Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Загальна інформація кафедри загальноінженерної підготовки

Кафедра загальноінженерної підготовки функціонує у складі агроінженерного факультету Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут».
Метою діяльності кафедри є організація та здійснення на високому рівні освітньої та методичної роботи з інженерних навчальних дисциплін, що закріплені за кафедрою, організаційно-виховної роботи серед здобувачів вищої освіти та наукових досліджень за профілем кафедри.
Кафедра загальноінженерної підготовки була створена у 2001 році.
На початковому етапі існування кафедри науковий потенціал забезпечували сумісники з інших навчальних закладів, зокрема з Тернопільського державного технічного університету ім. І. Пулюя (д.т.н., проф. Пилипець М.І., к.т.н., доц. Ляшук О.Л.), Тернопільського національного економічного університету (д.т.н., проф. Гевко Р.Б.), Івано-Франківського технічного університету нафти і газу (д.т.н., проф. Вольченко О.І.).
У 2007 році викладачами кафедри було захищено дві кандидатські дисертації (Клендій М.Б., Драган А.П.). З цього часу почали формуватися власні напрями наукових досліджень (удосконалення конструкцій машин неперервного транспорту, дослідження процесу спалювання агропелет, підвищення зносостійкості елементів пар тертя, та ін.). У 2015 році викладачами кафедри було захищено ще дві кандидатські дисертації (Стебелецька Н.М., Клендій О.М.). На даний час на кафедрі працює три кандидати наук, один старший викладач та один асистент які забезпечують викладання 13 навчальних дисциплін.
При кафедрі функціонує 5 навчальних лабораторій: матеріалознавства і ТКМ, механіки матеріалів і конструкцій, фізики, взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань і деталей машин. Всі лабораторії мають необхідну кількість робочих місць для проведення лабораторних робіт, та забезпечені необхідним обладнанням, яке постійно оновлюється. При викладанні всіх дисциплін активно використовуються комп’ютерні класи, що дозволяє студентам освоїти новітні програмні засоби, та використати їх для розв’язування класичних задач.
Науково-педагогічні працівники кафедри активно співпрацюють з виробництвом, зокрема ними було спроектовано машину для фасування гашеного вапна для  ТОВ «Підвисоцький завод будівельних матеріалів».

Навчальні дисципліни, викладання яких забезпечується професорсько-викладацьким складом кафедри:

Освітній ступінь - «БАКАЛАВР»

1.Теоретична механіка.

2. Нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка.

3. Механіка матеріалів і конструкцій.

4. Піднімально-транспортні машини.

5. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів.

6. Теорія машин і механізмів.

7. Деталі машин.

8. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання.

9. Стандартизація і сертифікація с/г техніки і обладнання.

10. Фізика.

11. Механіко-технологічні властивості с/г матеріалів.

12. Електротехнічні матеріали.

Освітній ступінь - «МАГІСТР»

1. Теорія і технологія наукових досліджень та інтелектуальна власність.

 
 

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ