ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

  (03548) 2-31-73   E-mail:  ekonom.prurod@gmail.com    Декану факультету

Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Факультет економіки і природокористування 

Проводить фахову підготовку за освітніми ступенями "МАГІСТР" та "БАКАЛАВР"

зі спеціальностей:

051 - ЕКОНОМІКА
071 - ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
073 - МЕНЕДЖМЕНТ
101 - ЕКОЛОГІЯ
242 - ТУРИЗМ

Детальніше про вступ

Історія факультету економіки і природокористування

Сторінки історії факультету

Факультет економіки і природокористування, започаткований з ініціативи, на той час директора коледжу, професора, заслуженого машинобудівника України Павліського В.М. та к.е.н., заслуженого економіста України Кулаєць М.М.

У 1993 р. як відділення економіки підприємства, яке очолила Кулаєць М.М. Вперше на денну форму навчання було проведено набір 50 студентів зі спеціальності «Економіка підприємства» ОКР «Молодший спеціаліст» з базовою вищою освітою. По структурі навчальних планів та термінів навчання вже на той час здійснювалась підготовка бакалаврів, статус яких було офіційно узаконено у 2001 році Указом Президента України «Про впровадження ступеневої системи освіти у вищих навчальних закладах».

У 1993 р. був здійснений перший випуск висококваліфікованих фахівців з економіки. У 1995 р., згідно рішення Державної акредитаційної комісії, був проведений набір на підготовку фахівців з напряму 0501 «Економіка та підприємництво» за ОКР «Бакалавр» зі спеціальності «Економіка підприємства», а з 1998 року – зі спеціальності «Облік і аудит».

У 2000 р. рішенням Державної акредитаційної комісії видано ліцензію на право провадження освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти на рівні ОКР «Спеціаліст» і з цього часу відділення перейменовано у факультет, а навчальний заклад у 2001році – в інститут. За весь період розвитку факультету у різні роки на посаді декана працювали: Кулаєць М.М., Жибак М.М., Колос З.В., Ярема Л.В. Навчальний процес з підготовки бакалаврів та спеціалістів забезпечували 60 науково-педагогічних працівників.

Факультет в ті роки зробив вагомий крок у площині цілісного, системного оновлення всіх складових своєї діяльності. Система навчання та виховання була спрямована на інноваційний тип освіти, передусім на підготовку конкурентоспроможних фахівців.

З того часу можна виділити окремий період у розвитку факультету: створено 9 лекційних аудиторій, оснащених мультимедійними засобами, 2 спеціалізовані навчальні лабораторії, навчальна бухгалтерія зі встановленою ліцензійною програмою, комп’ютеризовано 3 кабінети. Впровадження інноваційних педагогічних технологій, підтримка культурних і наукових традицій дозволяє факультету урізноманітнювати дозвілля студентів, вести наукову і навчально-методичну роботу. Свої знання та наукові дослідження здобувачі вищої освіти мають можливість розкрити на засіданнях наукових гуртків, студентських науково-практичних конференціях, круглих столах, різноманітних конкурсах, інтелектуальних іграх.

Відповідно до потреб ринку праці у 2005 р. одержано ліцензію на підготовку ОКР «Бакалавр» зі спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Рішенням АК № 115 від 31.03.2015р. та наказом МОН України від 14.04.2015р. № 553-л отримано ліцензію та здійснено перший набір на підготовку фахівців ОС «Магістр» зі спеціальностей «Економіка» та «Облік і оподаткування». Наказом МОН України № 379-л від 7 грудня 2017 року отримано ліцензію та у 2018 році здійснено перший набір на підготовку фахівців ОС «Бакалавр» зі спеціальності «Менеджмент». Наказом МОН України № 1003-л від 5 грудня 2019 року отримано ліцензію та у 2020 році здійснено перший набір на підготовку фахівців ОС «Бакалавр» зі спеціальності «Туризм».

Освітню, організаційну, наукову, дослідницьку роботи на факультеті ведуть чотири кафедри: економіки підприємства; обліку і аудиту; екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування; гуманітарних дисциплін. Навчальний процес здійснюють 31 НПП, з них 4 доктори наук, професори, 23 кандидати наук, доценти.

Завдяки тісній співпраці факультету з професорсько-викладацьким складом НУБіП України, іншими вітчизняними та зарубіжними навчальними закладами по-новому реалізуються традиційні освітні, наукові та виховні функції, відбуваються суттєві трансформації як в організації навчального процесу, так і в методиці викладання дисциплін.

Розуміючи вимоги сьогодення навчально-виховний процес на факультеті організований так, щоб не лише дати здобувачу вищої освіти високий рівень фахової освіти, а й сформувати гармонійно розвинену особистість, соціально активну і національно свідому, наділену високими моральними якостями та патріотичними почуттями. Ряд випускників факультету внесли вагомий вклад у розвиток сільського господарства в західних областях України, окремі з них займають керівні посади в обласних та районних організаціях, установах, очолюють приватні підприємства.

Головним завданням факультету є підвищення якості підготовки висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців, які володіють креативним мисленням, здатних творчо та професійно виконувати сучасні виробничі й наукові завдання з економіки, обліку і оподаткування, менеджменту, екології, туризму, а також надання здобувачам вищої освіти інтегрованих системних знань, які поєднують повноцінну фундаментальну освіту з практичними навичками, розвиток у студентів здібностей і вмінь бути успішними у бізнесі, цивілізовано мислячими та моральними людьми, вміти бачити перспективу, швидко оцінювати ситуацію і творчо використовувати всі наявні можливості на шляху до успіху.

 

Міжнародна конференція

VI Міжнародна науково-практична конференція «Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення»,

26 квітня 2023 року

м. Бережани, Тернопільська обл., Україна

 Інформаційний лист

Карта повітряних тривог України

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

БАТІ