Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Рішення вченої ради №1 від 30.08.2018 р.

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

Рішення

розширеного засідання Вченої ради спільно з трудовим колективом

ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут”

щодо доповідей директора інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М. про підсумки діяльності інституту  за 2017/2018 навчальний рік та завдання на наступний навчальний рік, заступника директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц. Білик С.Г. про стан та основні завдання навчальної та наукової роботи, заступника директора з навчально-науково-виробничих питань  розвитку та адміністративно-господарської діяльності, к.т.н., доц. Матвіїшин П.В. про готовність матеріальної бази інституту до нового навчального року, головного бухгалтера Мигдаль Д.М. про фінансовий стан інституту               

Основними напрямками діяльності на 2018-2019 н.р. вважати:

І. Загальноінститутські завдання:

 • продовження активної співпраці з відповідними органами законодавчої та виконавчої влади з метою вирішення важливих питань законодавчого забезпечення діяльності вищої школи, аграрної науки в Україні, підвищення ролі інституту в житті країни;
 • вважати головним завданням для всього колективу – підвищення якості освітнього, наукового процесів шляхом постійної турботи про науково-педагогічні кадри, підвищення їх кваліфікації, обов’язкового проходження стажування на виробництві, сприяти дієвій самоосвіті;
 • реалізація в повній мірі положень Закону України «Про вищу освіту» щодо впровадження принципів професійності через відповідальність колективів факультетів, кафедр;
 • посилення співпраці з виробництвом та бізнесом через формування синергетичного ефекту від наукової та освітньої діяльності інституту, узгодження навчальних планів, тематики курсових, бакалаврських і магістерських випускних робіт, продовження створення на кожній кафедрі навчально-науково-інноваційних, практичних Центрів;
 • оптимізація системи планування та управління фінансовими ресурсами, удосконалення системи контролю за раціональним використанням коштів, посилення роботи внутрішнього аудиту.

ІІ. В освітній, морально-естетичній та виховній діяльності:

 • оновити форми і методи підготовки фахівців шляхом посилення впливу результатів наукових досліджень на якість освітнього процесу;
 • на виконання статті 7 Закону України «Про вищу освіту» провести акредитацію освітніх програм підготовки фахівців освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр» для усіх спеціальностей;
 • урізноманітнити форми та методи профорієнтаційної роботи;
 •  запровадити в магістратурі елементи дуальної освіти, усунути дублювання дисциплін та дотримуватись логічної послідовності їх викладання, розроблення унікальних бакалаврських програм підготовки за скороченим терміном навчання, розширення механізмів реалізації права здобувачів вищої освіти на вільний вибір дисциплін;
 • забезпечити розвиток дистанційного навчання шляхом наповнення й підтримки в актуальному стані електронних курсів дисциплін на навчальному порталі інституту, розміщення актуальних версій робочих програм дисциплін на сайтах кафедр; забезпечення вільного доступу до електронних версій підручників та посібників, підвищення якості викладання лекцій через започаткування їх відеозаписів та проведення відео-контролю;
 • продовжити вдосконалення методів та форм самостійної  роботи студента;
 • забезпечити навчальні дисципліни сучасною навчально-методичною літературою, програмним забезпеченням, посилити вимоги до змісту підручників та навчальних посібників, виділяти кошти для друку сучасних навчальних посібників і підручників, у т.ч. в електронній формі, ширше використовувати сучасні інформаційні технології, хмарні технології;
 • оптимізувати підготовку магістерських робіт, збільшення частки власних досліджень студентів, попередження плагіату, раціонального зменшення загального об’єму випускної роботи, використання системи «Антиплагіат», уникнення дублювання тематик випускних робіт, розвивати практику участі магістрів у наукових тематиках,  за заявками бізнесу;
 • активізувати роботу різноманітних курсів іноземних мов з метою досягнення студентами рівня володіння іноземною мовою не нижче рівня В1;
 • забезпечити моніторинг якості освітнього процесу на основі використання сучасних комп’ютерних технологій;
 • сприяти              подальшому    використанню електронних   засобів навчання в профорієнтаційній роботі;
 • особливу увагу приділяти самостійній роботі студентства;
 • відповідно до статті 16 Закону України «Про вищу освіту» проводити щорічне оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників інституту;
 • сприяти розвитку студентського самоврядування, підтримати започатковані у попередні роки культурні, спортивні, інтелектуальні конкурси, підвищити ефективність роботи студентської ради гуртожитку;
 • забезпечити неухильне дотримання науково-педагогічними працівниками Етичного кодексу, а юнаками і дівчатами – Присяги студента ВП НУБіП України.

ІІІ. У науково-дослідній, інноваційній діяльності:

 • постійно здійснювати пошук і розвиток нових та перспективних напрямів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок, у тому числі міждисциплінарного характеру, за напрямами реалізації визначених ООН Цілей Сталого Розвитку;
 • активізувати діяльність навчально-наукових підрозділів інституту, комерціалізацію результатів наукових досліджень, у т. ч. із активним залученням молодих вчених;
 • збільшити на третину кількість наукових публікацій вчених у міжнародних наукометричних базах Scopus, Web of Science;
 • активізувати залучення до навчання в магістратурі та аспірантурі базового університету переможців і призерів міжнародних та всеукраїнських студентських олімпіад, конкурсів студентських наукових робіт;
 • забезпечити дотримання принципів академічної доброчесності та системного підходу до розвитку методів та засобів виявлення плагіату в науково-освітньому просторі;
 • підвищити кількість та ефективність підготовки здобувачів наукових ступенів;
 • залучати студентів до участі у підготовці та проведенні Днів поля за участю вітчизняних та іноземних фірм, стимулювати інтерес студентів у виробничих процесах шляхом створення тимчасових об’єднань, груп для вирішення виробничих завдань з відповідною оплатою.

У міжнародній діяльності:

 • активізувати роботу щодо розширення співпраці з європейськими університетами і збільшити кількість міжвузівських договорів про мобільність в рамках міжнародної програми Еразмус+Key  Action 1;
 • розробити план заходів щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників для викладання дисциплін іноземною мовою та супровід впровадження інтенсивних технологій вивчення іноземних мов;
 • продовжити роботу над розширенням баз практик за кордоном, існуючих угод з отримання подвійних дипломів.

Зміцнення матеріально-технічної бази інституту:

 • здійснити заходи щодо поліпшення соціально-економічного благополуччя студентів, співробітників та викладачів інституту, особливо в студентських гуртожитках. Залучити до цієї діяльності представників бізнесу,  інвесторів;
 • завершити роботи з державної реєстрації нерухомості;
 • закінчити роботи з підготовки енергетичного господарства для експлуатації в опалювально-зимовий період 2018/2019 рр.;
 • закінчити роботи із введення у використання піднавісу для зберігання пиломатеріалів та дров;
 • завершити виготовлення документації на постійне користування земельною ділянкою площею    35 га, яка належить Курянівській с/р.
 • провести поточний ремонт спортивного залу, удосконалити організацію його роботи.

Для поліпшення соціального захисту працівників та студентів:

 • поліпшувати умови проживання студентів у гуртожитках;
 • розглянути питання щодо поліпшення умов відпочинку та збільшення кількості оздоровлених НПП і студентів;
 • здійснити заходи щодо поліпшення якості харчування студентів та працівників інституту.

Контроль за виконанням цього рішення покласти на директорат інституту.

 

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ