Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

УХВАЛА розширеного засідання Вченої ради ВП НУБіП України № 1 від 30.08.2021 р.

УХВАЛА
розширеного засідання
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут»
«Про підсумки діяльності науково-педагогічного колективу інституту в 2020/2021 навчальному році та завдання на наступний навчальний рік в умовах пандемії»
 (Протокол № 1 від 30.08.2021 р.) 

Доповідач: директор інституту Мирон ЖИБАК.

Заслухавши й обговоривши доповідь директора, Вчена рада відзначає, що інститутом проводиться значний обсяг робіт у всіх напрямках навчальної, наукової та виховної роботи.

У 2021 році ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» розпочав реалізацію нової п'ятирічної програми розвитку «Голосіївська ініціатива - 2025», яка враховує існуючі загрози, реалізує мету й цілі, визначені Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту».

Зважаючи на запроваджений Урядом в державі адаптивний карантин та змішану форму навчання, для її правового забезпечення затверджено та апробовано порядки дій в умовах карантинних обмежень: Тимчасовий порядок проведення зимової екзаменаційної сесії 2020-2021 н.р. в умовах адаптивного карантину; Тимчасовий порядок дистанційної роботи Екзаменаційних комісій у 2020-2021 н.р. в умовах адаптивного карантину та інші.

Для забезпечення якісного проведення дистанційного навчання в інституті у 2020-2021 навчальному році продовжився процес наповнення та оновлення електронних навчальних курсів. Для забезпечення дистанційної форми навчання в Інституті функціонує навчальний портал Moodle, на якому розміщено 364 електронних навчальних курсів.

Для онлайн-комунікації викладачами та студентами використовуються платформи Cisco Webex Meetings, Zoom, Google Meet, Teams, Skype, а також месенджери Viber, Telegram тощо.

У цілому, аналіз організації освітнього процесу засвідчив досить високу професійність більшості науково-педагогічних працівників, якими в період карантину, за даними деканатів, було проведено 80-85 % навчальних занять з використанням сучасних дистанційних технологій навчання.

Всього до інституту у 2021 році вступ фахівців становить 299 осіб, що у порівнянні з 2020 роком складає 68%. Вступ на бакалаврат становить 268 осіб (90% відносно 2020 р.), з них за держзамовленням 190 осіб (79% відносно 2020 року), на контрактній основі – 78 осіб (132% відносно 2020 року). Із 268 осіб бакалаврів: 137 осіб на базі повної загальної середньої освіти та 131 особа на базі ОКР «Молодший спеціаліст».

У 2021 році вступ на денну форму навчання становить 249 осіб, що у порівнянні з 2020 роком складає 68%, на заочну форму навчання – 50 осіб, 68% від 2020 року.

Вступ фахівців на ОС “Магістр” у 2021 році становить 31 особу, що у порівнянні з 2020 роком складає 22%, у т.ч. 31 особа за денною формою навчання.

За результатами ЄВІ з іноземної мови для вступу на ОС «Магістр» спеціальностей «Економіка», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Агроінженерія» із 60 тестуючих студентів-бакалаврів здали 24 особи, що становить 40%.

Станом на 30.08.2021 р. контингент студентів становить 1022 особи (88% порівняно з попереднім роком).

Випуск фахівців в інституті у 2021 р. складе 357 осіб (на 21% менше в порівнянні з попереднім роком), з них магістрів – 125, бакалаврів – 232 особи.

Набір на міжкафедральну лабораторію з підготовки фахівців ОС «Магістр» зі спеціальності «Лісове господарство» склав 7 осіб.  Проте на міжкафедральну лабораторію з підготовки фахівців ОС «Магістр» зі спеціальностей  «Екологія» та «Садово-паркове господарство» не набрано жодної особи.

В інституті у 2021 р. за підтримки НУБіП України започатковано підготовку за новою спеціальністю «Агрономія» освітнього ступеня «Бакалавр», набір на яку буде проведено у 2022 р.

В центрі уваги діяльності інституту було і залишається питання підвищення якості підготовки фахівців», акредитація освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Розширюються бази проведення практичного навчання студентів. Налагоджено спільні проєкти з передовими агропідприємствами Тернопільщини. Активізовано підвищення кваліфікації  викладачів в закладах освіти та на провідних підприємствах.

Вченою радою інституту, директоратом, колективами факультетів звертається постійна увага на розвиток наукової діяльності, як НПП так і студентів.

У 2020 р. затверджено 12 ініціативних наукових тематик. Проте відсутність госпрозрахункових робіт призводить до втрати фінансування.

За  2020-2021 н.р. НПП опубліковано 6 монографій,  66 статей у фахових виданнях України, 10 статей, які включено до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, 3 - в закордонних виданнях; 21 стаття в  інших виданнях, 238 тез доповідей. Отримано 12 патентів на корисну модель, подано 8 заявок на винаходи. НПП кафедри лісового і садово-паркового господарства захищено докторську та кандидатську дисертації із присвоєнням відповідних наукових ступенів, а також присуджено вчене звання професора та захищено дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності  051 «Економіка».

За результатами ІІ-го етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт отримано 2 дипломи І ступеня, 1 диплом II ступеня; на ІІІ етапі ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу студентської молоді імені Тараса Шевченка отримано диплом ІІ ступеня. За результатами Х «Фестивалю студентської науки – 2021» студентський науковий гурток «Релейний захист та автоматика» відзначено дипломом І ступеня.

Епідемія COVID-19 внесла зміни також в організацію і проведення виховної роботи зі студентами в Інституті, тому окремі заходи були проведені в онлайн режимі. Зокрема, створено цикл фільмів про факультети та інститут в цілому, організовано проведення онлайн Днів відкритих дверей тощо.

Студенти були учасниками різних заходів присвячених визначним історичним постатям та важливим державним датам, таким як вшанування Небесної Сотні, Героїв Крут, день Гідності та Свободи, Шевченківські Дні тощо.

Проведено заходи: прощання з колядою, до нас іде св. Миколай, день Валентина та інші. Навчальний заклад також був співорганізатором міських заходів щодо відзначення знаменних та пам’ятних дат. За участь в фінальному етапі конкурсу «Краса НУБiП України» студентів відзначено переможцями таких номінацій -  Містер "Артистичність", Міс "Загадковість".

За участь у Міжнародному фестивалі художньої творчості «Голосіївська весна» заклад здобув 11 дипломів І-ІІІ ступенів від управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації.

Міжнародна діяльність направлена на програми академічної мобільності ERASMUS+. 27 студентів проходили стажування у Німеччині, Польщі. Розширюються міжнародні зв’язки, підписано ряд договорів із зарубіжними партнерами - закладами вищої світи, які приймають активну участь в освітньо-науковому процесі інституту.

За звітний період 7 НПП пройшли міжнародне стажування у закладах вищої освіти Польщі та Болгарії.

Для покращення практичної складової підготовки фахівців продовжено роботу щодо відкриття в інституті нових лабораторій та кабінетів. Зокрема, у поточному році відкрито лабораторії web-технологій та web-дизайну, безпеки праці в енергоустановках, інформаційних технологій в лісовому і садово-парковому господарстві, кабінет економіко-математичного моделювання та прогнозування розвитку соціально-економічних систем, а також модернізовано відповідно до спеціальностей 5 лабораторій та кабінетів.

За 2020-2021 н.р. продовжувалась робота з розвитку матеріально-технічної бази:

 • проведено роботи з покращення пожежної безпеки, влаштовано аварійні виходи з лабораторного корпусу №1 за адресою вул. Академічна,20 та учбово-виробничого корпусу за адресою вул. Сонячна, 4а на суму 16 тис. грн.;
 • проведено поточні ремонти лабораторій, аудиторій та місць загального користування у всіх навчальних корпусах;
 • проведено заміну вікон, дверей на енергозберігаючі лабораторного корпусу № 1 за адресою вул. Академічна, 20, учбово-виробничого та лабораторного корпусів за адресою вул. Сонячна, 4а на суму 221,5 тис. грн.;
 • завершуються роботи по підготовці енергетичного господарства до роботи в осінньо-зимовий період (перевірка контрольно-вимірювальних приладів, гідравлічне випробування теплових мереж, перепідготовка обслуговуючого персоналу котелень);
 • обладнано блок готельного типу гуртожитку № 4 на суму 43,5 тис. грн.
 • розпочато ремонт в гуртожитку № 4 блоку під готель, та ремонту внутрішніх приміщень на суму 4,8 тис. грн.;
 • проводяться заходи щодо запобігання поширення коронавірусної хвороби (дезінфекція аудиторій, закупка засобів індивідуального захисту, дезінфікуючих засобів на суму 22,2 тис. грн.);
 • проведено тендер на закупівлю дров;
 • закуплено 96 м³ дров на суму 91, 6 тис. грн.;
 • проводиться тендер на улаштування пожежної сигналізації гуртожитку № 4;
 • проведено роботи по влаштуванні пандусів для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення: лабораторного корпусу №1, навчального корпусу № 2, за адресою вул. Академічна, 20 та учбово-виробничого корпусу за адресою вул. Сонячна, 4а на суму 11,1 тис. грн.;
 • проведено роботи по спортивному залу (ремонт водопроводу, ремонт коридорів) на суму 23 тис. грн.;
 • постійно виконуються роботи за доглядом території (прибирання, косіння газонів, догляд за клумбами);
 • виготовлено меблі для навчальних аудиторій на суму 20,5 тис. грн.;
 • проведено технічне обслуговування вогнегасників на суму 9,3 тис. грн.

Освоєно коштів від початку 2021 року для проведення ремонтних робіт на суму 357,2 тис. грн.

Комп’ютерний парк інституту оновлено  на суму 53,7 тис. грн. Закуплено освітньо-наукового обладнання на суму 467,4 тис. грн, меблів – 62,2 тис. грн.

Активізовано роботу наукової бібліотеки, зокрема:

 • Встановлено пакет програмного забезпечення DSpace для формування репозиторію наукових, навчально-методичних праць науково-педагогічних працівників інституту та кваліфікаційних робіт студентів, на даний час активно проводиться його наповнення.
 • Розпочато встановлення вільної автоматизованої інтегрованої бібліотечної системи Коha для автоматизації роботи та створення електронного каталогу фонду бібліотеки.
 • Проведено моніторинг забезпечення навчально-методичною літературою, аналіз каталогів видавництв, тематичних планів видавництв та книготоргових організацій, придбано необхідну навчальну літературу.
 • Двоє працівників наукової бібліотеки підвищили кваліфікацію на базі Національної сільськогосподарської бібліотеки та НУБіП України.

У той же час Вчена рада звертає увагу на те, що якість освітнього, наукового та інноваційного процесів, практичного навчання, побутові умови студентів потребують постійного удосконалення. Відстає від життя процес осучаснення програм підготовки, посилення їх практичної, технологічної, економічної та англомовної складових. Не всі кафедри, НПП своєчасно перейшли на дистанційну форму навчання, частина студентів не змогла якісно продовжити навчання.

Ще неефективними є методи профорієнтаційної роботи, яка часто-густо закінчується простим відвідуванням навчальних закладів. На окремих кафедрах є ряд дисциплін не забезпечених електронними навчальними курсами. Робота кафедр в умовах дистанційного навчання показала відсутність навичок у окремих викладачів проводити освітню діяльність з використанням сучасних навчально-методичних засобів. Недостатньою залишається якість вивчення іноземної мови у студентів бакалаврату, яка в останній час стає суттєвою перешкодою для вступу до магістратури.

На сьогоднішній день кафедри інституту не мають проектної активності, що свідчить про відсутність проектів бюджетної тематики.

Постійної уваги потребує співпраця з органами студентського самоврядування з питань забезпечення якості освітнього процесу, умов проживання студентів  у гуртожитку, облаштуванні побуту та дозвілля студентів, виконання завдань у сфері цивільного захисту та вимог пожежної безпеки.

        Вчена рада ПОСТАНОВЛЯЄ:

     Основними напрямками діяльності ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» на 2021-2022 навчальний рік слід вважати:
1. Створення безпечних умов праці й навчання всім працівникам та здобувачам освіти інституту в разі поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19. Забезпечення необхідного теплового режиму, охорони праці, техніки безпеки.
2. Інтенсивне ведення наукової, виробничої діяльності; посилення співпраці з базовим закладом щодо реалізації дослідницької, освітньої і практичної складових діяльності.
3. Підвищення авторитетності інституту, його випускників.
4. Урізноманітнення форм і методів профорієнтаційної роботи.
5. Взаємодія з бізнесом, ріст запитів на наукові розробки вчених, їх практичну реалізацію.
6. Широке запровадження онлайн-освіти, збільшення різноманітних курсів навчання, активізація міжнародної діяльності, використання записаних лекцій з подальшим розміщенням їх на YouTube каналі.
7. Якісна підготовка висококваліфікованих фахівців, адаптованих до сучасних вимог на ринку праці.
8. Мотивація студентів і викладачів, удосконалення рейтингової системи оцінки роботи НПП з урахуванням профорієнтаційної роботи.
9. Організація сучасної бізнес-практики, ведення передових досліджень, створення нових технологій.
10. Посилення ролі і відповідальності колективів кафедр, факультетів.
11. Формування у студентства здатності до постійного оновлення знань.
 

                                 Учений секретар                                       Ігор ФЕДУНЯК

 

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ