Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Стратегія розвитку кафедри прикладної механіки та технічного сервісу

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

кафедри прикладної механіки та технічного сервісу агроінженерного факультету ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» на 2021-2025 роки

 

Освітня діяльність

Основними завданнями у сфері освітньої діяльності є її удосконалення шляхом запровадження новітніх технологій навчання та впровадження у навчальний процес дистанційного навчання. Зазначені завдання реалізуються через:

 • зміцнення кадрового потенціалу та покращення якісного складу професорсько-викладацького складу кафедри;
 • запровадження новітніх освітніх інформаційних підходів для забезпечення високої якості підготовки фахівців;
 • покращення практичної підготовки фахівців шляхом підвищення ролі практичних форм роботи студентів, посилення ролі самостійної роботи студентів;
 • поглиблення співпраці з базами навчальних та виробничих практик; підприємствами, налагодження різних форм співпраці, зокрема з елементами дуальної освіти тощо;
 • участь студентів та викладачів кафедри у наукових та освітніх програмах, грантах, проектах регіонального, державного чи міжнародного рівня;
 • проведення практик студентів та стажування молодих науковців за кордоном;
 • проведення відкритих занять, методичних семінарів, круглих столів для підвищення методичного рівня викладання дисциплін;
 • запрошення відомих учених, провідних фахівців для читання лекцій, проведення семінарів, зустрічей, презентацій.
 • видання наукової, навчальної та методичної літератури науково-педагогічними працівниками кафедри;
 • створення бази даних електронних підручників, посібників, методичних посібників для проведення лабораторних та практичних робіт.

Наукова діяльність

Наукова діяльність є однією з пріоритетних на кафедрі і передбачає:

 • проведення наукових досліджень студентами та співробітниками кафедри у лабораторіях кафедри, на базах практик, тощо;
 • підвищення науково-дослідного потенціалу кафедри шляхом активізації наукових досліджень, у першу чергу прикладного характеру, та впровадження їх результатів у виробництво;
 • проведення прикладних досліджень, комерціалізацію розробок (участь у госпдоговірних темах, грантах, патентна діяльність тощо);
 • керівництво кваліфікаційними бакалаврськими та магістерськими роботами, курсовими роботами студентів;
 • робота наукових гуртків для студентів з метою ознайомлення з науковою проблематикою кафедри;
 • розробити перспективний план видання наукової, навчальної та методичної літератури науково-педагогічними працівниками кафедри;
 • створити базу даних електронних підручників, посібників, методичних посібників для проведення лабораторних та практичних робіт;
 • представлення наукових здобутків на конференціях, з’їздах, конгресах, симпозіумах, різного рівня, публікування результатів наукових досліджень у провідних наукових виданнях України та за кордоном.

Виховна діяльність

Виховна робота передбачає формування різнобічно розвиненого фахівця, адаптованого до нових реальностей суспільного життя в умовах ринкової економіки, екологічної кризи, нових суспільно-політичних відносин та епідеміологічних ситуацій. Кафедра орієнтує виховну діяльність на:

 • посилення виховної роботи викладачів-кураторів кафедри у академічних групах, їх ролі у виховному процесі студентів; проведення різних форм позааудиторної виховної роботи;
 • проведення роботи з розвитку культури поведінки та спілкування, виховання доброчесності, національної свідомості та патріотизму;
 • активізацію індивідуальної роботи зі студентами;
 • широке використання творчого потенціалу викладачів та студентів через залучення до наукових гуртків та проблемних груп.

Інші види діяльності

Профорієнтаційна робота є важливою складовою діяльності кафедри. Вона включає в себе активну профорієнтаційну роботу через участь у виїзних та кафедральних днях «відкритих дверей», ярмарках професій, інформаційних поїздках у школи, коледжі, підприємства лісового та комунального господарства, інформування громадськості про діяльність кафедри та інституту, зміст спеціальності, перспективи працевлаштування. Перспективні напрямки профорієнтаційної діяльності:

 • розробити перспективний план відвідування шкіл, інших закладів освіти регіону з презентаціями та агітаційними виступами;
 • постійно оновлювати інформацію про діяльність кафедри на сайті інституту та в соціальних мережах;
 • укласти договори для проведення виробничої практики студентів в галузевих установах та підприємствах регіону.

Завданнями кадрової політики та громадської діяльністі кафедри є:

 • постійне вдосконалення кваліфікаційного рівня викладацького та наукового персоналу, його оновлення за рахунок кращих випускників;
 • дотримання працівниками кафедри трудової дисципліни, чинного законодавства, правил внутрішнього розпорядку;
 • дотримання норм навантаження;
 • заохочення працівників за якісне виконання їх обов’язків;
 • створення належних умов для оптимізації навчально-методичної та наукової діяльності співробітників, створення і сучасне обладнання робочих місць та приміщень, постійне поповнення навчально-методичної та наукової літератури, періодики.

 Співпраця з органами студентського самоврядування передбачає:

 • встановлення доброзичливих стосунків між працівниками кафедри та студентами на засадах взаєморозуміння;
 • сприяння у діяльності органів студентського самоврядування, налагодження тісної співпраці з ними, особливо стосовно покращення якості навчального процесу за освітніми програмами, які забезпечує кафедра;
 • на засадах колегіальності із врахуванням позиції студентів прийняття рішень про ті чи інші аспекти діяльності;
 • підвищення відповідальності студентів за їх навчальну та наукову діяльність, за дотримання навчальної дисципліни..

Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення є одним з основних чинників, який забезпечує якісну навчальну, наукову та виховну діяльність кафедри. Для подальшого розвитку кафедри необхідним є:

 • збільшення аудиторного фонду кафедри, зокрема розбудова лабораторії «Мехатронні системи та проектування інноваційних технологій в АПК», кабінетів «Моделювання технологічних процесів і систем та використання ІКТ в АПК» та «Логістика в АПК»;
 • подальше розширення та оновлення матеріально-технічної бази кафедри шляхом придбання нового та оновлення застарілого обладнання, приладів, комп'ютерної та оргтехніки;
 • придбання вітчизняної та зарубіжної навчальної, методичної та наукової літератури, підписка на періодичні наукові видання.
 • перенесення всіх навчальних курсів на платформу MOODLE для дистанційного навчання.

Схвалено кафедрою прикладної механіки та технічного сервісу, протокол №6 від 29.12.2020 р.

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ