ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

Контакти:  (03548) 2-14-51    energetik.fakultet@gmail.com    Viber   Facebook


          
A
A
A

Профайл НПП - Ганна Качурівська

Кафедра інформаційних технологій та вищої математики


Kachurivska
 
Доцент кафедри

Ганна Качурівська


Загальні відомості: Народилася на Львівщині. Навчалася у середній школі с.Свірж.

Освіта: вища

У 2001 р. закінчила механіко-математичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Спеціальність - математика. Кваліфікація  - математик-викладач.

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.01.01 -"Математичний аналіз"

Вчене звання: доцент

У 2013 р. присвоєно вчене звання доцент кафедри інформаційних технологій та вищої математики

Сфера наукових інтересів: хмарні інформаційні технології, економіко-математичне моделювання, програмування.

Має понад 40 наукових публікацій

Основні наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

1. Модель оптимізації роботи джерела резервного живлення. / Бунько В.Я., Качурівська Г.М. , Качурівський В.О. // Енергетика і автоматика. – 2013. – № 2. – С. 43 – 49. (фахове видання)

2. Економіко-математичне моделювання залежності споживання від виробництва основних продуктів харчування ./ Качурівська Г.М., Судомир С.М. // Інноваційна економіка. – 2013. – 42, № 4. – С. 324 –329. (фахове видання)

3. Оптимізація прибутку підприємства в умовах обмеженості енергоресурсів./ Качурівська Г.М.// Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 4 [21]. – С. 115 – 120. (фахове видання)

4. Багатофакторний регресійний аналіз ресурсного потенціалу Тернопільської області./Качурівська Г.М.// Збірник праць Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2013. – № 4 (23). – С. 109 – 112. (фахове видання)

5. Про резольвенту диференціально-граничного оператора типу Штурма-Ліувілля з багатоточково-інтегральними крайовими умовами. /Качурівська Г.М.// Вісник ТНТУ. – 2014. – № 1(73). – С. 269 – 275. (фахове видання)

6. Енергетичнй менеджмент підприємства в умовах надзвичайних заходів на ринку електричної енергії./ Качурівська Г.М. , Качурівський В.О.// Науковий вісник НУБіП України (Серія «Техніка та енергетика АПК»). – 2015. – № 209 [ч.1]. – С. 250 – 258. (фахове видання)

7. Інформаційна складова професійної компетенції магістрів-енергетиків./ Качурівська Г.М. , Качурівський В.О.// Науковий вісник НУБіП України (Серія «Техніка та енергетика АПК»). – 2016. – Вип. 240. – С. 285 – 291. (фахове видання)

8. Автоматизація виводу нормативних документів на сайті закладу вищої освіти / Качурівський В.О., КачурівськаГ.М. // Енергетика і автоматика. – 2019. – № 1(41). – С. 173 – 182. (фахове видання)

9. Програмування взаємодії із зображеннями на вебсайті. / Качурівський В.О., Качурівська Г.М. //Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Том 30 (69) № 5 2019. С.98-102. (фахове видання)

Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики 

1. Оптимізація розподілу енергетичних ресурсів підприємства. / Качурівська Г.М., Качурівський В.О.// Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів (Кременчук 8–9 квітня 2015р.) – С. 194–196.

2. Застосування GOOGLE FORMS для моніторингу навчальних досягнень студентів./ Качурівська Г.М., Качурівський В.О.// "ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2016",  Десята міжнародна науково-практична конференція ІОН-2016, 11-14 жовтня, 2016: Збірник праць. - Вінниця: ВНТУ, 2016.- С.182-185

3. Качурівська Г.М. «Використання MathCad у курсі «Математичне забезпечення магістерських програм» // Актуальні питання енергетики та біотехнологій. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», Бережани 26 – 27 травня 2016. – С. 44 – 45.

4. Використання сервісу GOOGLEANALITICS для аналізу роботи сайту ВНЗ./ Качурівська Г.М., Качурівський В.О.// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення» присвяченої 120-річчю НУБіП України, Бережани 19 – 20 квітня 2018. – С. 387 –389.

5. Способи відбору даних до javascript сценарію побудови діаграми./ КачурівськаГ.М., КачурівськийВ.О.// Proceedings Of The Tenth International Scientific-Practical Conference “Internet Education Science”, Vinnytsia 22 – 25 May 2018. – P. 241 – 244.

6. Качурівський В. О., Качурівська Г. М. «Застосування QR-коду в інформаційній політиці аграрного господарства» // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент результативної трансформації аграрної сфери економіки України», Бережани 12 червня 2018. – С. 52 – 54.

7. Качурівський В. О., Качурівська Г. М. «Моделювання виводу інформації, обов’язкової для оприлюднення на сайті закладу вищої освіти» // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства», присвяченої 60-річчю навчального закладу ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» – «Бережанський агротехнічний коледж», Бережани 16 – 17 травня 2019. – С. 318 – 320.

8. Качурівська Г. М. Використання хмарних технологій в організації планування та обліку освітньої діяльності закладу вищої освіти. «Сталий інноваційно-креативний розвиток соціально-економічних систем», матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2019. С.156-157.

Наявність виданих навчально-методичних посібників / посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій /практикумів/ методичних вказівок/ рекомендацій.

1. Качурівська Г.М. Практикум з теорії імовірності та математичної статистики. – Бережани: ВІКТ. – 2015.– 142с.

2. Качурівська Г.М. Практичні заняття з дисципліни «Оптимізаційні методи та моделі». – Бережани: ВІКТ. – 2015.– 80с.

3. Качурівська Г.М. Теорія ймовірності та математична статистика. Індивідуальні завдання. – Бережани: ВІКТ. – 2016.– 56с.

4. Качурівська Г.М. Індивідуальні завдання з дисципліни «Економетрика» (Модуль № 1 «Лінійні економетричні моделі»). – Бережани: ВІКТ. – 2017.– 48с

5. Качурівська Г.М. Індивідуальні завдання з дисципліни «Математика для економістів».–Бережани: ВІКТ. – 2018. – 67с.

6. Качурівська Г.М. Практичні заняття з дисципліни «Теорія оптимізації». – Бережани: ВІКТ. – 2019. – 66с.

 

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ