ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

  (03548) 2-31-73   E-mail:  ekonom.prurod@gmail.com    Декану факультету

Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Факультет економіки і природокористування 

Проводить фахову підготовку за освітніми ступенями "МАГІСТР" та "БАКАЛАВР"

зі спеціальностей:

051 - ЕКОНОМІКА
071 - ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
073 - МЕНЕДЖМЕНТ
101 - ЕКОЛОГІЯ
242 - ТУРИЗМ

Детальніше про вступ

Про факультет економіки і природокористування

Освітня концепція факультету економіки і природокористування полягає у підготовці нового покоління фахівців в галузі економіки, менеджменту, бухгалтерського обліку, туризму, екології на базі сучасних стандартів освіти, адаптованих до вимог актуальних освітніх програм, які відповідають місії і стратегії інституту.

Основними напрямками діяльності факультету є:

 • вдосконалення чинних програм підготовки фахівців освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр»;
 • оптимізація роботи щодо забезпечення якості підготовки фахівців – висококваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці;
 • творче поєднання освітньої, наукової та інноваційної діяльності з метою надання інформаційно-консультаційних послуг щодо покращення соціально-економічного розвитку регіону;
 • співпраця з освітніми, науково-дослідними і виробничими установами, організаціями в Україні та провідними зарубіжними університетами та фірмами.

Факультет здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями:

 • «МАГІСТР» за спеціальністю 051 «Економіка»;
 • «БАКАЛАВР» за спеціальностями: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент»,101 «Екологія, 242 «Туризм».

Навчальні плани підготовки фахівців, дисципліни та робочі програми адаптовані до навчальних планів Національного університету біоресурсів і природокористування України та стандартів вищої освіти з відповідних спеціальностей.

Навчальний процес спрямований на ефективну підготовку висококваліфікованих фахівців, які володіють креативним мисленням, здатних розв’язувати сучасні наукові завдання, вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Організацію освітнього процесу з виконання освітніх програм та навчальних планів, програм навчальних дисциплін забезпечують НПП із науковими ступенями та вченими званнями кафедр економіки і менеджменту, обліку і аудиту, гуманітарної освіти і туризму, екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування. В освітній процес запроваджуються елементи наукового пошуку, інноваційної діяльності та новітні досягнення в галузі економіки.

НПП кафедр проводяться наукові дослідження за напрямами:

 • Організаційно-економічне обґрунтування розвитку об’єднаних територіальних громад (номер державної реєстрації № 0120U101848);
 • Розвиток обліку, аналізу і контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством: проблеми та перспективи (номер державної реєстрації №0120U101849);
 • Формування та розвиток історико-культурних процесів в Галичині ХІХ–ХХІ ст.” (номер державної реєстрації № 0115U003387);
 • Дослідження екологічного стану природних ресурсів сільськогосподарських підприємств різних форм господарювання східного регіону Опілля (номер державної реєстрації № 0120U101855);
 • Дослідження сучасних тенденцій та перспектив розвитку туризму (номер державної реєстрації №0122U201316).

Свої знання та наукові дослідження здобувачі вищої освіти мають можливість розкрити на засіданнях наукових гуртків, студентських науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, різноманітних конкурсах, інтелектуальних іграх.

Матеріально-технічна база факультету постійно оновлюється. Для кращого сприйняття та закріплення навчального матеріалу здобувачами на факультеті функціонують лекційні аудиторії, оснащені мультимедійними засобами навчання та оргтехнікою, навчально-наукові лабораторії. Практичні, семінарські та лабораторні заняття проводяться в спеціально обладнаних аудиторіях, а виробничі практики – в базових господарствах.

На факультеті функціонує Рада роботодавців. НПП факультету активно співпрацюють із стейкхолдерами провідних аграрних та інших підприємств і організацій. Традиційними стали проведення днів кар’єри, ярмарки вакансій, в яких беруть участь потенційні роботодавці. На засіданнях Ради роботодавців обговорюються важливі питання співпраці щодо підвищення якості освітнього процесу, стажування НПП на виробництві, працевлаштування випускників.

Міжнародна співпраця. На факультеті вже традиційною є співпраця з навчальними закладами і установами зарубіжних держав щодо стажування НПП, спільного проведення наукових конференцій, семінарів, гостьових лекцій. Здобувачі вищої освіти факультету, з метою отримання подвійних дипломів, мають можливість навчатися у Поморській академії м. Слупськ (Польща) та стажуватися в господарствах країн ЄС: Данія, Швейцарія, Польща, Австрія, Німеччина.

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ