ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

  (03548) 2-31-73   E-mail:  ekonom.prurod@gmail.com    Декану факультету

Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Факультет економіки і природокористування 

Проводить фахову підготовку за освітніми ступенями "МАГІСТР" та "БАКАЛАВР"

зі спеціальностей:

051 - ЕКОНОМІКА
071 - ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
073 - МЕНЕДЖМЕНТ
101 - ЕКОЛОГІЯ
242 - ТУРИЗМ

Детальніше про вступ

Кафедра гуманітарної освіти і туризму

 

 

  Завідувач кафедри

 Луговий Богдан Васильович

 кандидат історичних наук, доцент

 


Історія кафедри

  Історія кафедри нерозривно пов’язана з розвитком закладу вищої овіти. У 2000 році на базі Бережанського агротехнічного коледжу було створено інститут. Саме із цього часу і починає свою діяльність кафедра історії України і політології під керівництвом к.і.н., доц. Б.М. Паньківа. Згодом кафедру декілька раз перейменовували на «кафедру гуманітарних дисциплін», «кафедру суспільних дисциплін». З 2010 року кафедру очолює к.і.н., доц. Б.В. Луговий. У 2011 році склад кафедри значно збільшився внаслідок об’єднання кафедри суспільних дисциплін, української та іноземних мов, фізичного виховання і кафедра отримала назву гуманітарних дисциплін. Внаслідок ребрендингу в 2021 році кафедра отримала назву гуманітарної освіти і туризму.  У складі кафедри працюють 9 викладачів, серед них 7 кандидатів наук,  2 – старших викладачі.

  Одним із пріоритетних напрямів роботи кафедри є навчально-методична робота. Колектив кафедри в повному обсязі здійснює весь комплекс робіт пов'язаний з навчально-виховним процесом. Кафедра обслуговує всі спеціальності та напрями підготовки в інституті. Загалом це складає 30 навчальних дисциплін за наступними напрямами: україномовний, іноземномовний, туризмознавчий, історичний, культурологічний, філософський, соціолого-політологічний, психолого-педагогічний та фізичного виховання. З усіх дисциплін кафедра має робочі програми та комплекси навчально-методичного забезпечення. Ефективній навчально-методичній роботі сприяють також регулярні методичні семінари, відкриті заняття, практика взаємовідвідування викладачів. За останні роки колектив кафедри забезпечив викладання більшості предметів кафедри власними навчально-методичними посібниками. Викладачі кафедри щорічно проходять стажування та підвищення кваліфікації.

  Вагому частину в ефективній роботі кафедри відводиться науковій діяльності викладачів. Викладачі кафедри проводять наукові дослідження і публікують їх результати у фахових виданнях, беруть участь у конференціях різних рівнів, стимулюють здобувачів вищої освіти до наукових досліджень, сприяють підвищенню рівня їх професійної підготовки через залучення обдарованої молоді до діяльності наукових гуртків, ведуть співспрацю із територіальними громадами.

  Викладачі кафедри успішно працюють і у сфері виховання сучасної молоді, щорічно проводять виховні заходи на актуальні теми. У виховній діяльності кафедра успішно співпрацює з гуманітарним та виховним відділом інституту та аналогічними установами нашого регіону.

Свою діяльність кафедра будує на таких засадах:

  • озброювати майбутніх фахівців знаннями з основних наук соціально-гуманітарного циклу;
  • формувати у них високу культуру мислення, здатність орієнтуватися у вирії світоглядних позицій;
  • постійний реноваційний процес змісту навчальних дисциплін спеціальності «Туризм» з врахуванням сучасних вимог і потреб туристичного ринку та інноваційних технологій;
  • залучати здобувачів до навчальної та науково-дослідної роботи кафедри;
  • виховувати високу національну культуру, мужність, патріотизм, відчуття власної громадянської відповідальності за активну участь у розв’язанні завдань розбудови, управління та захисту держави;
  • плекати почуття любові до власного народу, шанобливого ставлення до його історії і культури, мови та традицій, утверджувати національну гідність та самоповагу;
  • підвищувати рівень професійної підготовки здобувачів вищої освіти.

ДИСЦИПЛІНИ БАКАЛАВРСЬКОГО РІВНЯ

   Активний туризм, Географія туризму та туристичне країнознавство, Діловий протокол та етика спілкування, Екологізація туристичної діяльності, Етнокультурологія, Заповідна справа, Іноземна мова, Історія української державності, Логістика в туризмі, Міжнародний туризм, Музеєзнавство, Організація готельного і ресторанного господарства, Організація дозвілля, Організація екскурсійної діяльності, Організація зеленого (сільського) туризму, Організація туристичних подорожей, Основи туризмознавства. Вступ до фаху, Політологія, Психологія, Рекреалогія і курортна справа, Риторика та психологія  спілкування, Розміщення продуктивних сил, Спеціалізований туризм, Стандартизація і сертифікація в туризмі, Туристичне краєзнавство, Туристично-рекреаційні комплекси світу, Туроперейтинг, Університетська освіта та соціальні комунікації, Фізичне виховання, Філософія.

ДИСЦИПЛІНИ МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ

   Ділова іноземна мова з основами педагогіки, Ділова іноземна мова, Іноземна мова (за професійним спрямуванням).

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ