ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

Контакти:  (03548) 2-14-51    energetik.fakultet@gmail.com    Viber   Facebook

Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Профайл Володимир КАЧУРІВСЬКИЙ

Кафедра інформаційних технологій та вищої математики


 
Доцент кафедри

Володимир КАЧУРІВСЬКИЙ


Освіта: вища

У 1989 р. закінчив фізико-математичний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту. Спеціальність - математика і фізика. Кваліфікація  - учитель математики і фізики.

У 2017 році здобув другу вищу освіту за спеціальністю комп'ютерні науки та інформаційні технології
Кваліфікація  - розробник обчислювальних систем та комп'ютерних програм, аналітик комп'ютерних систем, системний адміністратор, фахівець з інформаційних технологій.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 -"Теорія і методика професійної освіти".

Вчене звання: доцент

У 2007 р. присвоєно вчене звання доцент кафедри інформаційних технологій та математичного моделювання.

Сфера наукових інтересів: інформаційні технології, web-програмування, сайтобудування.

Має понад 60 наукових публікацій

Основні наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1. Побудова адаптивних та динамічних діаграм засобами Canvas API. /Качурівський В.О.// Науковий вісник Таврійського Національного університету ім.В.І.Вернадського. Серія "Технічні науки". 2018. Т29 (68) №2 .- С.132 – 137. (фахове видання)

2. Автоматизація виводу нормативних документів на сайті закладу вищої освіти / Качурівський В.О., Качурівська Г.М. // Енергетика і автоматика. – 2019. – № 1(41). – С. 173 – 182. (фахове видання)

3. Програмування взаємодії із зображеннями на вебсайті. / Качурівський В.О., Качурівська Г.М. //Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Том 30 (69) № 5 2019. С.98-102. (фахове видання)

4.  Качурівський В.О., Качурівська Г.М. ПОБУДОВА АНІМАЦІЙНИХ ДІАГРАМ ЗАСОБАМИ CANVAS API. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Том 32 (71) № 1, 2021. С.73-78.

5. Качурівський В.О., Качурівська Г.М., Струбицька І.П. Моделювання документально-інформаційної системи обговорення проектів нормативно-правових актів закладу вищої освіти / В.О. Качурівський, Г.М. Качурівська, І.П. Струбицька // Квалілогія книги. Збірник наук.праць. Вип.№1(?), 2021. С. ?-?. (прийнято до друку)

 

Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики:

1. Використання сервісу GOOGLE ANALITICS для аналізу роботи сайту ВНЗ./ Качурівська Г.М., Качурівський В.О.// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвитокаграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення» присвяченої 120-річчю НУБіП України, Бережани 19 – 20 квітня 2018. – С. 387 –389.

2. Способи відбору даних до javascript сценарію побудови діаграми./ Качурівська Г.М., Качурівський В.О.// Proceedings Of The Tenth International Scientific-Practical Conference “Internet Education Science”, Vinnytsia 22 – 25 May 2018. – P. 241 – 244.

3. Качурівський В. О., Качурівська Г. М. «Застосування QR-коду в інформаційній політиці аграрного господарства» // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент результативної трансформації аграрної сфери економіки України», Бережани 12 червня 2018. – С. 52 – 54.

4. Качурівський В. О., Качурівська Г. М. «Моделювання виводу інформації, обов’язкової для оприлюднення на сайті закладу вищої освіти» // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства», присвяченої 60-річчю навчального закладу ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» – «Бережанський агротехнічний коледж», Бережани 16 – 17 травня 2019. – С. 318 – 320.

5. Качурівський В.О. Інформаційна модель взаємодії із зображеннями на веб-сайті закладу вищої освіти. //Актуальні досягнення сучасних наукових досліджень: ХХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Дніпро, 17 вересня 2019 р. – Ч. 1.– Дніпро: ГО «НОК», 2019 – С.25-28.

6. Качурівський В.О. Конструювання електронної таблиці для планування навчальної роботи в хмарі google // «Сталий інноваційно-креативний розвиток соціально-економічних систем», матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2019. С.159-160

7. Качурівський В.О., Качурівська Г.М. Організація зворотного зв’язку на web-сайті за допомогою месенджерів. Актуальні проблеми та перспективи розвитку агро- та електроінженерії : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (10 квітня 2020, Бережани). Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2020. С.205-206

8. Качурівський В.О. Організація автоматичного формування гіпервказівок на PDF-документи. «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2020», XII Mіжнародна науково-практична конференція ІОН-2020, 26-29 травня, 2020 : Збірник праць. – Вінниця : ВНТУ, 2020 – С.186-187.

9. Качурівський В.О. Внутрішній електронний обіг документів у закладі вищої освіти. Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (5 листопада 2020, Бережани). Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2020. С.207-208

10. Качурівський В. О., Качурівська Г. М., Програмна анімація секторної діаграми. Conference Proceedings of the 1st International Conference on Optimization of Teaching and Learning in a Covid-19 Era. Sheffield, UK, 27-29 January 2021. С.20-24.

11. Вальський М.О., Качурівський В.О. Анімація кільцевої діаграми за допомогою JavaScript сценарію засобами CANVAS API. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2021. Вип. 67.  C. 345-347.

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій:

1. Качурівський В.О. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ РОЗРАХУНКІВ (Частина 1. Основи роботи в системі MathCAD). Бережани: ВІКТ. – 2019.– 58с.

2. Качурівська Г. М., Качурівський В. О. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з економетрики. Бережани: НВДЦ «Нововведення», 2021. 97c.

3. Качурівський В.О. ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ ЗАСОБАМИ CANVAS API. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки з освітньої компоненти «Web-технології та Web-дизайн». ВІКТ БАТІ м. Бережани. 2021. 42с.

4. МОВА РОЗМІТКИ WEB-СТОРІНКИ HTML5 . Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з освітньої компоненти «Web-технології та Web-дизайн» (для студентів спеціальності 122-Комп’ютерні науки») / Укл.: Качурівський В.О.. ВІКТ БАТІ м. Бережани. 2021. 40с.

5. КОНСТРУЮВАННЯ БАЗИ ДАНИХ. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт освітньої компоненти «Організація баз даних» (для студентів спеціальності 122-Комп’ютерні науки») / Укл.: Качурівський В.О. ВІКТ БАТІ. м. Бережани. 2021. 36c.

6. МАНІПУЛЮВАННЯ ДАНИМИ. МОВА DML. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт освітньої компоненти «Організація баз даних» (для студентів спеціальності 122-Комп’ютерні науки») / Укл.: Качурівський В.О. ВІКТ БАТІ. м. Бережани. 2021. 36c.

7. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Комп'ютерні мережі та їх адміністрування» для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» / Укл.: Качурівський В.О., Роман Б.Є. ВІКТ БАТІ. м. Бережани. 2021. 24c.

8. Управляючі конструкції в C++ . Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з освітньої компоненти «Програмування» (для студентів спеціальності 122-Комп’ютерні науки») / Укл.: Качурівський В.О.. ВІКТ БАТІ м. Бережани. 2021. 48с.

9. Управляючі конструкції мови PHP. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з освітньої компоненти «Крос-платформне програмування» (для студентів спеціальності 122-Комп’ютерні науки») / Укл.: Качурівський В.О.. ВІКТ БАТІ м. Бережани. 2021. 36с.

10. Взаємодія з сервером PHP. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з освітньої компоненти «Крос-платформне програмування» (для студентів спеціальності 122-Комп’ютерні науки») / Укл.: Качурівський В.О.. ВІКТ БАТІ м. Бережани. 2021. 44с.

11. Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення кваліфікаційної роботи бакалавра зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «БАКАЛАВР». Укладачі: Качурівський В.О., Бунько В.Я., Струбицька І.П., Качурівська А.М. 2021. 42с.

Наукове консультування установ, підприємств, організацій: Бережанська міська рада, ТОВ «Жива земля Потутори», Медичний центр "Biomed".

 

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ