Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

УХВАЛА ВЧЕНОЇ РАДИ № 5 від 12.12.2019 р.

УХВАЛА
розширеного засідання
Вченої ради спільно
з трудовим колективом
ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
«Звіт директора ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» за 2019 рік та перспективи розвитку закладу»
 
(Протокол № 5 від 12.12.2019 р.).

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

 

УХВАЛИЛИ:

  1. Звіт директора Інституту Жибака М.М. взяти до відома.

– З метою виконання Програми розвитку університету  та інституту «Голосіївська ініціатива-2020» необхідно: забезпечити набір студентів за рахунок: удосконалення форм і методів проведення профорієнтаційної роботи та функціонування курсів довузівської підготовки і факультативних занять з іноземної мови.

Для підвищення якості навчальної роботи:
– спільно із радою роботодавців, представниками органів місцевого самоврядування розробити дієву програму поліпшення якості підготовки фахівців із запровадженням елементів дуальної освіти;

–   провести ліцензування спеціальностей актуальних на ринку праці за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, зокрема, 201 «Агрономія»;

–   розробити та затвердити Програму поліпшення якості навчального процесу, його кадрового, матеріально-технічного і методичного забезпечення, у т.ч.:  удосконалити систему забезпечення контролю якості підготовки фахівців в Інституті, шляхом дотримання галузевих стандартів, ліцензійних та акредитаційних вимог, державної атестації випускників;

– проводити моніторинг якості надання освітніх послуг, шляхом анкетування студентів та НПП;

– спрямувати роботу кафедр Інституту на розширення співпраці з профільними кафедрами НУБіП України щодо підготовки та видання підручників, посібників та інших навчально-методичних матеріалів;

– удосконалити систему практичної підготовки студентів, розширити міжнародне співробітництво з провідними аграрними підприємствами;

– для покращення практичної складової підготовки фахівців за магістерськими програмами переоснастити та модернізувати, відповідно до спеціальностей, лабораторії та кабінети;

– забезпечити ефективне застосування електронних курсів дисциплін на базі платформи Moodle із використанням елементів дистанційного навчання;

– забезпечити подальше відкриття робочих спеціальностей, враховуючи попит на ринку праці.

У науково-інноваційній діяльності Інституту:
– особливу увагу приділити організації та проведення на базі Інституту міжнародних, всеукраїнських і студентських конференцій, практичних семінарів та круглих столів;

– збільшити видавництво статей у міжнародних і вітчизняних фахових виданнях, які мають імпакт-фактор або індекс цитування та входять у наукометричні бази даних Scopus, Web of Science. Здійснювати моніторинг індексу Гірша за версією Scopus та Google Scholar;

– розширити тематику досліджень науково-дослідної лабораторії «Дослідження ефективного спалювання твердих вуглеводів»;

– продовжити роботу над науковими дослідженнями з метою формуванням науково-технічних (експериментальних) розробок для участі в конкурсних відборах за державним замовленням;

– розширити тематику магістерських робіт, відповідно до ініціативних наукових тематик кафедр;

– запровадити обов’язкове стажування НПП на виробництві та у науково-дослідних установах;

– здійснити маркетингові заходи для популяризації можливостей Інституту щодо проведення спільних наукових досліджень та надання консультативних і дорадчих послуг.

Для покращення виховної роботи в Інституті:
– забезпечувати неухильне дотримання членами колективу «Етичного кодексу науково-педагогічного працівника»;

– пріоритетною сферою соціального життя колективу вважати організацію та виконання заходів національно-патріотичного виховання;

– створити в  Музеї історії інституту експозицію, присвячену викладачам, студентам та випускникам Інституту – учасникам бойових дій на сході України;

– систематично удосконалювати рейтингову оцінку діяльності викладачів, морального та матеріального їх заохочення;

– поглиблювати співпрацю з молодіжними громадськими організаціями регіону.

З метою активізації та розширення міжнародної діяльності:

– підвищити мобільність студентів, шляхом залучення їх до участі в міжнародних освітніх програмах ТЕМПУС, Еразмус+ та інших;

– продовжити формувати спільні програми з базовим університетом щодо навчання за програмою видачі подвійних дипломів;

– розширити бази практичного навчання за кордоном та міжнародних стажувань для студентів та науково-педагогічних працівників;

– продовжити укладання договорів про співпрацю з університетами Німеччини, Польщі, Швейцарії;

– організовувати участь науковців в міжнародних програмах, проектах наукового обміну, конференціях, симпозіумах тощо.

Для оновлення матеріально-технічної бази:
– підготувати проект плану поточних і капітальних ремонтів лабораторного корпусу  № 1, гуртожитку № 4 та забезпечити його виконання;

– продовжити заміну вікон на енергозберігаючі в лабораторному корпусі агроінженерного факультету та в гуртожитку № 3;

– провести ремонт даху ковальсько-зварювальної дільниці;

– провести косметичний ремонт внутрішніх приміщень гуртожитку № 4, заміну електроплит, ремонт систем опалення і каналізації;

– облаштувати автоматичну пожежну сигналізацію у гуртожитку;

– вогнезахист дерев’яних конструкцій дахів навчальних корпусів та гуртожитків;

– продовжувати роботи щодо благоустрою прилеглих до навчальних корпусів територій;

– поновлювати спортивний інвентар та костюми для колективів художньої самодіяльності.

– продовжити оновлення навчальними і мультимедійними засобами лабораторій та аудиторій;

– здійснювати контроль за використанням тепло- та енергоносіїв, продовжувати енергозбереження за рахунок використання твердого палива;

– постійно оновлювати твердий та м’який інвентар в гуртожитках, здійснювати необхідні поточні ремонти.

З метою забезпечення фінансової стійкості:

– збільшити надходження коштів спеціального фонду до 10,5 млн. грн., за рахунок:
  • освітньої діяльності;
  • надходження коштів від практичного навчання; надання послуг автотракторним парком, спортивним та тренажерними залами; виконання проектів з озеленення та інвентаризації зелених насаджень; виконання проекту конструкторських робіт, що дасть можливість забезпечити надходження коштів спеціального фонду по відношенню до загального протягом 2020 року до 0,75 грн. на одну гривню загального фонду.

– проводити  пошук потенційних інвесторів щодо взаємовигідних умов співпраці.

 

Відповідальні: директорат, завідувачі кафедр, НПП.

 

Учений секретар, доц.                                                                                  Федуняк І.О.

 

УХВАЛА
розширеного засідання
Вченої ради спільно
з трудовим колективом
ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
 «Вибори делегатів на конференцію трудового колективу НУБіП України
(дата проведення 27.12.2019 р.)»
 
(Протокол № 5 від 12.12.2019 р.).

Доповідач: учений секретар, доц. Федуняк І.О.

  1. Делегатами на звітну конференцію трудового колективу Національного університету біоресурсів і природокористування України одноголосно обрати директора Мирона Жибака та голову профспілкової організації Володимира Зайчука.

 

Відповідальні: директор, голова профспілкової організації.

 

 

Учений секретар, доц.                                                                           Федуняк І. О.

 

УХВАЛА
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
«Обговорення Правил прийому до ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» на 2020 р. Вченою радою інституту та рекомендації до затвердження на Вченій раді НУБіП України».
 
(Протокол № 5 від 12.12.2019 р.).

Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії, к.і.н., доц. Луговий Б.В.

  1. Доповідь прийняти до відома.
  2. Правила прийому до ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» на 2020 р. рекомендувати до затвердження на Вченій раді НУБіП України.

 

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, відповідальний секретар приймальної комісії.

 

Учений секретар, доц.                                                                                      Федуняк І. О.

 

 

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ 2020

 

ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною