТІ