Тел. (03548) 2-11-59        E-mail:  vp_bati@ukr.net    Розташування на карті
 
ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
АГРОІНЖЕНЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

  (03548) 2-26-48  E-mail:   mtfbati2010@gmail.com    Декану факультету

Україна тримає стрій!!!

A
A
A

Кафедра прикладної механіки та технічного сервісу

Pastyshenko

 

Завідувач кафедри

Клендій Микола Богданович

кандидат технічних наук, доцент

 


Загальна інформація про кафедру

Кафедра прикладної механіки та технічного сервісу створена в 2021 році на базі кафедр «Енергетичних машин та технічного сервісу в АПК» та «Загальноінженерної підготовки». Кафедру очолив кандидат технічних наук, доцент Клендій Микола Богданович.

Основні завдання кафедри:

- формування теоретичних знань та практичних вмінь і навиків в галузі механізації сільського господарства;

- створення програм з спеціальних і випускних навчальних дисциплін та навчально-методичних комплексів на основі сучасних педагогічних та наукових технологій ;

- забезпечення дисциплін, що викладаються на кафедрі, сучасною навчально-методичною літературою та електронними навчальними ресурсами;

- приймати участь у виконанні науково-дослідних робіт кафедри;

- здійснювати керівництво науково-дослідною роботою студентів;

- представлення результатів наукових досліджень у вітчизняних та міжнародних фахових виданнях;

- впровадження наукових розробок у виробництво.

Науково-педагогічні працівники кафедри: д.т.н., професор Пастушенко Сергій Іванович, к.т.н., доцент Логуш Іван Володимирович,  к.т.н., доцент Чвартацький Ігор Іванович, ст.викладач Грабар Андрій Володимирович, к.т.н., доцент Клендій Микола Богданович, к.т.н., доцент Стебелецька Наталія Миронівна, к.т.н. Драган Андрій Петрович, ст.викладач Карась Василь Іванович

 kaf mash

 

Kafedra zip

Загальні положення

Кафедра “Прикладної механіки та технічного сервісу” ВП НУБіП України Бережанського агротехнічного інституту (далі кафедра) являється базовим навчально-виховним і науковим підрозділом агроінженерного  факультету  і в своїй діяльності керується Положенням про ВП НУБіП УКраїни "Бережанський агротехнічний інститут", Положенням про факультет, навчальним планом і програмами з окремих дисциплін. Поточна діяльність регламентується рішенням Вченої ради, наказом директора, розпорядженнями заступників директора, а також декана агроінженерного факультету.

Функції кафедри:

 • проведення усіх видів навчальної роботи з навчальних дисциплін та практик, закріплених за кафедрою у відповідності до діючих навчальних планів;
 • розробка і систематичне оновлення робочих навчальних планів і програм дисциплін кафедри з врахуванням сучасного стану і потреб механізації сільського господарства, досягнень аграрної науки і практики;
 • забезпечення дисциплін кафедри навчальною і методичною літературою та іншими матеріалами;
 • впровадження системи контролю поточної успішності студентів, аналіз результатів міжсесійних атестацій, залікових та іспитових сесій, перехід до рейтингової оцінки знань;
 • проведення наукових досліджень з актуальних напрямків аграрної науки;
 • узагальнення досвіду кращих педагогічних працівників, допомога молодим викладачам, організація підвищення кваліфікації викладачів в інших вузах і наукових закладах;
 • організація науково-дослідної роботи студентів, проведення предметних олімпіад, конкурсів професійної майстерності;
 • участь в організаційно-виховній роботі студентів, діяльності студентських товариств;
 • налагодження творчих зв’язків і обмін досвідом з спорідненими за профілем інститутами;
 • надання методичної та консультативної допомоги спеціалістам сільськогосподарських підприємств, викладачам інституту;
 • участь у роботі наукових і педагогічних конференцій, нарад, семінарів з проблем наукової роботи і вищої школи.

Завдання кафедри

Головним завданням кафедри являється організація і виконання на високому теоретичному і педагогічному рівні навчальної, наукової, навчально-методичної і організаційно-виховної роботи з студентами стаціонарного і заочного відділень, слухачами курсів.

Кафедра забезпечує проведення навчальної роботи на двох освітніх ступенях - бакалавр і магістр з нижче приведених предметів по всіх ліцензованих в інституті спеціальностях:

Кафедра проводить підготовку студентів по наступних дисциплінах:

  • Трактори і автомобілі
  • Основи керування с.г. технікою
  • Надійність та ремонт машин та обладнання
  • Технічний сервіс в АПК
  • Ремонт машин
  • Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали
  • Стандартизація та сертифікація техніки і обладнання
  • ВСТВ
  • Механіко-технологічні властивості с.г. матеріалів
  • Підйомно-транспортні машини
  • Деталі машин
  • Теорія механізмів і машин
  • Механіка матеріалів і конструкцій
  • Матеріалознавство і ТКМ
  • Теоретична механіка
  • Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка
  • Електротехнічні матеріали
  • Інженерна механіка
  • Фізика

Кафедра здійснює:

- проводить всі види учбових і виробничих практик, передбачених навчальним планом і забезпечує їх методичними вказівками;

- організовує проведення актуальних наукових досліджень з пріоритетних напрямків аграрної науки і впровадження одержаних результатів  у виробництво і навчальний процес;

- систематично оновлює і вдосконалює у відповідності з науково-технічними програмами лабораторну базу і технічні засоби навчання;

- профорієнтаційну і господарську діяльність – згідно Положення про інститут;

- підвищення кваліфікації спеціалістів сільськогосподарських галузей виробництва;

 

Обговорення проєктів

 

Благоустрій парків

Карта повітряних тривог України

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ