ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

Контакти:  (03548) 2-14-51    energetik.fakultet@gmail.com    Viber   Facebook

Україна тримає стрій!!!
A
A
A

 

Кафедра
інформаційних технологій та вищої математики

здійснює фахову підготовку ОС Бакалавр за спеціальністю

122 КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

Фахівець може здійснювати такі види робіт

✍ Адміністратор бази даних
☑ Адміністратор доступу
✔ Інженер з програмного забезпечення
✑ Інженер-програміст
✎ Фахівець з інформаційних технологій
✒ Програміст (база даних)
✧ Адміністратор системи

Контакти: E-mail: kafedra.ithm.bati@gmail.com

Стратегія розвитку кафедри інформаційних технологій та вищої математики

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

 

1. Загальна інформація про кафедру.

Кафедра інформаційних технологій та вищої математики  є функціональним підрозділом факультету енергетики та електротехніки Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут».

Кафедра створена у 2007 році на основі злиття кафедр "Прикладної математики" та "Інформатики та комп'ютерної техніки". З 2020 року кафедра здійснює  підготовку фахівців спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Відповідно до програми розвитку ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут" "ГОЛОСІЇВСЬКА ІНІЦІАТИВА - 2025" та концепції освітньої діляьності місією кафедри є здійснення підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі інформаційних технологій:

 • формування високого особистісно-професійного потенціалу майбутніх фахівців;
 • здатності до постійного творчого пошуку щодо виявлення способів удосконалення професійної підготовки здобувачів вищої освіти;
 • посилення взаємодії і співробітництва між кафедрою та іншими підрозділами інституту, спорідненими кафедрами інших закладів вищої освіти, виробничниками тощо.

 

2. Мета і завдання розвитку кафедри.

Метою і завданням розвитку кафедри є збереження, примноження та поширення досвіду освітньої та наукової роботи в галузі інформаційних технологій.

 

3. Пріоритетні напрями роботи кафедри.

Основними напрямами роботи кафедри  є:

 • організація і забезпечення освітнього процесу з дисциплін, які закріпленні за кафедрою;
 • навчально-методична та науково-дослідна робота;
 • підвищення якості наукових досліджень і розробок у галузі інофрмаційних технологій та використання результатів науково-дослідної роботи в освітньому процесі;
 • культурно-виховна робота із здобувачами вищої освіти;
 • профорієнтаційна робота із випускниками загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, коледжів та ПТУ;
 • підтримка та розвиток міжвузівських і міжнародних освітніх і наукових зв’язків із закладами вищої освіти України та зарубіжжя;
 • залучення провідних фахівців від роботодавців до проведення лекцій, круглих столів, практичних занять, майстер-класів, тренінгів тощо;
 • оновлення матеріально-технічної бази кафедри;
 • налагодження співпраці з організаціями для проведення наукових досліджень.

 

4. Освітня діяльність кафедри.

Основними завданнями в освітній діяльності кафедри є:

 • організація освітнього процесу, спрямованого на підготовку висококваліфікованих фахівців, які повинні органічно поєднувати високу загальноосвітню підготовку з глибокими теоретичними і фаховими знаннями;
 •  забезпечення розробки і вдосконалення навчальної документації, підготовка підручників, навчальних посібників відповідно до сучасних вимог освітнього процесу та тенденцій розвитку інституту;
 •  забезпечення освітнього процесу новітнім лабораторним обладнанням та матеріалами, інтеграція освіти і наукових досліджень до вимог бізнесу;
 • активне залучення фахівців ІТ до участі в підготовці та реалізації освітніх програм «Комп'ютерні науки» першого (бакалаврського)  рівня вищої освіти;
 • підтримка та розширення баз виробничої практики;
 • підвищення кваліфікації та стажування на виробництві НПП кафедри;
 •  розвиток матеріально-технічної бази в напрямі впровадження новітнього програмного забезпечення, удосконалення практики, розроблення та реалізації електронних навчальних курсів з використанням платформи Мoodle та обладнання аудиторій кафедри для проведення дистанційних лекцій і відеоконференцій;
 • залучення до роботи високопрофесійних науково-педагогічних працівників з міжнародним досвідом з інших закладів вищої освіти.

 

5. Наукова та інноваційна діяльність кафедри.

Основні завдання в науковій та інноваційній діяльності передбачають:

 • забезпечення виконання наукових досліджень відповідно до затвердженої тематики кафедри;
 • виконання спільних наукових досліджень і розробок у співпраці з бізнесом, виробництвом, комерційними організаціями;
 • широке залучення здобувачів вищої освіти до наукових досліджень за тематикою кафедри, участі у студентських наукових гуртках, конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах;
 • надання наукових, науково-експертних та виробничих послуг у результаті співпраці з бізнесом;
 • підвищення публікативної активності НПП кафедри у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз SCOPUS, Web of Science;
 • покращення якісного складу штатних НПП кафедри, підготовка і захист дисертаційних робіт;
 • участь НПП кафедри у виконанні регіональних інноваційних програм та проєктів.

 

6. Міжнародна діяльність.

Основними завданнями у міжнародній діяльності кафедри є:

 • встановлення зв’язків із спорідненими кафедрами інших країн для співробітництва у навчальній, науковій і методичній роботі;
 • організація та участь НПП кафедри у спільних міжнародних проєктах, конференціях, симпозіумах та круглих столах.

 

7. Робота зі студентами та учнівською молоддю.

 • прищеплення студентам любові до України та інституту, виховання їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та державних символів України та інституту;
 • підвищення кваліфікації наставників академічних груп, з питань оновлення змісту виховної роботи, психологічної та педагогічної компетентності;
 • проведення профорієнтаційної роботи серед школярів, випускників коледжів та ПТУ з метою їх залучення до навчання в інституті, участі в олімпіадах, днях «Відкритих дверей» та інших аналогічних заходах;
 •  підтримання ефективного зв’язку з випускниками кафедри для поширення інформації про інститут, факультет енергетики та електротехніки і кафедру;
 • залучення студентів до виконання наукових досліджень, участі у конкурсах наукових студентських робіт, олімпіадах та студентських наукових конференціях.

 

8. Матеріально-технічної база кафедри.

Враховуючи важливість матеріально-технічної бази у забезпеченні освітнього процесу, кафедра інформаційних технологій та вищої матемаитики проводить планомірну й цілеспрямовану роботу щодо зміцнення, оновлення, розширення комп’ютеризації та оснащення аудиторій, лабораторій сучасним обладнанням, приладами, технічними засобами навчання.

 

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ