Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

 

 

 Завідувая кафедри

Луговий Богдан Васильович

кандидат історичних наук, доцент

 


Історія кафедри

   Історія кафедри нерозривно пов’язана з розвитком нашого навчального закладу. У 2000 році на базі Бережанського агротехнічного коледжу було створено інститут. Саме із цього часу і починає свою діяльність кафедра історії України і політології під керівництвом к.і.н., доц. Б.М. Паньківа. Згодом кафедру декілька раз перейменовували на «кафедру гуманітарних дисциплін», «кафедру суспільних дисциплін». З 2010 року кафедру очолює к.і.н., доц. Б.В. Луговий. У 2011 році склад кафедри значно збільшився внаслідок об’єднання кафедри суспільних дисциплін, української та іноземних мов, фізичного виховання. Кафедра отримала назву гуманітарних дисциплін.

  Викладачі кафедри забезпечують викладання повного циклу дисциплін гуманітарного, соціального та фізичного спрямування, затвердженого державними документами для вищих навчальних закладів агротехнічного профілю. У складі кафедри працюють 12 викладачів, серед них 8 кандидатів наук,  3 – старших викладачі, 1 – асистент. Практично всі викладачі кафедри є прямими фахівцями з тих предметів, які вони читають.

  Одним із пріоритетних напрямів роботи кафедри є навчально-методична робота. Колектив кафедри в повному обсязі здійснює весь комплекс робіт пов'язаний з навчально-виховним процесом. Кафедра обслуговує всі спеціальності та напрями підготовки в інституті. Загалом це складає 19 навчальних дисциплін за наступними напрямами: україномовний, іноземномовний, історичний, культурологічний, філософський, соціолого-політологічний, психолого-педагогічний, правознавчий та фізичного виховання. З усіх дисциплін кафедра має робочі програми та комплекси навчально-методичного забезпечення. Ефективній навчально-методичній роботі сприяють також регулярні методичні семінари, відкриті заняття, практика взаємовідвідування викладачів. За останні роки колектив кафедри забезпечив викладання більшості предметів кафедри власними навчально-методичними посібниками.

  Вагому частину в ефективній роботі кафедри відводиться науковій діяльності викладачів. Підтвердженням цього є те, що 8 працівників кафедри успішно здобули звання кандидата наук, а ще 2 працюють над своїми дисертаційними дослідженнями. Кожен викладач провадить наукові дослідження і публікує їх результати у наукових та фахових виданнях, а також беруть участь у конференціях різних рівнів.

  Викладачі кафедри успішно працюють і у сфері виховання сучасної молоді. Протягом навчального року проводиться низка виховних заходів на актуальні теми. У виховній діяльності кафедра успішно співпрацює з гуманітарним та виховним відділами інституту та аналогічними установами нашого регіону.

Свою діяльність кафедра будує на таких засадах:

 • озброювати майбутніх фахівців знаннями з основних наук соціально-гуманітарного циклу;
 • формувати у них високу культуру мислення, здатність орієнтуватися у вирії світоглядних позицій;
 • розвивати високу правову культуру, мужність, патріотизм відчуття власної громадянської відповідальності за активну участь у розв’язанні завдань розбудови, управління та захисту держави;
 • виховувати почуття любові до власного народу, шанобливого ставлення до його історії і культури, мови та традицій, утверджувати національну гідність та самоповагу;
 • прищеплювати повагу до демократичних громадянських цінностей та морально-етичних норм поведінки.

Особовий склад кафедри

к.і.н., доц. Луговий Б. В.,  к.пед.н., доц. Островська Н. Д., к.і.н., доц. Троханяк О. С.,  к.психол.н., доц. Макух О. І., к.філол.н., доц. Пилипишин С. І., к.пед.н. Дзюбата З.І., к.пед.н., доц. Кравчук Л.В., ст. викладач Зайчук В.М.,  ст. викладач Шумінська О.Б., ст. викладач Буняк В.В., ст. викладач Білан Н.М. 

Навчальна діяльність кафедри

Перелік навчальних дисциплін:

 1. Історія України
 2. Історія української культури
 3. Українська мова
 4. (за професійним спрямуванням)
 5. Іноземна мова
 6. (за професійним спрямуванням)
 7. Філософія
 8. Політологія
 9. Соціологія
 10. Психологія і педагогіка
 11. Правознавство
 12. Фізичне виховання
 13. Релігієзнавство
 14. Сімейно-побутова культура
 15. Університетська освіта
 16. Законодавство і право в АПК
 17. Фінансове право
 18. Міжнародне право
 19. Природоохоронне законодавство та екологічне право
 20. Аграрне право
 21. Філософія науки

Наукові дослідженння

  Основною науково-дослідною темою кафедри є: «Формування та розвиток історико-культурних процесів в Галичині ХІХ–ХХІ ст.». Науково-дослідна робота викладачами кафедри гуманітарних дисциплін проводиться за темами:

 • Суспільно-політичні та соціально-економічні процеси в Галичині в ХХ ст.
 • Формування та розвиток історико-культурних та соціальних процесів Галичини і зокрема Бережанщини протягом сторіч.
 • Духовність як сталий розвиток сільських територій.
 • Методика формування комунікативної компетентності майбутніх аграрників засобами інноваційних освітніх технологій.
 • Становлення і розвиток трудового права Європейського Союзу.
 • Сучасні методи та технології навчання іноземної мови в аграрних вузах.
 • Навчання іноземних мов у загальноосвітній школі (друга половина ХХ ст.)
 • Історія освіти та педагогічної думки в ХІХ–ХХ ст.


Petrenko N

 

  Завідувач кафедри

  Петренко Наталія Іванівна

  Доктор економічних наук, професор

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


  Кафедра обліку і аудиту функціонує у складі факультету «Економіки і природокористування» Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут», є випусковою з підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» (з 1992 р.) і «Магістр» (з 2015 р.) за спеціальністю 071 Облік і оподаткування.  

  Місія кафедри полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних та мобільних на ринку праці для підприємств, організацій та установ різних форм власності.

  Завідувачами кафедри у різний період працювали: к.е.н., доцент Половинко І.К., Пасемник О.Г., д.е.н., професор Костирко І.Г., д.е.н., професор Жибак М.М., к.е.н., доцент Герчанівська С.В., к.е.н., доцент Боднар О. В.

 

Науково-педагогічні працівники кафедри

Штатні працівники: д.е.н., професор Петренко Н.І., к.е.н., доцент, Боднар О.В., к.е.н., доцент Герчанівська С.В., к.е.н., доцент Качмар О.В. к.е.н., доцент Сливінська О.Б., ст. викладач Літвінов В.І., ст. викладач Стемковська І.В.,  ст. викладач Фльонц О.Б. 

 

Навчальна діяльність кафедри

Дисципліни бакалаврського рівня

 1. Гроші та кредит
 2. Бухгалтерський  облік
 3. Фінанси
 4. Фінансовий облік І
 5. Фінансовий облік ІІ
 6. АРМ бухгалтера
 7. Фінанси підприємства
 8. Страхування.
 9. Організація обліку в фермерських господарствах
 10. Аудит
 11. Управлінський облік
 12. Облік у зарубіжних країнах
 13. Облік в галузях народного господарства
 14. Облік і звітність в оподаткуванні
 15. Звітність підприємства
 16. Контролінг
 17. Судово-бухгалтерська експертиза
 18. Облік в бюджетних установах
 19.  Облік в банках
 20.  Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
 21.  Внутрішньогосподарський контроль

Дисципліни магістерського рівня

 1. Державний фінансовий контроль
 2. Економічний контроль
 3.  Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 4. Облік зовнішньоекономічної діяльності
 5. Організація обліку
 6. Організація і методика аудиту
 7. Контролінг

  Тематика наукових досліджень кафедри: «Вивчення регіональних особливостей бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах міжнародної економічної інтеграції» (номер державної реєстрації №0115U00336). Мета дослідження: обґрунтування теоретичних засад та розробка практичних підходів для створення системи обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю підприємств України в умовах міжнародної економічної інтеграції. 

Тематика ініціативної науково-дослідної роботи НПП кафедри обліку і аудиту 

Прізвище, імя, по-батькові  НПП Тема ініціативної науково-дослідної роботи
Петренко Н.І. Бухгалтерський облік, аналіз та контроль капіталу підприємства
Боднар О.В.  Бухгалтерський облік та внутрішній контроль процесу виробництва продукції
Герчанівська С.В. Маркетингове забезпечення зайнятості сільського населення
Сливінська О.Б. Регіональні аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку зерновиробництва
Качмар О.В. Організація обліку формування людського капіталу аграрних підприємств в умовах міжнародної економічної інтеграції
Стемковська І.В. Страхування врожаю сільськогосподарських культур
Фльонц О.Б. Роль інвестицій в економіку України в умовах міжнародної економічної інтеграції.
Літвінов В.І. Фомування та використання фонду споживання підприємств

 

  З метою практичної підготовки фахівців та їх працевлаштування кафедра співпрацює з підприємствами та організаціями Західного регіону.

 

 

Kaf38

Контакти:

  Адреса: вул. Академічна 20, м.Бережани, Тернопільска обл. 47501

  Робочий кабінет: Корпус №2 (Лабораторний корпус), 2-поверх, №12л

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

  


Історія створення

Кафедра енергетики і автоматики створена у 2012 році на основі злиття кафедр «Енергетичних засобів та енергопостачання» та «Електрифікованих технологій в аграрному виробництві».

Навчально-матеріальна база кафедри знаходиться в трьох навчальних корпусах загальною площею 2783 м2.

Першим завідувачем кафедри був к.т.н., доцент П.Б. Клендій (2012-2015). З 2015 року кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент Рамш Василь Юрійович. 

Кафедра готує фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» та «Магістр» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».  Також завершується підготовка здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі».

 

Науково-педагогічні працівники кафедри

Штатні працівники:

Завідувач кафедри
Рамш Василь Юрійович
кандидат технічних наук, доцент

Народився у с.Новики Збаразького району Тернопільської області в 1982 році. Навчався у Доброводівській ЗОШ І-ІІІ ступенів. У 2004 р. закінчив факультет енергетики сільськогосподарського виробництва Бережанського агротехнічного інституту Національного аграрного університету. Навчався в аспірантурі Тернопільського державного технічного університету ім. Ів. Пулюя. У 2013 р. захистив кандитатську дисертацію за спеціальністю 05.15.11 -"Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва". У 2015 р. присвоєно вчене звання доцент кафедри енергетики і автоматики. Має понад 50 наукових публікацій. Автор навчального посібника.
Сфера наукових інтересів: відновлювальні джерела енергії та енергозберігаючі технології в АПК.

 


Бунько Василь Ярославович
кандидат технічних наук, доцент

Народився у с.Бариш Бучацького району Тернопільської області в 1979 році. Навчався у Бариській ЗОШ І-ІІІ ступенів. У 2002 р. закінчив факультет енергетики сільськогосподарського виробництва Бережанського агротехнічного інституту Національного аграрного університету. Навчався в аспірантурі Національного аграрного університету. У 2013 р. захистив кандитатську дисертацію за спеціальністю 05.17.08 -"Процеси та обладнання хімічної технології". У 2015 р. присвоєнно вчене звання доцент кафедри енергетики і автоматики. Має понад 50 наукових публікацій. Автор навчального посібника.
Сфера наукових інтересів: моніторинг показників якості та оцінка втрат електричної енергії в мережах систем електропостачання.

 


Клендій Петро Богданович
кандидат технічних наук, доцент

Народився у м. Бережани Тернопільської області в 1966 році. Навчався у Бережанській ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів. У 1992 р. закінчив Мелітопольський інститут механізації с.г., в 1996 р.- факультет педагогіки Національного аграрного університету. У 2006 р. закінчив аспірантуру Національного аграрного університету, а в 2007 р. - захистив кандитатську дисертацію за спеціальністю 05.09.16 - електротехнології та електрообладнання в агропромисловому комплексі ". У 2011 р. присвоєно вчене звання доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем. Має понад 100 наукових публікацій. Автор навчального посібника
Сфера наукових інтересів: дослідження відновлювальних джерел енергії та енергозберігаючих технологій в АПК

 


 
Клендій Галина Ярославівна
старший викладач

Народилася у м.Бережани Тернопільської області. Навчалася у Бережанській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1. У 1989 р. закінчила Мелітопольський інститут механізації сільського господарства, спеціальність електрифікація сільського господарства та здобула кваліфікацію інженера – електрика. Здобувач наукового ступеня кандидата технічних наук. Має понад 30 наукових публікацій.
Сфера наукових інтересів: енергозбереження та відновлювальні джерела енергії

 


 
Потапенко Микола Валентинович
старший викладач

Народився у с.Тахта Іпатівського району Ставропольського краю, Росія в 1978 році. Навчався у Бережанській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3. У 2001 р. закінчив факультет електронних апаратів і комп’ютерних систем Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя. Здобувач наукового ступеня кандидата технічних наук. Має понад 80 наукових публікацій, 3 патенти. Автор навчального посібника і монографії.
Сфера наукових інтересів: енергозбереження та відновлювальні джерела енергії

 


 
Шаршонь Віталій Любомирович
асистент

Народився у м. Монастириська Монастириського району Тернопільської області в 1988 році. Навчався у Монастириській ЗОШ І-ІІІ ступенів. У 2001 р. закінчив ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут", за спеціальністю "Електрифікація та автоматизація сільського господарства". Має 8 наукових публікацій.
Сфера наукових інтересів: енергозбереження та відновлювальні джерела енергії

 

Зовнішні сумісники:
 • канд. техн. наук, доцент Гарасимчук Олег Ігорович

 

Навчальні дисципліни, викладання яких забезпечується  професорсько-викладацьким складом кафедри

Освітній ступінь - Бакалавр

Теоретичні основи автоматики Мікропроцесорна техніка
Основи електроприводу Метрологія і електричні вимірювання
Автоматизація технологічних процесів Теорія електропривода
Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології Основи електропостачання
Енергозбереження АПК Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем
Цифрові системи керування Енергоощадність та альтернативні джерела енергії
Мікроконтролери і мікропроцесорні системи Монтаж енергообладнання і систем керування
Електроніка і мікросхемотехніка Основи цифрового керування та програмування мікроконтролерів
Теоретичні основи електротехніки Промислова електроніка і перетворювальна техніка
Електричні машини Електронні пристрої в системах керування
Електричні мережі Електропривод виробничих машин і механізмів
Електричні мережі Теплоенергетичні установки і системи
Електрична частина станцій і підстанцій Електромонтажна практика

Освітній ступінь – Магістр

Електромагнітна сумісність Електропривод сільськогосподарських машин, агрегатів та потокових ліній
Математичне моделювання електротехнічних систем та їх елементів Методи синтезу та аналізу САК
Основи енергоощадності Електропровод виконавчих механізмів в автоматизованих установках
Безпека праці в енергоустановках Моделювання регульованого електропривода, апаратів та потокових ліній

 

 Кафедра проводить наукові дослідження згідно затверджених тем:

 • Дослідження відновлювальних джерел енергії та енергозберігаючих технологій в АПК .
 • Енергоощадні інтелектуальні системи керування процесом приготування твердобіопаливної суміші для теплогенераторів
 • Моніторинг показників якості та оцінка втрат електричної енергії в мережах систем електропостачання.

 

 Матеріально-технічна база кафедри складається з таких лабораторій:

 1. Монтажу енергообладнання.
 2. Електропостачання АПК
 3. Електричних машин.
 4. Електроприводу.
 5. Цифрових систем керування.
 6. Енергозбереження АПК.
 7. Основ автоматики.
 8. Теоретичних основ електротехніки.
 9. Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології.
 10. Мікроконтролерів і МПС
 11. Релейного захисту і автоматики
 12. Електроніки та мікросхемотехніки.
 13. Автоматизації технологічних процесів.
 14. Альтернативних джерел енергії

Кафедра співпрацює зі спорідненими кафедрами Національного університету біоресурсів і природокористування України, Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, Таврійського державного агротехнологічного університету, Тернопільського національний педагогічний університету імені Володимира Гнатюка, Ніжинського агротехнічного інституту.

Багато уваги приділяється оновленню матеріально-технічної бази. Викладачі кафедри налагодили плідні стосунки з провідними фірмами OOO ETI Ukraine, Zalmel-Ukraine, Schneider-electric, АСКО-УКРЕМ, ТОВ НВК «РЕЛСіС» ТОВ «Фенікс Контакт» та ін.

 

 

 

Завідувач кафедри

Колодійчук Любомир Семенович

кандидат педагогічних наук, доцент

 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 


Кафедра створена у вересні 2014 році на базі кафедри «Енергетики і автоматики». Очолює кафедру кандидат педагогічних наук, доцент Колодійчук Любомир Семенович. Напрямок діяльності кафедри – розробка електротехнологічних систем із виробництва та переробки сільськогосподарської продукції.

 

Науково-педагогічні працівники кафедри


Колодійчук Любомир Семенович
кандидат педагогічних наук, доцент

Народився у м. Бережани в 1965 році. Навчався в Бережанській середній школі № 3. У 1991 р. закінчив факультет електрифікації сільського господарства УСГА. У 2000 р. захистив кандитатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 - "Теорія і методика професійної освіти". У 2004 р. присвоєнно вчене звання доцента кафедри застосування електроенергії в сільському господарстві. Має понад 50 наукових публікацій.
Сфера наукових інтересів: проектування навчального процесу майбутніх фахівців технічних спеціальностей у вищих аграрних навчальних закладах освіти

 

 


Соловей Іван Михайлович
кандидат технічних наук, доцент

Народився у с. Шумляни в 1970 році. У 1993 р. закінчив Український державний аграрний університет за спеціальністю “Електрифікація сільського господарства” і отримав кваліфікацію інженера електрика. У 1994 р. закінчив педагогічний факультет Українського державного аграрного університету за спеціальністю “Професійне навчання”. Кандидат технічних наук з 2001 р. Кандидатську дисертацію захистив 23 червня 2001 р. на спеціалізованій вченій раді Д26.004.07 при Національному аграрному університеті за спеціальністю 5.09.16 – застосування електротехнологій в сільськогосподарському виробництві. Вчене звання доцента кафедри електричних машин і експлуатації електрообладнання присвоєне у 2006 р. Має понад 30 наукових публікацій.
Сфера наукових інтересів: підвищення урожайності зернових культур при обробці електричним полем посівного матеріалу

 

 


Гайдукевич Світлана Василівна
старший викладач

Народилася на Вінничині. Навчалася в Бережанській середній школі № 2. У 1993 р. закінчила Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Електричні системи», присвоєно кваліфікацію інженера-електрика. У 1999 р. закінчила Національний аграрний університет за спеціальністю “Професійне навчання”, присвоєно кваліфікацію інженера-електрика-педагога. Має понад 50 наукових публікацій.
Сфера наукових інтересів: підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва на базі електромагнітних полів різного частотного діапазону.

 

 


Семенова Надія Павлівна
старший викладач

Народилася у м. Бережани в 1963 році. Навчалася в Бережанській середній школі № 1. У 1985 р. закінчила Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства за спеціальністю електрифікація сільського господарства, присвоєно кваліфікацію інженера-електрика. У 1993 р. закінчила Український державний аграрний університет за спеціальністю “Професійне навчання”, присвоєно кваліфікацію інженера-педагога. Має понад 50 наукових публікацій.
Сфера наукових інтересів: оптимізація технологічних процесів, енергозбереження і аудит енергетичних систем

 

 

Навчальна діяльність кафедри

Кафедра «Електротехнологій та експлуатації енергообладнання» – здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» здатних вирішувати теоретичні та практичні задачі забезпечення і використання електричної енергії на  підприємствах по виробництву та переробці с.г. продукції і, безпосередньо, в організаціях науково-дослідного та проектно-конструкторського призначення АПК України. Працівниками кафедри докладено багато зусиль і організаторських здібностей для створення матеріально-технічної бази й науково-методичного забезпечення.

Навчальні дисципліни, викладання яких забезпечується професорсько-викладацьким складом кафедри:

Освітній ступінь  «Бакалавр»

 • Електричні апарати.
 • Технічні засоби обліку та регулювання витрат енергоносіїв.
 • Електротехнології та електроосвітлення.
 • Основи енергетичного менеджменту.
 • Основи технічної експлуатації енергообладнання та засобів керування.
 • Апарати керування та захисту.
 • Відновлювальні джерела енергії.
 • Основи проектування енергетичних об’єктів АПК.
 • Електротехнічні системи електроспоживання.
 •  Основи екології виробництва, розподілу і використання електричної енергії.
 •  Основи наукових досліджень.
 •  Технічний сервіс енергообладнання.
 •  Управління проектами.
 •  Основи охорони праці

Практики:  Виробнича експлуатаційна.

 

Освітній ступінь  «Магістр»

 • Проектування систем електрифікації, автоматизації та електропостачання сільського господарства.
 • Електротехнології  АПК.
 • Електротехнології обробки с.г. продукції.
 • Інженерна діяльність при обслуговуванні електроенергетичних систем.
 • Енергетична безпека.
 • Теорія оптимізації.
 • Методологія і організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності.
 • Електронно-іонні технології в АПК.
 • Оптичні електротехнології.
 •  Електромагнітна обробка сільськогосподарської продукції

Практики: Науково-виробнича.

 

Наукова робота

Наукова робота кафедри пов’язана з проблемами розробки нових та удосконалення існуючих електротехнологій підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва на базі електромагнітних полів різного частотного діапазону, впливом мікрохвильового опромінення посівного матеріалу на урожайність с.г. культур, способами та пристроями лазерної активації насіння томатів в умовах захищеного ґрунту, підвищенням ефективності роботи енергетичних систем, оптимізацією енергетичних режимів роботи біогазових установок, розробкою оптимальної підготовки рослинної маси для зброджування в біореакторі, теоретико-методичними основи проектування навчального процесу майбутніх фахівців технічних спеціальностей у вищих аграрних закладах.

 

Кафедра проводить наукові дослідження згідно затверджених тем:

 1. Розробка нових та удосконалення існуючих електротехнологій, підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва на базі електромагнітних полів різного частотного діапазону (номер державної реєстрації № 0115U003383);

 2. Спосіб та пристрій лазерної активації насіння томатів в умовах захищеного ґрунту (номер державної реєстрації № 0115U003389).

 

Матеріально технічна база

Лабораторії кафедри обладнано сучасним електрообладнанням та засобами автоматизації. Лабораторні роботи з дисциплін енергетичного напряму виконуються на стендах, які дають можливість наблизити умови виконання робіт до реальних, віртуальні лабораторні роботи виконуються на ПК з використанням спеціалізованих пакетів прикладних програм. Студенти мають можливість розробляти програмні модулі автоматизованих систем управління, користуватися ресурсами глобальної інформаційної мережі INTERNET.

Матеріально-технічна база кафедри складається з таких лабораторій:

 1. Лабораторія електроосвітлення - 19л.,  заг. площа – 128м2;
 2. Лабораторія технічних засобів обліку енергетичних ресурсів - 24л., заг. площа – 29,6м2;
 3. Лабораторія відновлюваних джерел енергії - 30л., заг. площа – 23,7м2;
 4. Лабораторія електротехнології – 32л., заг. площа – 36,4м2;
 5. Лабораторія основ технічної експлуатації – 34л., заг. площа – 34,6м2;
 6. Лабораторія теплотехніки та використання тепла – 25л., заг. площа – 39м2.

При підготовці майбутніх фахівців електротехнічного профілю значна увага приділяється проведенню науково-дослідній роботі, активізації проведення фундаментальних та пошукових досліджень з пріоритетних напрямів. Для проведення науково-дослідної роботи, на кафедрі створена потужна інформаційна база, яка дозволяє виконувати дослідження та здійснювати обробку даних на високому науково-методичному та статистичному рівнях. Щорічно науково-педагогічні працівники кафедри публікуються в різних наукових виданнях, беруть участь у роботі міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, виступаючи з доповідями та повідомленнями з проблем енергетики та електричної інженерії.

Загальний напрям навчально-методичної роботи кафедри – підвищення теоретичного і практичного рівня набутих студентами знань, розробка та удосконалення кредитно-модульної системи навчання, комп’ютеризація навчального процесу.

 

 

Gyrsjka

 

Завідувач кафедри

Гурська Ірина Степанівна

кандидат економічних наук, доцент

 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


  Кафедра економіки підприємства функціонує у складі факультету «Економіки і природокористування» Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут».

  Кафедра економіки підприємства була створена у 2001 році. Очолила кафедру Заслужений економіст України, кандидат економічних наук, доцент Кулаєць Марія Михайлівна. Завідувачами кафедри у різний період працювали: к.с.-г.н., доцент Н.Є. Новак, к.е.н., доцент З.В. Колос, к.е.н., доцент О.І. Замора, д.е.н., професор І.Г. Костирко, к.е.н., доцент Г. М. Христенко, д.е.н., професор М.М.Жибак.

  Кафедра економіки підприємства є випускною з підготовки фахівців за освітніми ступенями: «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю 051 «Економіка».

  Місія кафедри полягає в підготовці висококваліфікованого фахівця галузі економіки, здатного в ринкових умовах приймати обґрунтовані господарські рішення і нести відповідальність за результативність діяльності підприємства.

 

Науково-педагогічні працівники кафедри 

Штатні працівники: к.е.н., доцент Гурська І.С., д.е.н., професор Жибак М.М., к.е.н, доцент  Ярема Л.В.,  к.е.н., доцент Христенко Г.М.,  к.е.н., доцент Габор В.С., д.е.н., доцент Судомир С.М., к.е.н., доцент Федуняк І.О., к.е.н., доцент Замора О.І., к.геогр.н., доцент Герасимів З.М.,  к.е.н., доцент Колос З.В., к.е.н., доцент Саприкіна О.М., к.геогр.н., доцент Греськів О.Б., к.е.н., ст. викладач Лукянова М.М.,  ст. викладач Боднар О.Я.

 Kaf econ

Навчальна діяльність

  Науково-педагогічні працівники кафедри економіки підприємства забезпечують викладання 36 навчальних дисциплін для підготовки студентів ОС «бакалавр», 15 – ОС «магістр». Всі навчальні дисципліни, що викладаються НПП кафедри економіки підприємств, забезпечені навчальними підручниками і посібниками, конспектами лекцій, слайд-курсами, методичними вказівками до самостійної роботи студентів. НПП кафедри розроблено навчально-методичні  комплекси у вигляді електронних курсів системи дистанційного навчання Moodle.

ДИСЦИПЛІНИ БАКАЛАВРСЬКОГО РІВНЯ

Політекономія, історія економіки та економічної думки, мікроекономіка, макроекономіка, менеджмент, маркетинг, стратегія підприємства, потенціал підприємства: формування та оцінка, економічна теорія, менеджмент і маркетинг, економіка і організація інноваційної діяльності, основи біржової діяльності, економіка підприємства, економічний аналіз, економіка праці  і соціально трудові відносини, регіональна економіка, організація виробництва, соціологія праці, економіка сільського господарства, міжнародна економіка, операційний менеджмент, планування і контроль на підприємстві, внутрішньо-економічний механізм підприємства, проектний аналіз, податкова система, соціально-економічний розвиток сільських територій, організація агробізнесу, економіка природокористування, економіка аграрного виробництва, аналіз господарської діяльності, економіка лісового і садово-паркового господарства, міжнародна екологічна діяльність, управління витратами, інвестування, обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків, управління якістю сільськогосподарської продукції.

 

ДИСЦИПЛІНИ МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ

Інноваційний розвиток підприємства, інтелектуальна власність, економічне управління підприємством, бізнес-планування, проектування підприємницької діяльності в АПК, агробізнес: розвиток і оцінка, світове сільськогосподарське виробництво, стратегія сталого розвитку природи та суспільства, основи агробізнесу, глобальна економіка, фінансовий менеджмент, біржовий ринок, управління проектами, управління  потенціалом підприємства, стратегічне управління підприємством.

 

  Тематикою наукового дослідження кафедри є «Теоретико-методологічне та організаційно-економічне обґрунтування подальшого розвитку аграрного виробництва та сільських територій регіону». Номер державної реєстрації 0115U003385, термін виконання – 2015-2019 рр. Метою даної теми є поглиблення теоретичних і методичних положень ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств, розробка практичних рекомендацій підвищення ефективності виробничої діяльності аграрних формувань та забезпечення сталого розвитку сільських територій. В межах комплексної науково-дослідної теми кафедри затверджена тематика індивідуальних ініціативних досліджень науково-педагогічних працівників:

 1. Формування, розвиток і використання трудового потенціалу сільських територій.
 2. Розвиток економічної бази та соціальної сфери сільських територій
 3. Інноваційне забезпечення ефективного функціонування зернопродуктового підкомплексу.
 4. Соціально-економічні проблеми зайнятості в умовах ринкових трансформацій.
 5. Організаційно-економічні умови функціонування аграрних підприємств на ринках тваринницької продукції.
 6. Розвиток виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств.
 7. Ефективне використання ресурсного потенціалу на основі дієвого господарського механізму.
 8. Регіональні особливості розвитку сільського господарства в умовах ринкових трансформацій.
 9. Формування попиту і пропозиції на сільськогосподарську продукцію.
 10. Аналіз економічних ризиків в діяльності сільськогосподарських підприємств.
 11. Еколого-географічні аспекти оцінки земель заповідного природокористування Тернопільської області.

  З метою практичної підготовки фахівців та їх працевлаштування кафедра співпрацює з підприємствами та організаціями Західного регіону.

Сторінка 2 із 2

Ми в Facebook

 

Перейти на офіційну сторінку


БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ