Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Студентський науковий гурток "Агрохімічні дослідження в екології"

Староста наукового гуртка: РОМАН Возний

Керівник наукового гурткак.пед.н., доцент Надія ГЛОВИН

Студентський науковий гурток «Агрохімічні дослідження в екології» кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» під керівництвом доцента кафедри Гловин Н. М. являє собою студентське об’єднання, учасниками якого є широке коло здобувачів вищої освіти факультету, що формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи.

В зв’язку з соціально-економічними перетвореннями, що відбуваються в аграрному секторі та зміною форм власності на землю, постає питання підвищення ефективності використання земельних ресурсів, а саме, збільшення урожайності та поліпшення якості продукції рослинництва. В розрізі цих проблем питання агрохімії стоять особливо гостро, оскільки вона вивчає живлення рослин, кругообіг речовин у ґрунті, добрива та їх застосування. Агрохімія є сучасною науково-обгрунтованою основою використання добрива та охоплює найважливіші питання хімії в сільському господарстві. Вона вивчає взаємовідносини між рослинами, ґрунтом, добривами в процесі живлення рослин, а також тісно пов’язана з такими науками як: аналітична та фізколоїдна хімія, ґрунтознавство, рослинництво, землеробство та ін. Знання з агрохімії необхідні для всіх спеціалістів, які працюють в сільському господарстві. Тому основною метою створення гуртка агрохімічні дослідження в екології є надання необхідних знань студентам з основ агрохімії та екології, які вони могли б застосовувати у своїй практичній діяльності. Крім того, робота в гуртку сприятиме виробленню екологічного мислення та раціонального природокористування, поглибленню знань з хімії, основ сільського господарства, а також практичних навичок у майбутній професії.

Програмою також передбачено вирішення наступних завдань:

 • засвоєння вихованцями системи знань про живлення рослин та особливості застосовування добрив;
 • створення середовища для самореалізації та професійного самовизначення;
 • формування наукового світогляду;
 • створення умов для подальшого успішного навчання у магістратурі.

      Діяльність гуртківців спрямована на розширення їх наукового потенціалу й формування навичок науково-дослідної діяльності через реалізацію успішних проектів, орієнтованих на підтримку нових наукових ідей, інновацій та обмін знаннями. Гуртківці займаються науково-дослідною роботою, що передбачає вміння ставити наукові завдання, планувати їх виконання, здійснювати моніторинг та аналіз інформації, створювати умови для генерування нових ідей та їх практичної реалізації.

Староста гуртка (Роман ВОЗНИЙ, ІІ курс, Ео-21 Б група, факультет економіки і природокористування) та науковий керівник Гловин Н.М., к.пед.н.,доцент.
У процесі роботи в гуртку студенти проводять хімічний аналіз води, визначають забруднення нітратами, кислотність середовища води та ґрунту, проводять агрохімічні аналізи, тощо.  Для більш ефективного засвоєння теоретичного матеріалу програмою передбачено значний обсяг практичних занять і дослідницької роботи.

Досліди, що виконуються членами гуртка, мають навчально- виховну, виробничу та наукову спрямованість.

Методи організації та стимулювання науково-практичної діяльності студентів-гуртківців: Студенти повинні мати уявлення про: агрохімію як науку та її значення; грунт та його будову;

 • екологічні фактори та їх роль в житті рослин;
 • кореневе та позакореневе живлення рослин;
 • кругообіг елементів живлення рослин в природі;
 • систему удобрення сільськогосподарських культур.
 •  фактори грунтотворення; властивості ґрунту;
 • основи меліорації ґрунтів;
 • фізіологічну роль елементів живлення у житті рослин.

Студенти повинні вміти: користуватися обладнанням хімічної лабораторії, відбирати та готувати проби води та зразки грунту до агрохімічного аналізу, проводити хімічний аналіз води та грунту та діагностичний контроль забезпеченості рослин елементами живлення, складати картограми ґрунтових відмін. Розпізнавати мінеральні добрива за зовнішнім виглядом та за допомогою якісних реакцій.

Після реалізації дослідження студенти виступають зі власними науково-дослідними роботами у вигляді доповідей, наукових статей, тез конференцій.

2023-2024 н.р.

План роботи студентського наукового гуртка

2022-2023 н.р.

План роботи

Графік засід

Звіт про роботу студентського наукового гуртка

2021-2022 н.р.


2020-2021 н.р.

Графік засідання студентського «Агрохімічні дослідження в екології»

План роботи студентського наукового гуртка «Агрохімічні дослідження в екології»

Науково-студентський  гурток «Агрохімічні дослідження в екології» 2020-2021 н.р.

Звіт студентського наукового гуртка «Агрохімічні дослідження в екології»

Оновлені публікації

 

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ