ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

Контакти:  (03548) 2-14-51    energetik.fakultet@gmail.com    Viber   Facebook


          
A
A
A

Загальна інформація 37

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ «ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕНЕРГООБЛАДНАННЯ»

1Кафедра створена у вересні 2014 році на базі кафедри «Енергетики і автоматики». На той час, очільницею кафедри була доктор технічних наук, професор Никифорова Лариса Євгенівна. З вересня 2017 року кафедру «Електротехнологій та експлуатації енергообладнання» очолює кандидат педагогічних наук, доцент Колодійчук Любомир Семенович.

Напрямок діяльності кафедри – розробка електротехнологічних систем з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції.

Наукова робота кафедри пов’язана з проблемами розробки нових та удосконалення існуючих електротехнологій підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва на базі електромагнітних полів різного частотного діапазону, впливом мікрохвильового опромінення посівного матеріалу на урожайність с.г. культур, способами та пристроями лазерної активації насіння томатів в умовах захищеного ґрунту, підвищенням ефективності роботи енергетичних систем, оптимізацією енергетичних режимів роботи біогазових установок, теоретико-методичними основи проектування навчального процесу майбутніх фахівців технічних спеціальностей у вищих аграрних закладах.

Кафедра «Електротехнологій та експлуатації енергообладнання» – здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців зі спеціальностей 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» здатних вирішувати теоретичні та практичні задачі забезпечення і використання електричної енергії на  підприємствах по виробництву та переробці с.г. продукції, і безпосередньо в організаціях науково-дослідного та проектно-конструкторського призначення АПК України. Працівниками кафедри докладено багато зусиль і організаторських здібностей для створення матеріально-технічної бази й науково-методичного забезпечення.

Лабораторії кафедри обладнано сучасним електрообладнанням та засобами автоматизації. Лабораторні роботи з дисциплін енергетичного напряму виконуються на стендах, які дають можливість наблизити умови виконання робіт до реальних, віртуальні лабораторні роботи виконуються на ПК з використанням спеціалізованих пакетів прикладних програм. Студенти мають можливість розробляти програмні модулі автоматизованих систем управління, користуватися ресурсами глобальної інформаційної мережі INTERNET.

Викладачі кафедри працюють над втіленням нагальних питань сьогодення при вивчені дисциплін, оскільки перед агропромисловим комплексом країни стоять серйозні завдання щодо переходу на інтенсивні методи виробництва сільськогосподарської продукції. Все це вимагає вдосконалення і модернізації сільськогосподарської техніки та засобів виробництва з впровадженням автоматизованих систем керування, контролю та захисту.

Науково-педагогічні працівники кафедри спрямовують значні зусилля на подальший розвиток наукового та методичного забезпечення кафедри, постійно оновлюють матеріальну базу та програмне забезпечення, створюють нові лабораторні роботи; успішно проводять інноваційні дослідження та пропонують їх впровадження для вдосконалення електротехнічного обладнання, приладів та засобів автоматизації сільськогосподарського виробництва.

2При підготовці майбутніх фахівців електротехнічного профілю значна увага приділяється проведенню науково-дослідній роботі, активізації проведення фундаментальних та пошукових досліджень з пріоритетних напрямів.  Для проведення науково-дослідної роботи на кафедрі створена потужна інформаційна база, яка дозволяє виконувати дослідження та здійснювати обробку даних на високому науково-методичному та статистичному рівнях.

Щорічно науково-педагогічні працівники кафедри публікуються у різних наукових виданнях, беруть участь у роботі міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій.

Загальний напрям навчально-методичної роботи кафедри – підвищення теоретичного і практичного рівня набутих студентами знань, розробка та удосконалення кредитно-модульної системи навчання, комп´ютеризація навчального процесу.

3Студенти першого-п’ятого курсів, які на початку навчання у вищому навчальному закладі виявили здібності до науково-дослідної роботи та зацікавленість до певних навчальних дисциплін, мають змогу працювати в наукових гуртках. При кафедрі функціонує студентський науково-дослідний гурток.

Заняття наукового гуртка проводять провідні викладачі кафедри, котрі мають досвід викладацької та наукової роботи ст. викладач Семенова Н.П. і ст. викладач Гайдукевич С.В. Діяльність наукового гуртка спрямована на розвиток творчих здібностей студентів з метою набуття ними фахових (професійних), особистісних, коґнітивних компетенцій, а також досвіду одержання знань та умінь через дослідження.

Під керівництвом викладачів кафедри обдарована молодь готує наукові роботи та доповіді, кращі з яких представлено на наукових конференціях і всеукраїнських конкурсах. Це свідчить про високий рівень підготовки майбутніх фахівців в галузі електротехнологій сільськогосподарського виробництва.  Науково-дослідна робота студентів підсилює активні, творчі начала в навчальному процесі, слугує потужним засобом селективного відбору кадрів для підготовки молодих вчених, збереження й відновлення наукових шкіл.

Фахівці, котрі мають досвід студентської наукової роботи, виявляють більш оригінальне мислення, як правило, досягають визначних успіхів у своїй професійній діяльності.

Для стимулювання наукової активності молодого покоління кафедрою протягом багатьох років проводяться внутрішньовузівські олімпіади зі спеціальністі «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка»,  ОС «Бакалавр» і «Магістр», в яких приймають участь більшість студентів факультету «Енергетики та електротехніки».

4Студенти мають можливість проходити стажування у фермерських господарствах Швейцарії, Данії та Австрії. Ці зв’язки безперервно розвиваються і зростають. Крім цього заключенні договори з вищими навчальними закладами Польщі про обмін досвідом студентів.

Кафедра підтримує зв’язки з усіма спорідненими закдами вищої освіти України, зокрема плідно співпрацює у науково-дослідній та методичній роботі з Національним університетом біоресурсів і природокористування України, Вінницьким національним технічним університетом, Тернопільським національним технічним університетом ім. Івана Пулюя, Тернопільським національним педагогічним університетом ім. Володимира Гнатюка, Ніжинським агротехнічним інститутом та ін.

Науково-педагогічні працівники кафедри надають постійну дорадницьку допомогу підприємствам агропромислового комплексу та РЕМам  з  впровадження, експлуатації та ремонту сучасного електрообладнання, а також виконання наукових розробок на їх замовлення.

 

 

 

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ