ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  (03548) 2-31-73   E-mail:  ekonom.prurod@gmail.com    Декану факультету

          
A
A
A

Факультет економіки і природокористування 

Проводить фахову підготовку за освітніми ступенями "МАГІСТР" та "БАКАЛАВР"

зі спеціальностей:

051 - ЕКОНОМІКА
071 - ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
073 - МЕНЕДЖМЕНТ
101 - ЕКОЛОГІЯ
242 - ТУРИЗМ

Детальніше про вступ

Кафедра гуманітарних дисциплін

 

 

 Завідувая кафедри

Луговий Богдан Васильович

кандидат історичних наук, доцент

 


Історія кафедри

   Історія кафедри нерозривно пов’язана з розвитком нашого навчального закладу. У 2000 році на базі Бережанського агротехнічного коледжу було створено інститут. Саме із цього часу і починає свою діяльність кафедра історії України і політології під керівництвом к.і.н., доц. Б.М. Паньківа. Згодом кафедру декілька раз перейменовували на «кафедру гуманітарних дисциплін», «кафедру суспільних дисциплін». З 2010 року кафедру очолює к.і.н., доц. Б.В. Луговий. У 2011 році склад кафедри значно збільшився внаслідок об’єднання кафедри суспільних дисциплін, української та іноземних мов, фізичного виховання. Кафедра отримала назву гуманітарних дисциплін.

  Викладачі кафедри забезпечують викладання повного циклу дисциплін гуманітарного, соціального та фізичного спрямування, затвердженого державними документами для вищих навчальних закладів агротехнічного профілю. У складі кафедри працюють 12 викладачів, серед них 8 кандидатів наук,  3 – старших викладачі, 1 – асистент. Практично всі викладачі кафедри є прямими фахівцями з тих предметів, які вони читають.

  Одним із пріоритетних напрямів роботи кафедри є навчально-методична робота. Колектив кафедри в повному обсязі здійснює весь комплекс робіт пов'язаний з навчально-виховним процесом. Кафедра обслуговує всі спеціальності та напрями підготовки в інституті. Загалом це складає 19 навчальних дисциплін за наступними напрямами: україномовний, іноземномовний, історичний, культурологічний, філософський, соціолого-політологічний, психолого-педагогічний, правознавчий та фізичного виховання. З усіх дисциплін кафедра має робочі програми та комплекси навчально-методичного забезпечення. Ефективній навчально-методичній роботі сприяють також регулярні методичні семінари, відкриті заняття, практика взаємовідвідування викладачів. За останні роки колектив кафедри забезпечив викладання більшості предметів кафедри власними навчально-методичними посібниками.

  Вагому частину в ефективній роботі кафедри відводиться науковій діяльності викладачів. Підтвердженням цього є те, що 8 працівників кафедри успішно здобули звання кандидата наук, а ще 2 працюють над своїми дисертаційними дослідженнями. Кожен викладач провадить наукові дослідження і публікує їх результати у наукових та фахових виданнях, а також беруть участь у конференціях різних рівнів.

  Викладачі кафедри успішно працюють і у сфері виховання сучасної молоді. Протягом навчального року проводиться низка виховних заходів на актуальні теми. У виховній діяльності кафедра успішно співпрацює з гуманітарним та виховним відділами інституту та аналогічними установами нашого регіону.

Свою діяльність кафедра будує на таких засадах:

 • озброювати майбутніх фахівців знаннями з основних наук соціально-гуманітарного циклу;
 • формувати у них високу культуру мислення, здатність орієнтуватися у вирії світоглядних позицій;
 • розвивати високу правову культуру, мужність, патріотизм відчуття власної громадянської відповідальності за активну участь у розв’язанні завдань розбудови, управління та захисту держави;
 • виховувати почуття любові до власного народу, шанобливого ставлення до його історії і культури, мови та традицій, утверджувати національну гідність та самоповагу;
 • прищеплювати повагу до демократичних громадянських цінностей та морально-етичних норм поведінки.

Особовий склад кафедри

к.і.н., доц. Луговий Б. В.,  к.пед.н., доц. Островська Н. Д., к.і.н., доц. Троханяк О. С.,  к.психол.н., доц. Макух О. І., к.філол.н., доц. Пилипишин С. І., к.пед.н. Дзюбата З.І., к.пед.н., доц. Кравчук Л.В., ст. викладач Зайчук В.М.,  ст. викладач Шумінська О.Б., ст. викладач Буняк В.В., ст. викладач Білан Н.М. 

Навчальна діяльність кафедри

Перелік навчальних дисциплін:

 1. Історія України
 2. Історія української культури
 3. Українська мова
 4. (за професійним спрямуванням)
 5. Іноземна мова
 6. (за професійним спрямуванням)
 7. Філософія
 8. Політологія
 9. Соціологія
 10. Психологія і педагогіка
 11. Правознавство
 12. Фізичне виховання
 13. Релігієзнавство
 14. Сімейно-побутова культура
 15. Університетська освіта
 16. Законодавство і право в АПК
 17. Фінансове право
 18. Міжнародне право
 19. Природоохоронне законодавство та екологічне право
 20. Аграрне право
 21. Філософія науки

Освітній ступінь  «Магістр»

Робочі програми ОС Магістр

 

Наукові дослідженння

  Основною науково-дослідною темою кафедри є: «Формування та розвиток історико-культурних процесів в Галичині ХІХ–ХХІ ст.». Науково-дослідна робота викладачами кафедри гуманітарних дисциплін проводиться за темами:

 • Суспільно-політичні та соціально-економічні процеси в Галичині в ХХ ст.
 • Формування та розвиток історико-культурних та соціальних процесів Галичини і зокрема Бережанщини протягом сторіч.
 • Духовність як сталий розвиток сільських територій.
 • Методика формування комунікативної компетентності майбутніх аграрників засобами інноваційних освітніх технологій.
 • Становлення і розвиток трудового права Європейського Союзу.
 • Сучасні методи та технології навчання іноземної мови в аграрних вузах.
 • Навчання іноземних мов у загальноосвітній школі (друга половина ХХ ст.)
 • Історія освіти та педагогічної думки в ХІХ–ХХ ст.


БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ