Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Стратегія розвитку кафедри обліку і аудиту

1. Загальна інформація про кафедру.

Стратегія розвитку кафедри обліку і аудиту базується на основних положеннях Конституції України, законодавчих та нормативних документах, що регламентують діяльність закладів вищої освіти в Україні, зокрема Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», Ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності, Програми розвитку ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» «ГОЛОСІЇВСЬКА ІНІЦІАТИВА – 2025», Положенні про ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», Положенні про факультет економіки і природокористування, Положенні про кафедру обліку і аудиту.

Кафедра створена у 1992 році і є випусковою з підготовки фахівців спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Колектив кафедри обліку і аудиту здійснює підготовку здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти зі спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 051 «Економіка» за освітньо-професійними програмами «Облік і аудит», «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання.

2. Місія і мета розвитку кафедри

Місією кафедри є підготовка на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості високопрофесійних, компетентних фахівців з обліку та оподаткування, відповідно до потреб агропромислового сектору України, економіки в цілому.

Метою кафедри є забезпечення освітнього процесу на високому професійному рівні та у відповідності до національних і міжнародних освітніх стандартів, запитів практики; проведення актуальних наукових досліджень з проблем обліку, аналізу, оподаткування, контролю,  інформаційних систем і технологій в обліку і аудиті, процесів їх діджиталізації; забезпечення постійного професійного зростання та підвищення кваліфікації викладачів кафедри; розширення сфери партнерських зв’язків та співпраці із навчальними закладами України та зарубіжжя, агробізнес-структурами, державними інституціями та професійними організаціями; сприяння входженню інституту до європейського освітнього простору шляхом адаптації методичного забезпечення, технології освітнього процесу та наукових досліджень кафедри до відповідних європейських та світових вимог.

 3. Пріоритетні напрями роботи кафедри

-  поліпшення якісного складу науково-педагогічних працівників кафедри з метою забезпечення вимог щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти;

- підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників шляхом участі у тренінгах, сертифікаційних програмах з міжнародних стандартів фінансової звітності, аудиту, а також прикладних інформаційних технологій обліку, аналізу та оподаткування;

- підвищення ефективності роботи викладачів кафедри щодо написання підручників, навчальних посібників та монографій;

- розвиток співпраці з роботодавцями з метою врахування якісних параметрів підготовки фахівців у відповідності до вимог ринку праці;

- сприяння працевлаштуванню, здійснення початкового супроводу і консультування випускників кафедри з питань методики та організації роботи бухгалтерії, аудиторської фірми;

- активізація профорієнтаційної роботи: постійне оновлення презентаційних матеріалів та веб-сторінки кафедри; цільові виїзди в заклади освіти, залучення школярів до наукових та виховних заходів кафедри.

4. Освітня діяльність кафедри

- забезпечення якості освітнього процесу згідно із стандартами вищої освіти та нормативними актами з організації освітнього процесу, відповідно до принципу науковості, із дотриманням засад академічної доброчесності та академічної свободи;

- організація навчальних занять на всіх формах навчання за всіма видами роботи із здобувачами вищої освіти, з навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою, відповідно до затверджених освітніх програм, навчальних планів і графіків підготовки фахівців;

- впровадження активних і пасивних, інтерактивних та інноваційних методів навчання, створення умов для розвитку творчих здібностей здобувачів вищої освіти, безперервний розвиток та підвищення якості освітніх технологій навчання;

- удосконалення методичного забезпечення шляхом розробки електронних навчальних матеріалів - обов’язкових компонентів - вибіркових компонентів;

- залучення роботодавців до проведення аудиторних занять (лекцій, семінарів, практичних занять);

  • розвиток методів та засобів навчальної діяльності, спрямованих на формування практичних навичок здобувачів вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»;
  • контроль якості навчання здобувачів вищої освіти з навчальних дисциплін, які закріплені за кафедрою, аналіз результатів поточного та підсумкового контролю знань, організація та контроль самостійної роботи здобувачів вищої освіти.

5. Наукова та інноваційна діяльність кафедри

- вдосконалення існуючих та створення нових напрямів наукової та інноваційної діяльності у відповідності до новітніх досягнень і тенденцій розвитку освіти і науки у світі;

- розробка навчальних посібників і наукових праць та інших видань за профілем роботи кафедри;

- підтримка діяльності молодих учених і студентського наукового гуртка;

- здійснення організаційних і методичних заходів з метою збільшення цитування наукових праць співробітників кафедри.

6. Міжнародна діяльність кафедри

- обмін досвідом навчальної, навчально-методичної, наукової роботи;

- вивчення новітніх методик досліджень;

- стажування НПП,

- сумісна робота з пошуку грантів та їх виконання ;

- участь у міжнародних науково-практичних конференціях, у т.ч. за кордоном та публікація в іноземних виданнях.

7. Робота зі студентами та учнівською молоддю

- залучення студентської молоді до участі в доброчинних акціях і розвитку волонтерського руху;

- організація заходів, пов'язаних із відзначенням державних і національних свят, вшануванням річниць діячів науки, культури і освіти, відомих політичних та державних діячів і повернення у скарбницю пам'яті незаслужено забутих видатних постатей нашого краю;

- організація та проведення зустрічей з учасниками бойових дій на Сході України.

8. Матеріально-технічна база кафедри

- впровадження у навчальний процес новітніх програмних продуктів для персональних комп’ютерів з дисциплін кафедри;

- постійне поповнення бібліотечних фондів інституту фаховою літературою;

- співпраця з професійними бухгалтерськими виданнями, зокрема «Все про бухгалтерський облік», «Баланс», «Бюджетна бухгалтерія» з метою посилення фахової підготовки здобувачів вищої освіти та вивчення змін чинного законодавства, особливостей обліку за видами діяльності і в державному секторі.

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ