Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
A
A
A

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

   Науково-педагогічні працівники кафедри екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування забезпечують викладання дисциплін для підготовки здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр». Всі навчальні дисципліни, що викладаються НПП кафедри екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування, забезпечені навчальними підручниками і посібниками, конспектами лекцій, слайд-курсами, методичними вказівками до самостійної роботи студентів. НПП кафедри розроблено навчально-методичні  комплекси у вигляді електронних курсів системи дистанційного навчання Moodle.

ДИСЦИПЛІНИ БАКАЛАВРСЬКОГО РІВНЯ

   Агрохімія, Екологія праці та охорона довкілля, Хімія, Основи екології і охорони природи, Безпека життєдіяльності, Фізіологія рослин, Біологія, Вступ до фаху, Гідрологія, Хімія неорг., біонеорг., орг. і біоорг., Хімія (аналітична , фізична і колоїдна), Топографія з основами картографії, Загальна екологія (та неоекологія,  екологія людини), Екологічна біоіндикація, Ландшафтна екологія, Екологічна безпека, Біотехнології в агросфері, Техноекологія, Моніторинг навкол.середовища, Нормування антропогенного навант., Збалансоване природокористування, Екологія мікроорганізмів, Радіобіологія та радіоекол., Екологічне землеробство, Екологія біологічних систем, Екологічна експертиза, Екологія міських систем, Охорона навк. серед., Еколог. захист агроекосистем, Хімія з основами біогеохімії, Екологічна токсикологія, Соціальна екологія. Безпека праці і життєдіяльності.

   Колектив кафедри докладає основні зусилля до подальшого вдосконалення навчального процесу, написання монографій, підручників, навчальних посібників, довідкових видань, програм з дисциплін кафедри та методичних публікацій. Також розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання, вивчення і впровадження інформаційних технологій організацій навчального процесу. Належна увага приділяється підвищенню рівня кадрового потенціалу викладацького складу.

 

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ