Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Студентський науковий гурток "Релейний захист та автоматика"

 СТУДЕНТСЬКИЙ  НАУКОВИЙ  ГУРТОК

«Релейний захист та автоматика»

RZA


Інформація про діяльність студентського наукового гуртка "Релейний захист та автоматика" за 2023-2024 навчальний рік

Документація студентського наукового гуртка "Релейний захист та автоматика":

Загальна інформація про студентський науковий гурток

Емблема студентського наукового гуртка

План роботи студентського наукового гуртка на 2023-2024 навчальний рік

Графік засідань студентського гуртка

Склад учасників студентського наукового гуртка

Протокол організаційного засідання гуртка


§ Участь гуртківців та керівника наукового гуртка "Релений захист та автоматика" у практичних вебінарах компанії SICAME UKRAINE

ВЕБІНАР «ПРОЄКТУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 0,4-10 КВ З ВИКОРИСТАННЯМ ОНЛАЙН СЕРВІСУ SICAD» ЗА УЧАСТЮ ПРЕДСТАВНИКІВ КОМПАНІЇ «СІКАМ УКРАЇНА» (https://www.bati.nubip.edu.ua/index.php/ua/faculty-of-energy/vebinar-proyektuvannya-povitryanykh-liniy-elektroperedach-0-4-10-kv-z-vykorystannyam-onlayn-servisu-sicad-za-uchastyu-predstavnykiv-kompaniyi-sikam-ukrayina.html)

Серія вебінарів від компанії «СІКАМ Україна» для закладів вищої освіти щодо особливостей проєктування ліній електропередач напругою 0,4-35 кВ у САПР SiCAD (https://www.bati.nubip.edu.ua/index.php/ua/faculty-of-energy/seriia-vebinariv-vid-kompanii-sikam-ukraina-dlia-zakladiv-vyshchoi-osvity-shchodo-osoblyvostei-proiektuvannia-linii-elektroperedach-napruhoiu-0-4-35-kv-u-sapr-sicad.html)

12


§ Співпраця з компанією SICAME UKRAINE

(студенти-гуртківці та керівник студентського наукового гуртка, доц. Бунько В.Я.)

Налагодження тісної співпраці факультету енергетики та електротехніки з українсько-французькою компанією «SICAME UKRAINE» (https://www.bati.nubip.edu.ua/index.php/ua/faculty-of-energy/nalahodzhennia-tisnoi-spivpratsi-fakultetu-enerhetyky-ta-elektrotekhniky-z-ukrainsko-frantsuzkoiu-kompaniieiu-sicame-ukraine.html)

14


§ Участь гуртківця, здобувача вищої освіти Ільківа М.І. та керівника студентського гуртка доцента Бунька В.Я. у Міжнародній виставці «Енергетика в промисловості - 2023», м. Київ, 17-19 жовтня 2023 р.

Участь НПП та здобувачів вищої освіти факультету енергетики та електротехніки у Міжнародній виставці «Енергетика в промисловості - 2023» (https://www.bati.nubip.edu.ua/index.php/ua/faculty-of-energy/uchast-npp-ta-zdobuvachiv-vyshchoi-osvity-fakultetu-enerhetyky-ta-elektrotekhniky-u-mizhnarodnii-vystavtsi-enerhetyka-v-promyslovosti-2023.html)

25


§ Науково-практичний семінар: SICAME UKRAINE - сучасні технології монтажу ЛЕП систем електропостачання

(учасники вебінару: члени студентського наукового гуртка та викладачі). Спікери: керівник студентського наукового гуртка доц. Бунько В.Я. та ст. викл. кафедри енергетики і автоматики Дарморіс П.М.

Науково-практичний семінар: SICAME UKRAINE - cучасні технології монтажу ЛЕП систем електропостачання (https://www.bati.nubip.edu.ua/index.php/ua/faculty-of-energy/naukovo-praktychnyi-seminar-sicame-ukraine-cuchasni-tekhnolohii-montazhu-lep-system-elektropostachannia.html)

Презентація семінару (завантажити матеріали)

24

78


§ Семінар-диспут «Електроенергетика: історія та сьогодення» за участю голови ради роботодавців факультету енергетики та електротехніки

(учасники семінару: члени студентського наукового гуртка та НПП)

Семінар-диспут «Електроенергетика: історія та сьогодення» за участю голови ради роботодавців факультету енергетики та електротехніки (https://www.bati.nubip.edu.ua/index.php/ua/novyny-kafedry-eia/seminar-dysput-elektroenerhetyka-istoriia-ta-sohodennia-za-uchastiu-holovy-rady-robotodavtsiv-fakultetu-enerhetyky-ta-elektrotekhniky.html)

13


§ Студенти-гуртківці разом з керівником гуртка на виробництві ПП "ЕТК - Електротехнічна компанія", м.Тернопіль

Виїзні практичні заняття на виробництві та майстер-клас фахівців ПП «ЕТК - Електротехнічна компанія» (https://www.bati.nubip.edu.ua/index.php/ua/novyny-kafedry-eia/vyizni-praktychni-zaniattia-na-vyrobnytstvi-ta-maister-klas-vid-fakhivtsiv-pp-etk-elektrotekhnichna-kompaniia.html)

Електротехнічна компанія: вивчаємо сучасні технології в електроенергетиці (https://www.bati.nubip.edu.ua/index.php/ua/faculty-of-energy/elektrotekhnichna-kompaniia-vyvchaiemo-suchasni-tekhnolohii-v-elektroenerhetytsi.html)

18

912

1718


§ Технічна розробка щодо реалізації системи SMART обліку електричної енергії навчального корпусу №2 факультету енергетики та електротехніки

(члени студентського наукового гуртка під керівництвом наукового керівника, доцента Бунька В.Я.)

Студентський науковий гурток реалізував систему SMART обліку електричної енергії навчального корпусу №2 (https://www.bati.nubip.edu.ua/index.php/ua/novyny-kafedry-eia/studentskyi-naukovyi-hurtok-realizuvav-systemu-smart-obliku-elektrychnoi-enerhii-navchalnoho-korpusu-2.html)

2

3


§ Участь гуртківців у ІІ Всеукраїнській студенській науково-практичній конференції «Актуальні питання розвитку аграрних, технічних та еколого-соціально-економічних сфер», 24 квітня 2024 року на базі ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут”, м.Бережани

(доповідач, староста наукового гуртка Глубіш Анатолій)

ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ, ТЕХНІЧНИХ ТА ЕКОЛОГО-СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СФЕР» приурочена до 65 річниці заснування ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» (https://www.bati.nubip.edu.ua/index.php/ua/post-ins/bati/naukovi-novyny/ii-vseukrainska-studentska-naukovo-praktychna-konferentsiia-aktualni-pytannya-rozvytku-ahrarnykh-tekhnichnykh-ta-ekoloho-sotsialno-ekonomichnykh-sfer-pryurochena-do-65-richnytsi-zasnuvannia-vp-nubip-ukrainy-berezhanskyi-ahrotekhnichnyi-instytut.html)

GlubishVystupНаукова доповідь: Технологія "розумного" обліку електричної енергії з використанням системи передачі даних через Wi-Fi

Презентація наукової доповіді на конференції (завантажити)


 

 

§ Участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Диплом за зайняте І місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", 14 травня 2024 року. Наукова робота на тему: "Дослідження системи SMART обліку електричної енергії енергії навчального корпусу №2". Доповідач: староста наукового гуртка Анатолій Глубіш. (https://www.bati.nubip.edu.ua/index.php/ua/post-ins/bati/naukovi-novyny/konferentsiia-za-rezultatamy-pershoho-turu-vseukrainskoho-konkursu-studentskykh-naukovykh-robit-z-haluzei-znan-i-spetsialnostei.html)

Glubish 2024

 

SNR 2024 1

SNR 2024 2

 


§ Презентація студентського наукового гуртка "Релений захист та автоматика" на XIII Фестивалі студентської науки - 2024 в Національному університеті біоресурсів і природокористування України, 15 травня 2024 року.

Презентація діяльності наукового гуртка за 2023-2024 н.р. (заванатажити)

§ Подяки науковому керівнику студентського наукового гуртка

Bunko 2 2024Bunko 1 2024


§ Інформація про діяльність студентського наукового гуртка "Релейний захист та автоматика" за попередні роки


Загальна інформація про студентський науковий гурток

Науково-практичний семінар "Сучасні пристрої релейного захисту та автоматизації систем енергопостачання"

https://www.bati.nubip.edu.ua/index.php/ua/faculty-of-energy/naukovo-praktychnyy-seminar-suchasni-prystroyi-releynoho-zakhystu-ta-avtomatyzatsiyi-enerhosystem

78910

https://www.bati.nubip.edu.ua/index.php/ua/faculty-of-energy/studenty-enerhetyky-hotuiutsia-do-ii-etapu-vseukrainskoho-konkursu-studentskykh-naukovykh-robit


Участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2019 р. та презентація наукової доповіді 

14

5

6Диплом ІІІ ступеня за наукову роботу на тему: "Дослідження показників якості електричної енергії в мережі з індуктивним навантаженням" у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (Дніпровський державний технчний університет) 2019р. 

https://www.bati.nubip.edu.ua/index.php/ua/faculty-of-energy/studenty-enerhetyky-peremozhtsi-ii-etapu-vseukrainskoho-konkursu-studentskykh-naukovykh-robit


Диплом І ступеня за наукову роботу на тему: "Дослідження мікропроцесорного релейного захисту в системі електропостачання зі змінним навантаженням споживача" у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (Дніпровський державний технічний університет) 2020р. 

https://www.bati.nubip.edu.ua/index.php/ua/faculty-of-energy/studenty-enerhetyky-peremozhtsi-ii-etapu-vseukrainskoho-konkursu-studentskykh-naukovykh-robit-2

https://www.bati.nubip.edu.ua/index.php/ua/faculty-of-energy/studenty-enerhetyky-otrymaly-nahorody-ii-etapu-vseukrayinskoho-konkursu-studentskykh-naukovykh-robit

План роботи студентського наукового гуртка на 2020-2021н.р.

https://www.bati.nubip.edu.ua/index.php/ua/faculty-of-energy/zdobuvachi-vyshchoyi-osvity-fakultetu-enerhetyky-ta-elektrotekhniky-hotuyutsya-do-ii-etapu-vseukrayinskoho-konkursu-studentskykh-naukovykh-robit

Участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2021р. та презентація наукової доповіді 

Диплом І ступеня за наукову роботу на тему: "Аналіз та обгрунтування використання трекерної системи для сонячної електричної станції на базі мікроконтролерних елементів" у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (Дніпровський державний технічний університет) 2021р.

2

3

https://www.bati.nubip.edu.ua/index.php/ua/faculty-of-energy/podviyna-peremoha-studentiv-enerhetykiv-u-ii-etapi-vseukrayinskoho-konkursu-studentskykh-naukovykh-robit


Участь студентського наукового гуртка "Релейний захист та автоматика" у Х Фестивалі студентської науки – 2021, приурочений до 123-річчя Національного університету біоресурсів і природокористування України та Дня науки.

https://www.bati.nubip.edu.ua/index.php/ua/faculty-of-energy/vitayemo-studentskyy-naukovyy-hurtok-releynyy-zakhyst-ta-avtomatyka-z-peremohoyu-u-x-festyvali-studentskoyi-nauky-2021.html

Diploma Anulich 11

Diploma Anulich 22


Студентська наукова робота на тему: "ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГЕЛІОУСТАНОВОК НА БАЗІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО СЛІДКУЮЧОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ" прийнята для участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань "Електротехніка та електромеханіка" (Дніпровський державний технічний університет, м.Кам’янське, 2022р.). У зв’язку із введенням в країні воєнного стану ІІ етап даного Конкурсу призупинено.

 

Anulich 1Bilskyu


Відзнаки гуртківців за участь у І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" у 2022-2023 н.р.

 

Diploma ShturmakDiploma Saveniyk


§ Участь у конференція та семінарах: 

1. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (17–20 квітня 2018 року). м. Харків: НТУ «ХПІ», 2018.

2. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». Переяслав-Хмельницький, 2019.

3. Міжнародна науково-практична конференція «Сталий інноваційно-креативний розвиток соціально-економічних систем», 21 жовтня 2019 року м. Бережани.

4. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку енергетики, електротехнологій та автоматики в АПК». м.Київ. 19 грудня 2019р.

5. XIII Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених». 19-22 листопада 2019 року. м. Харків, НТУ «ХПІ».

6. Міжнародна науково-практична конференція «Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства» присвячена 60-річчю навчального закладу (ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут – Бережанський агротехнічний коледж»), 16-17 травня 2019 року м. Бережани.

7. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». Переяслав, 2020.

8. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку агро- та електроінженерії», 10 квітня 2020 року м. Бережани.

9. IV International Science Conference «Prospects and achievements in applied and basic sciences», February 9 – 12, 2021, Budapest, Hungary.

10. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». 29 січня 2021. м. Переяслав.

11. IV International Scientific and Practical Conference «Science, practice and theory», February 1 – 4, 2022, Tokyo, Japan.

12. III Міжнародна наукова конференція "Наукові тренди постіндустріального суспільства", м. Дніпро, 21 жовтня, 2022 р.

13. II Міжнародна студентська наукова конференція "Концепт науки XXI: стратегії, методи та наукові інструменти", м. Черкаси, 21 жовтня, 2022 р.

14. V Міжнародна науково-практична конференція Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення. Бережани. 20 жовтня 2022р. ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут».

15. The 4th International scientific and practical conference “Actual problems of modern science” (January 31 – February 3, 2023) Boston, USA.

16. IV Міжнародна наукова конференція "Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень", м. Житомир, 10 лютого, 2023 р.

17. IV Міжнародна студентська наукова конференція "Теоретичне та практичне застосування результатів сучасної науки", м. Одеса, 7 квітня, 2023 рік.

18. XXIV міжнародна науково-практична конференція "Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті" (Київ, 18–19 травня 2023р.), Інституту відновлюваної енергетики НАН України, 2023.

19. X Міжнародна науково-технічна онлайн-конференція "Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта)" м. Київ 19 жовтня 2023 року.

20. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення» присвячена 65-річчю ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 10 квітня 2024 року у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», м. Бережани, Тернопільська обл.

21. ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ, ТЕХНІЧНИХ ТА ЕКОЛОГО-СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СФЕР» приурочена до 65 річниці заснування ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 24 квітня 2024року. м.Бережани.

22. МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СУЧАСНОМУ СВІТІ» 22 квітня 2024 р.м.Харків.


§ Сертифікати учасників студентського наукового гуртка "Релейний захист та автоматика"

Certificate Glubish 7 02Anatolii HLUBISHGlubish

S4

S1

S2

S3

Bunko

Bilskyi

Anulich

Lomaga

LysyiProkuda

KachurSemenchuk


§ Наукові праці керівника та студентів-гуртківців за тематикою наукового гуртка:

№ з/п Назва Характер роботи Вихідні дані Прізвище та ініціали авторів
1. АНАЛІЗ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕМЕНТІВ КОМПЛЕКТНИХ РОЗПОДІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ З ЕЛЕГАЗОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ Тези Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення», 19-20 квітня 2018 року м. Бережани. С. 302-303. Бунько В.Я., Міклашевський В.М.
2. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТА МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ ТА АВТОМАТИКИ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ  Тези Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення», 19-20 квітня 2018 року м. Бережани. С. 304-305. Бунько В.Я., Погорілець Т.Б.
3. ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ Тези Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення», 19-20 квітня 2018 року м. Бережани. С. 314-315. Бунько В.Я., Шанайда Н.А.
4. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕГАЗОВОЇ КОМУТАЦІЙНОЇ АПАРАТУРИ В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ   Тези ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (17–20 квітня 2018 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 2 / за редакц. проф. Є.І. Сокола. – Харків: НТУ «ХПІ», 2018. – С. 93-94.  Міклашевський В.М. 
5. АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ НАДІЙНОСТІ ЗАХИСТУ СИЛОВОГО ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ПІДСТАНЦІЇ Тези ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (17–20 квітня 2018 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 2 / за редакц. проф. Є.І. Сокола. – Харків: НТУ «ХПІ», 2018. – С. 108-109.  Погорілець Т.Б.
6. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ SMART GRID В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ  Тези ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (17–20 квітня 2018 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 2 / за редакц. проф. Є.І. Сокола. – Харків: НТУ «ХПІ», 2018. – С. 125-126.  Сапків І.П.
7. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВІДХИЛЕНЬ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКИХ СПОЖИВАЧІВ  Тези ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (17–20 квітня 2018 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 2 / за редакц. проф. Є.І. Сокола. – Харків: НТУ «ХПІ», 2018. – С. 162-163.  Шанайда Н.А
8. ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗАХИСТУ ВІД ПРОВАЛІВ НАПРУГИ  Тези Сучасні напрями та перспективи розвитку агро- та електроінженерії», матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2018. С. 130-132  БуйО.І.
9. ЗАСТОСУВАННЯ ФАЗОПОВОРОТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОТОКОРОЗПОДІЛУ В ЗАМКНЕНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ  Тези «Сучасні напрями та перспективи розвитку агро- та електроінженерії», матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2018. С. 138-140 Пастернак А.М. 
10. ОБГРУНТУВАННЯ ТА АНАЛІЗ НЕСИНУСОЇДАЛЬНОСТІ НАПРУГИ
В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ
Тези Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 43. ‒ С. 750-753  Овдейчук З.С, Сендзюк М.Я.
11. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ РОБОТИ МІКРОПРОЦЕСОРНОГО ПРИСТРОЮ В УМОВАХ ЗМІНИ ПОТУЖНОСТІ СПОЖИВАЧА  Стаття Електронне фахове видання. Енергетика і автоматика. - 2019. - № 1(41). - С. 64-72. - Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Energiya/article/view/12683 Бунько В.Я., Дарморіс П.М. 
12. ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ ТЕРМІНАЛІВ ДЛЯ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ ТА АВТОМАТИКИ НА ПІДСТАНЦІЯХ Тези Міжнародна науково-практична конференція «Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства» присвячена 60-річчю навчального закладу (ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут – Бережанський агротехнічний коледж»), 16-17 травня 2019 року м. Бережани.  Бунько В.Я., Іванов А.А. 
13. ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ ТА ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ НА БАЗІ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ ПРИСТРОЇВ  Тези Міжнародна науково-практична конференція «Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства» присвячена 60-річчю навчального закладу (ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут – Бережанський агротехнічний коледж»), 16-17 травня 2019 року м. Бережани.  Бунько В.Я., Мазур В.В.
14. АНАЛІЗ РОБОТИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕГАЗОВОГО ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ  Тези Міжнародна науково-практична конференція «Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства» присвячена 60-річчю навчального закладу (ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут – Бережанський агротехнічний коледж»), 16-17 травня 2019 року м. Бережани.   Бунько В.Я., Островський М.Р.
15. Використання мікропроцесорних елементів релейного захисту в розподільних пристроях енергосистем Стаття Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки». Том 30 (69) №5, 2019. С. 6-11.  Бунько В.Я.
16. Обґрунтування та аналіз роботи мікропроцесорних терміналів для релейного захисту і телеуправління елементів енергосистеми Стаття Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Випуск 203. 2019.  С. 19-20.  Бунько В.Я.
17. Застосування мікропроцесорних терміналів в електроенергетиці Тези Матеріали IV студентської науково-практичної конференції «Актуальні питання розвитку агропромислового комплексу». Збірник тез доповідей. Ч.1. «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 7 листопада 2019р. м. Бережани. С. 14   Іванущин Р.І.
18. Застосування мікропроцесорних релейних терміналів для захисту системи електрозабезпечення Тези Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав, 2020. Вип. 55. С. 583-584   Бунько В.Я., Іванущин Р.І. 
19. Аналіз та особливості роботи мікропроцесорного терміналу для диференційного захисту та автоматики трансформатора Тези Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку агро- та електроінженерії», 10 квітня 2020 року м. Бережани. С. 160-161 Бунько В.Я., Дарморіс П.М.
20. Особливості та ефективність споживанняОсобливості та ефективність споживанняелектричної енергії та потенціал активноїповедінки споживачів Тези Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференціїМатеріали I Міжнародної науково-практичної конференції«Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічнезабезпечення». 05 листопада 2020р. м.Бережани. С. 226-228 Бунько В.Я., Яницький В.В.
21. Аналіз роботи мікропроцесорних пристроїв захисту та автоматики по струму і напрузі Тези Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення». 22 лютого 2021 року м. Бережани, Тернопільська обл.  Бунько В.Я., Дарморіс П.М.
22. Деякі аспекти видобутку електричної енергії за допомогою фотогальванічних елементів Тези Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення». 22 лютого 2021 року м. Бережани, Тернопільська обл. Бунько В.Я., Харкевич В.А.
23. Аналіз використання трекерних системи для сонячних електричних станцій Тези Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2021. Вип. 67. С. 561-565 Бунько В., Ануліч О.
24. Аналіз способів керування трекерної установкою для сонячних електричних станцій систем електрозабезпечення Тези The IV International Science Conference «Prospects and achievements in applied and basic sciences», February 9 – 12, 2021, Budapest, Hungary. 654-656 p. Бунько В., Харкевич В., Ануліч О.
25. СИСТЕМА «SMART METERING» ДЛЯ ОБЛІКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ. Тези Актуальні питання сталого розвитку соціально-економічних систем: збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. Збірник тез доповідей. Ч.1. «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». м. Бережани, 4 листопада 2021. С. 115. Ануліч О.Р., Ломага В.І.
26. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ІЗ СЛІДКУЮЧИМ
ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ ДЛЯ ГЕЛІОУСТАНОВОК
Тези The IV International Scientific and Practical Conference «Science, practice and theory», February 1 – 4, 2022, Tokyo, Japan. 550-552 p. Бунько В., Більський Т., Ануліч О., Ломага В.
27. ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЧИН ВИКОРИСТАННЯ ВСТАВОК ПОСТІЙНОГО СТРУМУ В ОЕС УКРАЇНИ Тези Концепт науки XXI: стратегії, методи та наукові інструменти: матеріали II Міжнародної студентської наукової конференції, м. Черкаси, 21 жовтня, 2022 рік / ГО «Молодіжна наукова ліга». — Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2022. — с. 138-139 Лисий В.В.
 28. АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ АВТОНОМНОГО ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «РОЗУМНИХ» БУДИНКІВ Тези Актуальні питання розвитку аграрних, технічних та еколого-соціально-економічних сфер: зб. матеріалів учасн. VII Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. Бережани. ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут». 2022. С. 56-58 Бунько В.Я., Шльомак О.О.
29. АНАЛІЗ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ РЕЖИМІВ МІКРОПРОЦЕСОРНОГО ТЕРМІНАЛУ СИСТЕМИ РЗА Тези Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень: матеріали IV Міжнародної наукової конференції, м. Житомир, 10 лютого, 2023 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. — Вінниця: Європейська наукова платформа, 2023. — с. 122-124 Бунько В.Я., Семенчук С.М.
30. АНАЛІЗ СХЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПІДСТАНЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕРМІНАЛІВ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ ТА АВТОМАТИКИ Тези Теоретичне та практичне застосування результатів сучасної науки: матеріали IV Міжнародної студентської наукової конференції, м. Одеса, 7 квітня, 2023 рік / ГО «Молодіжна наукова ліга». — Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2023. — с. 113-116 Прокуда С.І., Качур В.М.
31. Застосування цифрових терміналів струмових захистів в системі електропостачання Тези «Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення», матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, присвячені 125-річчю НУБіП України. Запоріжжя: ФО-П Однорог Т.В., 2023. С. 146-148 Бунько Василь, Прокоп’юк Ростислав, Стальнов Назарій
32. ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЇВ SMART METERING В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ Тези Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті: матеріали XXIV міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 18–19 травня 2023р.).– К.: Інституту відновлюваної енергетики НАН України, 2023. С. 36-37 В. Я. Бунько.
33. Вплив спотворення напруги електромережі на роботу електроустаткування Тези «Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення», матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, присвячені 125-річчю НУБіП України. Запоріжжя: ФО-П Однорог Т.В., 2023. С. 149-150 Бунько Василь, Джус Олександр
34. Використання системи «роз’єднувач-обмежувач перенапруги» на лініях електропередач 6-35кВ Тези «Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення», матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, присвячені 125-річчю НУБіП України. Запоріжжя: ФО-П Однорог Т.В., 2023. С. 153-154 Бунько Василь, Рабий Віктор, Чорнобай Владислав
35. Обґрунтування щодо визначення оптимального кута нахилу фотомодулів сонячних електростанціях Тези «Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення», матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, присвячені 125-річчю НУБіП України. Запоріжжя: ФО-П Однорог Т.В., 2023. С. 195-197 Бунько Василь, Гальчук Володимир, Бездух Андрій.
36. РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПІДСТАНЦІЙ Тези Проблеми сучасної енергетики і автоматикив системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта): Матеріали наук.-техн конф., м. Київ 19 жовтня 2023р. С. 71-73 Бунько В.Я., Ломага В.І., Курьянський В.В.
37. Аналіз функціональних можливостей програмного забезпечення для керування інтелектуальними пристроями релейного захисту та автоматизації енергосистем Стаття

ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ №4(87). Видавничий дім
«Гельветика». 2023. С. 18-23

В.Я. Бунько
38. АНАЛІЗ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПОБУДОВИ ОСЦИЛОГРАМ РОБОТИ МІКРОПРОЦЕСОРНОГО ТЕРМІНАЛУ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ, АВТОМАТИКИ ТА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ Стаття  ВЧЕНІ ЗАПИСКИ ТАВРІЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО. Серія: Технічні науки. Том 35 (74) №1. Ч.2. 2024. С. 16-20 Бунько В.Я., Дарморіс П.М.
39. СИСТЕМА WEB-МОНІТОРИНГУ ТА ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ З
ВИКОРИСТАННЯМ SMART ЛІЧИЛЬНИКА
Тези  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених
«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СУЧАСНОМУ СВІТІ»,
22 квітня 2024 року. м.Харків
Бунько В.Я., Глубіш А.С., Бунько Н.В.
40. Технологія "розумного" обліку електричної енергії з використанням системи передачі даних через Wi-Fi Тези Матеріали ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ, ТЕХНІЧНИХ ТА ЕКОЛОГО-СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СФЕР» приуроченої до 65 річниці заснування ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 24 квітня 2024 року, м.Бережани Глубіш А.С., Бунько Н.В.
41. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ КЕРУВАННЯ МІКРОПРОЦЕСОРНИМИ
ПРИСТРОЯМИ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ ТА АВТОМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ РЕДАКТОРА ВНУТРІШНЬОЇ ЛОГІКИ
Стаття ЗБIРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА. Наукове видання
№1 (494). 2024. С. 74-79

В.Я. Бунько,

М.В. Потапенко, Н.В. Бунько

  

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ