Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Ухвала Вченої ради №6 від 31.01.2019р.

УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

з питання «Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту»

(Протокол № 6 від 31.01.2019 р.).

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

Інформацію доповідача прийняти до відома.

Особливу увагу приділити підвищенню кваліфікації працівників на виробництві.

Активізувати участь студентів у наукових гуртках, конференціях та олімпіадах.

Робочим групам з підготовки до святкування 60-ти річчя ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут – Бережанський агротехнічний коледж» приступити до виконання покладених на них завдань.

Відповідальні: директорат.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


 

 

УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

з питання «Про підсумки роботи кафедр за І-й семестр 2018/2019 н.р. та готовність до ІІ-го семестру 2018/2019 н.р.»

(Протокол № 6 від 31.01.2019 р.).

Доповідачі: заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц. Білик С.Г.; зав. відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, д.е.н., доц. Судомир С.М.

 • Звіт про перевірку кафедр прийняти до уваги.
 • Окремим НПП провести доопрацювання НМК відповідно до нових навчальних планів.
 • Викладачам, яким за навчальними планами передбачено керівництво практиками студентів, оновити програми практик.
 • Активізувати профорієнтаційну роботу всіх структурних підрозділів.
 • Деканам факультетів розглянути службові записки комісії про результати перевірки кафедр на засіданнях  вчених рад факультетів та доповісти про усунення недоліків на засіданні Вченої ради інституту в квітні місяці. Дати оцінку роботи кожного НПП та врахувати їх рейтинг при розподілі педагогічного навантаження.
 • Збільшувати кількість статей у журналах, що входять до науково-метричних баз даних WoS та/або Scopus (або IndexСореrnicus для соціо-гуманітарних наук).
 • Друкувати більшу кількість статей у журналах, що входять до переліку фахових видань України.
 • Провести реєстрацію НПП в GoogleScholar.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, зав. навчальним відділом, зав. відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, декани факультетів,  завідувачі кафедр, НПП.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


 

УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

з питання «Про роботу бібліотеки інституту»

(Протокол № 6 від 31.01.2019 р.).

Доповідач: зав. бібліотекою Трач Н.М.

 • Активізувати роботу бібліотеки за такими напрямками:
 • Придбати автоматизовану бібліотечну систему (АБІС).
 • Створити електронні бази даних, організувати та вести довідково-бібліографічний апарат з використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій.
 • Координувати та кооперувати діяльність бібліотеки зі структурними підрозділами вищого навчального закладу, громадськими організаціями, співпрацювати та взаємодіяти з бібліотеками інших систем і відомств.
 • Вивчати інформаційні потреби користувачів та здійснювати оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців і студентів вищого навчального закладу, використовуючи різні форми і методи індивідуального, групового і масового інформування. Проводити соціологічні опитування та дослідження читацьких інтересів з метою оптимізації їх задоволення.
 • Організовувати роботу громадських інформаторів кафедр і наукових підрозділів вищого навчального закладу, надавати їм необхідну методичну допомогу.
 • Організовувати для студентів заняття з основ інформаційної культури, бібліотекознавства та бібліографії. Пропагувати бібліотечно-бібліографічні знання шляхом проведення індивідуальних бесід, консультацій, організації книжкових виставок тощо.
 • Проводити роботу з пропаганди та розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів як традиційними методами, так і з застосуванням комп'ютерних технологій.
 • Спільно з відповідальними за виховну роботу у вищому навчальному закладі викладачами та представниками громадських організацій проводити читацькі конференції, літературні, музичні вечори, диспути, інші масові заходи.
 • Проводити науково-методичну роботу (аналітичну, організаційну, консультативну) з вдосконалення всіх напрямків діяльності бібліотеки.
 •  Для узгодження діяльності бібліотеки з навчально-виховною та науковою роботою вищого навчального закладу та надання їй дієвої допомоги у вирішенні актуальних питань бібліотечної діяльності на правах дорадчого органу створити Бібліотечну раду, до складу якої входять як представники факультетів, так і провідні спеціалісти бібліотеки. Склад Ради затвердити директором інституту за поданням завідувача бібліотеки.
 •  Завідувачу бібліотеки як НПП приймати участь в інститутських, всеукраїнських і міжнародних конференціях та семінарах.
 • Створити на сайті інституту сторінку бібліотеки.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, зав. відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, зав. бібліотекою.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


 

УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

з питання «Про фінансовий стан інституту»

(Протокол № 6 від 31.01.2019 р.).

Доповідач: головний бухгалтер Мигдаль Д.М.

Інформацію доповідача прийняти до відома.

Збільшити надходження коштів до спеціального фонду закладу за рахунок розширення виробничої діяльності та надання платних послуг.

Вживати заходів щодо економії енергетичних витрат.

Відповідальні: директорат.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.

 

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ 2020

 

ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною