ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
АГРОІНЖЕНЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

  (03548) 2-26-48  E-mail:   mtfbati2010@gmail.com    Декану факультету

Україна тримає стрій!!!
A
A
A

МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ ЛІСОВОГО І САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Кафедра є сучасним, інноваційним освітньо-науковим регіональним осередком професійного рівня у галузі лісового і садово-паркового господарства. Перед колективом кафедри стоять наступні завдання:

- організація навчально-виховного процесу шляхом удосконалення його якості, впровадження передового національного та світового досвіду у сфері новітніх освітніх технологій, підвищення якості освітніх послуг та адаптації системи освіти до європейської;

-  налагодження систем навчання, спроможних викликати в молоді потребу самостійно вчитися та творчо розвиватися у подальшому житті;

-  забезпечення оптимальних умов для розвитку осередків наукової діяльності – лабораторій, гуртків та проблемних груп;

- розширення та покращення матеріально-технічної бази, зокрема, розбудова сучасної лабораторії механізації лісогосподарського і садово-паркового комплексу, лабораторії інформаційних технологій в лісовому та садово-парковому господарстві, комп’ютерного дизайну, розширення навчального розсадника лісових і декоративних рослин;

- розвиток наукової та навчальної діяльності шляхом участі у конкурсах, грантах;

- розширення співробітництва з іншими закладами науки та освіти на регіональному, державному та міжнародному рівнях, місцевими підприємствами, установами, органами влади тощо;

-  популяризація кафедри шляхом інформованості громадськості про її історію, діяльність, здобутки та перспективи розвитку.

Пріоритетними для кафедри є навчально-методична та науково-дослідна робота із використанням результатів досліджень у навчальному процесі та господарській практиці. Кафедра забезпечує постійне професійне вдосконалення викладацького персоналу та науково-дослідного процесу, використовуючи різноманітні міжнародні програми. Формування та розвиток освітніх програм, навчальних курсів та дослідницьких методик відбувається з урахуванням стрімкого розвитку ІТ-технологій.

Науково-методична робота кафедри лісового і садово-паркового господарства ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» є цілеспрямованою діяльністю щодо забезпечення науково-педагогічної та методичної підготовки професорсько-викладацького з метою підвищення ефективності їх навчально-виховної діяльності. Вона сприяє особистісному розвитку викладача, його педагогічній майстерності щодо викладання навчальної дисципліни, а також проведенню виховної роботи зі студентами.

Система дій і заходів має на меті підвищення рівня професійно-педагогічної компетентності кожного викладача, розвиток його творчої особистості та індивідуальності, підвищення інноваційного потенціалу науково-педагогічного колективу кафедри.

Особливо важливим чинником науково-методичної роботи є постановка цілей і завдань, методичної проблеми, яка орієнтує не на процес, як такий, а на кінцеві результати, комплексний підхід до вирішення задач.

Основні завдання науково-методичної роботи кафедри лісового і садово-паркового господарства :

– розробка моделі фахівця XXI століття та формування вимог щодо рівня його професійних знань, здатності до самонавчання, адаптації до діяльності в ринкових умовах та саморозвитку;

– створення науково-методичних комплексів спеціальностей та навчальних комплексів дисциплін на основі передових педагогічних технологій і відповідної навчально-лабораторної бази;

– забезпечення умов дотримання вимог державної ліцензії, освітніх стандартів;

– визначення змісту і форм навчальної діяльності на різних етапах підготовки фахівців та їх атестації;

– вивчення змісту та характеру роботи випускників з метою внесення змін і доповнень до змісту програм та організації навчального процесу;

– розробка принципів і форм рейтингової системи, критеріїв оцінки знань, тестів для визначення рівня професійних знань, умінь та навичок;

– освоєння нових систем інформаційного забезпечення навчального процесу.

Компоненти контролю є основними засобами організації та управління якістю навчання. Цьому значною мірою сприяє введення модульного навчання та рейтингової оцінки знань. Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Форма проведення поточного контролю визначається кафедрою. Крім того, відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання, яка запроваджена у навчальному закладі, після вивчення матеріалу кожного змістового модуля слідує обов’язковий контроль його засвоєння.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання   на окремих його завершених етапах. Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену або заліку з конкретної навчальної дисципліни згідно із чинним «Положенням про екзамени та заліки у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут».

Підготовка фахівців зі спеціальностей, за якими проводиться підготовка на кафедрі лісового і садово-паркового господарства здійснюється за навчальними планами підготовки бакалаврів, які затверджені належним чином, та відповідають чинним стандартам вищої освіти за спеціальностями 205 «Лісове господарство» та 206 «Садово-паркове господарство» за переліком дисциплін, кількістю годин та формами атестації якості знань студентів освітньо-професійної програми.

З метою підготовки висококваліфікованих фахівців кафедра працює над проблемою якісного методичного забезпечення самостійної роботи студентів, аудиторних занять, поточного та підсумкового контролю, над впровадженням у навчальний процес інноваційних технологій та методів навчання, підвищенням кваліфікації науково-педагогічних працівників.

Студенти кафедри систематично приймають участь у конкурсах наукових робіт на всіх етапах Всеукраїнських студентських олімпіад.

Значна увага професорсько-викладацького колективу приділяється формуванню контингенту студентів, що навчаються за спеціальностями 205 «Лісове господарство» та 206 «Садово-паркове господарство»  .

Викладацький колектив кафедри докладає значних зусиль для подальшого розвитку молодої особистості, формуванню висококваліфікованих кадрів з вищою освітою, здатних працювати у сферах лісового та садово-паркового господарства, а також підвищувати свій професійний рівень впродовж своєї діяльності, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати й зміцнювати суверенну, незалежну українську державу.

З цією метою на кафедрі лісового і садово-паркового господарства:

1. Організовано навчальний процес відповідно до факторів, що визначають якість лісівничої освіти. Фактори, що визначають якість освіти бакалаврів, якість освітніх стандартів та еталонів; якість освітніх програм; якість кадрового потенціалу; якість знань і умінь студентів – комплексна підготовка їх до навчання у магістратурі; якість засобів освітнього процесу; якість системи контролю досягнень; якість науково-дослідної роботи; якість структури управління.

2. Суттєво поліпшується якість та ефективність самостійної роботи студентів. Для цього:

– зосереджується увага студентів на організаційно-методичному забезпеченні самостійної роботи, урізноманітненні її форм та видів;

– удосконалюється система управління якістю самостійної роботи, що передбачає планування, організацію, мотивацію та механізм контролю:

– здійснюється оптимізація графіку навчального процесу та розкладу занять, ефективно використовуються можливості наявної навчальної бази;

– розроблюються структурно-логічні схеми програми підготовки фахівців.

3. Посилюється студентська науково-дослідна робота, яка проводиться у студентському гуртку та його окремих проблемних групах, безпосередньо на виробництві і під час виробничих практик.

4. Продовжується методична робота викладацького колективу над впровадженням нових навчальних та інформаційних технологій, зокрема, кредитно-модульної системи навчання, комп’ютерного тестування, методів активізації засвоєння знань.

5. Вживаються заходи щодо реалізації стратегії навчання студентів, викладачів кафедри з питань безпеки життя та діяльності людини, охорони праці, здоров’я, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища, суворо дотримуватися ст. 20 Закони України «Про охорону праці».

6. Зосереджено увагу викладачів кафедри на посиленні виховної роботи. Навчальний процес має також виховну спрямованість, сприяє засвоєнню загальнолюдських норм моралі, виховує почуття патріотизму, громадянської та національної гідності, спонукає студентів до активної протидії проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності.

7. Забезпечується відкритість та прозорість функціонування системи освіти, проводиться роз’яснювальна робота серед науково-педагогічних працівників, студентів, батьків із залученням висококваліфікованих спеціалістів-виробничників лісогосподарських підприємств, стосовно питань інноваційних технологій.

8. Організовується робота з обдарованою і талановитою студентською молоддю. З цією метою:

– поглиблюється науково-дослідницька робота студентів;

– організовується поглиблене вивчення окремих навчальних дисциплін;

– запроваджується щорічне проведення тижня кафедри.

9. Посилюється робота з професійно-практичної підготовки студентів, налагоджуються творчі зв’язки з організаціями і підприємствами з метою проходження всіх видів практики, майбутнє їх працевлаштування.

10. Спрямовується робота професорсько-викладацького колективу на дотримання вимог Конституції України, Закону України «Про вищу освіту», національної доктрини розвитку освіти України, державної програми «Освіта України XXI століття». У зв’язку з входженням України до єдиного Європейського освітнього простору робота науково-педагогічного колективу направляється на реалізацію освітніх принципів Болонської конвенції.

У процесі реалізації освітніх програм 205 «Лісове господарство» та 206 «Садово-паркове господарство» науково-педагогічними працівниками кафедри забезпечено наявність навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах навчального закладу, конспектів лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць у повному обсязі. Кількість вище перелічених найменувань методичного забезпечення складає не менше трьох одиниць на одного НПП кафедри.

Перелік навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах навчального закладу, конспектів лекцій/практикумів/, методичних вказівок/ рекомендацій/ робочих програм, інших навчально-методичних праць

2019 рік

 • Конспект лекцій для вивчення дисципліни «Дистанційне зондування Землі» студентами спеціальності 205 «Лісове господарство» / Укл. к. с-г. н. Бідолах Д.І. - ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2019, 72 с.
 • Методичні матеріали для виконання самостійної роботи з дисципліни «Дистанційне зондування Землі» студентами спеціальності 205 «Лісове господарство» / Укл. к. с-г. н. Бідолах Д.І. - ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2019, 32 с.
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Дистанційне зондування Землі» студентами спеціальності 205 «Лісове господарство» / Укл. к. с-г. н. Бідолах Д.І. - ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2019, 44 с.
 • Методичні вказівки для самостійного виконання курсового проекту з предмету «Компютерні технології проектування садово-паркових об’єктів» для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» / Бідолах Д.І., Підховна С.М., Гринюк Ю.Г., - Бережани: РВЦ БАТІ 2019. – 28 с.
 • Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Розсадники декоративних рослин» для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» денної форми навчання / Брилінський С.М., Бідолах Д.І. - Бережани: РВЦ БАТІ. – 2019. – 66 с.
 • Конспект лекцій з дисципліни «Ботаніка» для студентів стаціонарної форми повного курсу навчання зі спеціальності 205 «Лісове господарство» / Укл. Ю.Г.Гринюк, С.М.Підховна, Бережани: «ВП НУБіП України БАТІ», 2019. -95 с. 
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Ботаніка. Анатомія і морфологія рослин» студентами стаціонарної форми повного курсу  навчання спеціальності 205 «Лісове господарство» / Укл. Ю.Г.Гринюк, С.М.Підховна, Бережани: «ВП НУБіП України БАТІ», 2019. -222 с.
 • Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Ботаніка» студентами спеціальності 205 «Лісове господарство» денної форми повного курсу навчання / Укл. Ю.Г.Гринюк, С.М.Підховна, Бережани: «ВП НУБіП України БАТІ», 2019. - 37 с.
 • Конспект лекцій з дисципліни «Лісова селекція і генетика» студентами денної форми повного і скороченого курсів навчання спеціальності 205 «Лісове господарство» / Укл. Д.І.Бідолах, Ю.Г.Гринюк, С.М.Підховна, Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2019. - 50 с.
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Лісова селекція і генетика» студентами денної форми повного і скороченого курсів навчання спеціальності 205 «Лісове господарство» / Укл. Д.І.Бідолах, Ю.Г.Гринюк, С.М.Підховна, Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2019. - 42 с.
 • Методичні вказівки для виконання завдань при проходженні навчальної практики з дисципліни «Лісова селекція і генетика» студентами денної форми повного і скороченого курсу навчання зі спеціальності 205 «Лісове господарство» / Укл. Д.І.Бідолах, Ю.Г.Гринюк, С.М.Підховна, Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2019. - 14 с.
 • Дендрологія. Методичний посібник призначений для студентів ОС «Бакалавр» зі спеціальності 205 – «Лісове господарство» при виконанні ними лабораторно-практичних робіт та проходженні навчальної практики з дисципліни «Дендрологія» / Укл.: Кузьович В.С., Брилінський С.М. Бережани: ВІКТ «ВП НУБіП України БАТІ», 2019. 70 с.
 •  Дендрологія. Методичні вказівки з виконання курсової роботи для студентів спеціальностей 205 – «Лісове господарство» та 206 – «Садово-паркове господарство» / В.С. Кузьович. Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2019. 22 с.
 • Дендрологія. Конспект лекцій з дисципліни «Дендрологія» для студентів спеціальності 205 – «Лісове господарство» денної форми навчання / В.С. Кузьович. Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2019. 70 с.
 • Основи фахової підготовки. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни для студентів ОС «Бакалавр» денної форми повного терміну навчання зі спеціальності 205 - лісове господарство / Укл.: Тиманська О. Б. - Бережани: БАТІ, 2019. - 12 с.
 • Основи фахової підготовки. Методичні вказівки для проходження навчальної практики для студентів ОС «Бакалавр» денної форми навчання зі спеціальності 205 - лісове господарство / Укл.: Тиманська О. Б. - Бережани: БАТІ, 2019. - 12 с.
 • Основи фахової підготовки. Конспект лекцій з дисципліни «Основи фахової підготовки» для студентів спеціальності 205 – «Лісове господарство» денної форми навчання / О.Б.Тиманська. Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2019. 64 с.
 • Конспект лекцій з дисципліни «Геодезія» для студентів спеціальностей 205 «Лісове господарство» та 206 «Садово-паркове господарство» денної та заочної форми навчання / Укл. Бідолах Д.І., Тиманська О.Б. - ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2019. -  52 с.
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Геодезія» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальностей 205 «Лісове господарство» і 206 «Садово-паркове господарство» денної та заочної форми навчання / Укл. Бідолах Д.І., Тиманська О.Б. -  ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2019. -   30 с.
 • Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Геодезія» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальностей 205 «Лісове господарство» і 206 «Садово-паркове господарство» денної та заочної форми навчання / Укл. Бідолах Д.І., Тиманська О.Б. -  ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2019. -   16 с.
 • Біометрія. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Біометрія» для студентів  спеціальності 205 «Лісове господарство» / С. М. Підховна. Бережани: ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ», 2019. 94 с.
 • 2. Біометрія. Методичні вказівки до виконання практичних занять з навчальної дисципліни «Біометрія» для студентів спеціальності 205 «Лісове господарство» / С.М. Підховна. Бережани: ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ», 2019. 47 с.
 • 3. Біометрія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Біометрія» для студентів спеціальності 205 «Лісове господарство» / С.М. Підховна. Бережани: ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ», 2019. 10 с.

2020 рік

 • Конспект лекцій для вивчення дисципліни «Інформаційні технології в лісовому господарстві» студентами спеціальності 205 «Лісове господарство» / Укл. к. с-г. н. Бідолах Д.І. - ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2020, 34 с.
 • Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Інформаційні технології в лісовому господарстві» студентами спеціальності 205 «Лісове господарство» / Укл. к. с-г. н. Бідолах Д.І. - ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2020, 10 с.
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні технології в лісовому господарстві» студентами спеціальності 205 «Лісове господарство» / Укл. к. с-г. н. Бідолах Д.І. - ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2020, 52 с.
 • Конспект лекцій для вивчення дисципліни «Лісівництво» (для студентів спеціальності 205 «Лісове господарство») / Укл. к. с-г. н. Бідолах Д.І. - ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2020, 105 с.
 • Методичні вказівки для виконання курсового проєкту з дисципліни «Лісівництво» на тему: «Проектування рубок і заходів сприяння природному поновленню лісу» (для студентів спеціальності 205 «Лісове господарство») / Укладачі: к. с-г. н., доц. Сендонін С.Є., к. с-г. н. Бідолах Д.І. - ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2020, 43 с.
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Лісівництво» (для студентів спеціальності 205 «Лісове господарство») / Укладачі: к. с-г. н., доц. Сендонін С.Є., к. с-г. н., доц. Бідолах Д.І. - ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2020, 140 с.
 • Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Лісівництво» (для студентів спеціальності 205 «Лісове господарство») / Укл. к. с-г. н. Бідолах Д.І. – ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2020, 26 с.
 • Конспект лекцій з дисципліни «Основи гідротехнічної меліорації лісових земель» студентами денної форми повного і скороченого курсів навчання за спеціальністю 205 «Лісове господарство» / Укл. Д.І.Бідолах, Ю.Г.Гринюк, О.Б.Тиманська, Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2020. - 82 с.
 • Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Основи гідротехнічної меліорації лісових земель» студентами денної форми повного і скороченого курсів навчання за спеціальністю 205 «Лісове господарство» / Укл. Д.І.Бідолах, Ю.Г.Гринюк, О.Б.Тиманська, Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2020. - 20 с.
 • Методичні вказівки до виконання курсового проекту студентами денної форми повного і скороченого курсів навчання ОС “Бакалавр”  з дисципліни «Основи гідротехнічної меліорації лісових земель» за спеціальністю 205 «Лісове господарство» / Укл. Д.І.Бідолах, Ю.Г.Гринюк, О.Б.Тиманська, Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2020. - 26 с.
 • Конспект лекцій з дисципліни «Основи біотехнології» для студентів» стаціонарної форми повного курсу навчання зі спеціальності 205 «Лісове господарство. / Укл. Д.І.Бідолах, Ю.Г.Гринюк, С.М.Підховна, Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2020. - 40 с.
 • Конспект лекцій з дисципліни «Основи біотехнології» для студентів» стаціонарної форми скороченого курсу навчання зі спеціальності 205 «Лісове господарство. / Укл. Д.І.Бідолах, Ю.Г.Гринюк, С.М.Підховна, Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2020. - 61 с.
 • Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни «Основи біотехнології» для студентів» стаціонарної форми повного і скороченого курсів навчання зі спеціальності 205 «Лісове господарство. / Укл. Д.І.Бідолах, Ю.Г.Гринюк, С.М.Підховна, Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2020. - 27 с.
 • Конспект лекцій з дисципліни «Лісові культури. Лісове насінництво» для студентів денної форми повного і скороченого терміну навчання за освітнім ступенем бакалавр зі спеціальності 205 - лісове господарство / Укл. Кузьович В.С., Бідолах Д.І., Гринюк Ю.Г. – Бережани: БАТІ, 2020. – 43 с.
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Лісові культури. Лісове насінництво» для студентів денної форми повного і скороченого терміну навчання за освітнім ступенем бакалавр зі спеціальності 205 - лісове господарство / Укл.: Кузьович В.С., Бідолах Д.І., Гринюк Ю.Г. – Бережани: БАТІ, 2020. – 43 с.
 • Лісова пірологія. Конспект лекцій з дисципліни «Лісова пірологія» для студентів спеціальності 205 «Лісове господарство» денної форми навчання (для повного і скороченого термінів навчання) / В.С. Кузьович. Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2020. 77 с.
 • Лісова пірологія. Методичні вказівки для виконання практичних занять з дисципліни «Лісова пірологія» для студентів спеціальності 205 «Лісове господарство» денної форми навчання (для повного і скороченого термінів навчання) / В.С. Кузьович. Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2020. 28 с.
 • Лісова пірологія. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Лісова пірологія» для повного і скороченого термінів денної форми навчання / В.С. Кузьович. Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2020. 22 с.
 • Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Озеленення населених місць» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальностей 205 «Лісове господарство» і 206 «Садово-паркове господарство» денної форми навчання (повний і скорочений терміни). Тиманська О.Б. – Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2020. - 44 с. 
 • Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Озеленення населених місць» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальностей 205 «Лісове господарство» і 206 «Садово-паркове господарство» денної форми навчання (повний і скорочений терміни). Тиманська О.Б. – Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2020. - 12 с. 
 • Озеленення населених місць. Конспект лекцій з дисципліни «Озеленення населених місць» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальностей 205 «Лісове господарство» і 206 «Садово-паркове господарство» денної форми навчання (повний і скорочений терміни). / О.Б.Тиманська. Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2020. - 60 с.
 • Топіарне мистецтво. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «Топіарне мистецтво» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». / С.М. Підховна.  Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ», 2020. 32 с.
 • Лісова таксація. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з навчальної дисципліни «Лісова таксація» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 205 «Лісове господарство» / С. М. Підховна, С. М. Брилінський. Бережани: ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ», 2020. 44 с.
 • Лісова таксація. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Лісова таксація» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 205 «Лісове господарство» / С. М. Підховна. Бережани: ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ», 2020. 85 с.

2021 рік

 • Лісова таксація. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Лісова таксація» зі спеціальності 205 «Лісове господарство» / С. М. Підховна. Бережани: ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ», 2021. 12 с.
 • Недеревні ресурси лісу. Методичні вказівки до виконання практичних занять з навчальної дисципліни «Недеревні ресурси лісу» для студентів ОС «Бакалавр» зі спеціальності 205 «Лісове господарство» / С. М. Підховна. Бережани: ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ», 2020. 27 с.
 • Недеревні ресурси лісу. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Недеревні ресурси лісу» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 205 «Лісове господарство» / С. М. Підховна. Бережани: ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ», 2021. 44 с.
 • Недеревні ресурси лісу. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Недеревні ресурси лісу» для студентів ОС «Бакалавр» зі спеціальності 205 «Лісове господарство» / С. М. Підховна. Бережани: ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ», 2020. 10 с.
 • Ландшафтна архітектура. Методичні рекомендації для виконання курсового проекту з дисципліни «Ландшафтна архітектура» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» / Д.І. Бідолах, С.М. Підховна. Бережани: ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ». 2020. 30 с.
 • Природно-заповідна справа. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Природно-заповідна справа» зі спеціальності 205 «Лісове господарство» / Підховна С. М. Бережани: ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ», 2020. 110 с.
 • Природно-заповідна справа. Методичні вказівки до виконання практичних занять з навчальної дисципліни «Природно-заповідна справа» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 205 «Лісове господарство» / С. М. Підховна, С.М. Брилінський. Бережани: ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ», 2020. 22 с.
 • Природно-заповідна справа. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Природно-заповідна справа» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 205 «Лісове господарство» / С. М. Підховна.  Бережани: ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ», 2021. 18 с.
 • Конспект лекцій для вивчення дисципліни «Лісовпорядкування» (для студентів спеціальності 205 «Лісове господарство») / Укл. к.с-г.н. Остапчук О.С., д. с-г. н. Бідолах Д.І. – ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2021, 102 с.
 • Методичні вказівки до проходження практики з дисципліни «Лісовпорядкування» (для студентів спеціальності 205 «Лісове господарство») / Укл. д. с-г. н. Бідолах Д.І. – ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2021, 80 с.
 • Методичні вказівки до самостійного виконання курсового проєкту з дисципліни «Лісовпорядкування» (для студентів спеціальності 205 «Лісове господарство») / Укл. д. с-г. н. Бідолах Д.І. – ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2021, 51 с.
 • Робочий зошит для виконання практичних робіт з дисципліни «Лісовпорядкування» (для студентів спеціальності 205 «Лісове господарство») / Укл. д. с-г. н. Бідолах Д.І. – ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2021, 30 с.
 • Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Лісовпорядкування» (для студентів спеціальності 205 «Лісове господарство») / Укл. к.с-г.н. Остапчук О.С., д. с-г. н. Бідолах Д.І. – ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2021, 54 с.
 • Конспект лекцій для вивчення дисципліни «Мисливствознавство» студентами спеціальності 205 «Лісове господарство» стаціонарної форми повного та скороченого курсу навчання. / Укл. Ю.Г.Гринюк,– Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2021. - 24 с.
 • Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Мисливствознавство» студентами стаціонарної форми повного курсу навчання спеціальності 205 «Лісове господарство» / Укл.  Ю.Г.Гринюк,– Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2021. - 53 с.
 • Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Мисливствознавство» студентами стаціонарної форми скороченого курсу навчання спеціальності 205 «Лісове господарство» / Укл.  Ю.Г.Гринюк,– Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2021. - 34 с.
 • Лісові культури. Конспект лекцій з дисципліни «Лісові культури, ч.3 «Лісові культури» для студентів спеціальності 205 – лісове господарство денної форми повного та скороченого термінів навчання / укл.: В.С. Кузьович, Бідолах Д.І., Гринюк Ю.Г. Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2021. 58 с.
 • Лісові культури. Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни «Лісові культури» (розділ «Лісові культури») денної форми навчання (повний і скорочений терміни) / Укл. В.С. Кузьович. Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2021. 44 с.
 • Лісові культури. Методичні вказівки до самостійного вивчення питань з дисципліни для студентів денної форми повного і скороченого терміну навчання за освітнім ступенем бакалавр зі спеціальності 205 - лісове господарство / Укл.: Кузьович В.С., Бідолах Д.І., Гринюк Ю.Г. Бережани: БАТІ, 2020. 23 с.
 • Лісові культури. Методичні поради для виконання завдань при проведенні навчальної практики з дисципліни «Лісові культури» для студентів спеціальності 205 – лісове господарство денної форми повного і скороченого курсу навчання / Кузьович В.С. Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2021. 30 с.
 • Лісові культури. Методичні вказівки з виконання курсового проєкту з дисципліни «Лісові культури» (розділ «Лісові культури) для студентів спеціальності 205 – лісове господарство повного та скороченого термінів навчання / В.С. Кузьович – Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2021. 23 с.
 • Лісове підприємництво. Конспект лекцій з дисципліни «Лісове підприємництво» для студентів повного і скороченого термінів навчання, які навчаються за спеціальністю 205 – лісове господарство денної форми навчання / Кузьович В.С. Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2021. 53 с.
 • Лісове підприємництво. Методичні вказівки для виконання практичних занять з дисципліни «Лісове підприємництво» ля студентів повного і скороченого термінів навчання, які навчаються за спеціальністю 205 – лісове господарство денної форми навчання / Жибак М.М., Кузьович В.С. Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2021. 64 с.
 • Лісове підприємництво. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Лісове підприємництво» ля студентів повного і скороченого термінів навчання, які навчаються за спеціальністю 205 – лісове господарство денної форми навчання / Жибак М.М., Кузьович В.С. Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2021. 19 с.
 • Лісове товарознавство. Конспект лекцій з дисципліни «Лісове товарознавство» для студентів спеціальності 205 – лісове господарство денної форми навчання / В.С. Кузьович – Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2021. 71 с.
 • Лісове товарознавство. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Лісове товарознавство» для студентів спеціальності 205 – лісове господарство повного і скороченого термінів денної форми навчання / Кузьович В.С. Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2021. 45 с.
 • Лісове товарознавство. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Лісове товарознавство» для студентів спеціальності 205 – лісове господарство повного і скороченого термінів денної форми навчання / Кузьович В.С. Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2021. 9 с.
 • Основи лісоексплуатації. Конспект лекцій з дисципліни «Основи лісоексплуатації » для студентів спеціальності 205 – лісове господарство денної форми навчання / М.М. Жибак, В.С. Кузьович – Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2021. 47 с.
 • Основи лісоексплуатації. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи лісоексплуатації» для студентів спеціальності 205 – лісове господарство повного і скороченого термінів денної форми навчання / Жибак М.М., Кузьович В.С.  – Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2021. 34 с.
 • Основи лісоексплуатації. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Основи лісоексплуатації» для студентів спеціальності 205 – лісове господарство повного і скороченого термінів денної форми навчання / Кузьович В.С. Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2021. 9 с.
 •  Транспорт лісу. Конспект лекцій з дисципліни «Транспорт лісу» для студентів спеціальності 205 – лісове господарство денної форми навчання повного і скорочених термінів навчання / Жибак М.М., Кузьович В.С. Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2021. 49 с.
 • Транспорт лісу. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Транспорт лісу» для студентів спеціальності 205 – лісове господарство повного і скороченого термінів денної форми навчання / Жибак М.М., Кузьович В.С. Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2021. 26 с.
 • Транспорт лісу. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Транспорт лісу» для студентів спеціальності 205 – лісове господарство повного і скороченого термінів денної форми навчання / Жибак М.М., Кузьович В.С. Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2021. 10 с.
 • Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Лісова меліорація» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 205 «Лісове господарство» денної форми навчання (повний і скорочений терміни). Соваков О.В., Тиманська О.Б. – Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2021. - 100 с. 
 • Методичні вказівки для самостійного вивчення з дисципліни «Лісова меліорація» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 205 «Лісове господарство» денної форми навчання (повний і скорочений терміни). Соваков О.В., Тиманська О.Б. – Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2021. - 16 с. 
 • Лісова меліорація.  Методичні вказівки для проходження навчальної практики  для студентів ОС «Бакалавр» денної форми навчання зі спеціальності 205 - лісове господарство / Укл.: Тиманська О. Б. - Бережани: БАТІ, 2021. - 16 с.
 • Організація лісогосподарського виробництва.  Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни для студентів ОС «Бакалавр» денної форми повного та скороченого терміну навчання зі спеціальності 205 - лісове господарство / Укл.: Тиманська О. Б. - Бережани: БАТІ, 2021. - 14 с.
 • Організація лісогосподарського виробництва.  Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів ОС «Бакалавр» денної форми повного та скороченого терміну навчання зі спеціальності 205 - лісове господарство / Укл.: Тиманська О. Б. - Бережани: БАТІ, 2021. - 16 с.
 • Організація лісогосподарського виробництва. Конспект лекцій з дисципліни «Організація лісогосподарського виробництва» для студентів спеціальності 205 – «Лісове господарство» денної форми навчання / О.Б.Тиманська. Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2021. 60 с.
 •  Методичні рекомендації для проходження виробничої практики для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 205 «Лісове господарство» денної форми навчання / Кузьович В.С., Бідолах Д.І., Гринюк Ю.Г., Підховна С.М., Тиманська О.Б. Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2021. 26 с.
 • Методичні рекомендації щодо змісту, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів ОС «Бакалавр» спеціальностей 205 «Лісове господарство» і 206 «Садово-паркове господарство» денної та заочної форм повного та скороченого термінів навчання / Кузьович В.С., Бідолах Д.І., Гринюк Ю.Г., Підховна С.М., Тиманська О.Б. Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2021. 54 с.

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ