Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
A
A
A

МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ ЛІСОВОГО І САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Кафедра є сучасним, інноваційним освітньо-науковим регіональним осередком професійного рівня у галузі лісового і садово-паркового господарства. Перед колективом кафедри стоять наступні завдання:

- організація навчально-виховного процесу шляхом удосконалення його якості, впровадження передового національного та світового досвіду у сфері новітніх освітніх технологій, підвищення якості освітніх послуг та адаптації системи освіти до європейської;

-  налагодження систем навчання, спроможних викликати в молоді потребу самостійно вчитися та творчо розвиватися у подальшому житті;

-  забезпечення оптимальних умов для розвитку осередків наукової діяльності – лабораторій, гуртків та проблемних груп;

- розширення та покращення матеріально-технічної бази, зокрема, розбудова сучасної лабораторії механізації лісогосподарського і садово-паркового комплексу, лабораторії інформаційних технологій в лісовому та садово-парковому господарстві, комп’ютерного дизайну, розширення навчального розсадника лісових і декоративних рослин;

- розвиток наукової та навчальної діяльності шляхом участі у конкурсах, грантах;

- розширення співробітництва з іншими закладами науки та освіти на регіональному, державному та міжнародному рівнях, місцевими підприємствами, установами, органами влади тощо;

-  популяризація кафедри шляхом інформованості громадськості про її історію, діяльність, здобутки та перспективи розвитку.

Пріоритетними для кафедри є навчально-методична та науково-дослідна робота із використанням результатів досліджень у навчальному процесі та господарській практиці. Кафедра забезпечує постійне професійне вдосконалення викладацького персоналу та науково-дослідного процесу, використовуючи різноманітні міжнародні програми. Формування та розвиток освітніх програм, навчальних курсів та дослідницьких методик відбувається з урахуванням стрімкого розвитку ІТ-технологій.

Науково-методична робота кафедри лісового і садово-паркового господарства ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» є цілеспрямованою діяльністю щодо забезпечення науково-педагогічної та методичної підготовки професорсько-викладацького з метою підвищення ефективності їх навчально-виховної діяльності. Вона сприяє особистісному розвитку викладача, його педагогічній майстерності щодо викладання навчальної дисципліни, а також проведенню виховної роботи зі студентами.

Система дій і заходів має на меті підвищення рівня професійно-педагогічної компетентності кожного викладача, розвиток його творчої особистості та індивідуальності, підвищення інноваційного потенціалу науково-педагогічного колективу кафедри.

Особливо важливим чинником науково-методичної роботи є постановка цілей і завдань, методичної проблеми, яка орієнтує не на процес, як такий, а на кінцеві результати, комплексний підхід до вирішення задач.

Основні завдання науково-методичної роботи кафедри лісового і садово-паркового господарства :

– розробка моделі фахівця XXI століття та формування вимог щодо рівня його професійних знань, здатності до самонавчання, адаптації до діяльності в ринкових умовах та саморозвитку;

– створення науково-методичних комплексів спеціальностей та навчальних комплексів дисциплін на основі передових педагогічних технологій і відповідної навчально-лабораторної бази;

– забезпечення умов дотримання вимог державної ліцензії, освітніх стандартів;

– визначення змісту і форм навчальної діяльності на різних етапах підготовки фахівців та їх атестації;

– вивчення змісту та характеру роботи випускників з метою внесення змін і доповнень до змісту програм та організації навчального процесу;

– розробка принципів і форм рейтингової системи, критеріїв оцінки знань, тестів для визначення рівня професійних знань, умінь та навичок;

– освоєння нових систем інформаційного забезпечення навчального процесу.

Компоненти контролю є основними засобами організації та управління якістю навчання. Цьому значною мірою сприяє введення модульного навчання та рейтингової оцінки знань. Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Форма проведення поточного контролю визначається кафедрою. Крім того, відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання, яка запроваджена у навчальному закладі, після вивчення матеріалу кожного змістового модуля слідує обов’язковий контроль його засвоєння.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання   на окремих його завершених етапах. Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену або заліку з конкретної навчальної дисципліни згідно із чинним «Положенням про екзамени та заліки у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут».

Підготовка фахівців зі спеціальностей, за якими проводиться підготовка на кафедрі лісового і садово-паркового господарства здійснюється за навчальними планами підготовки бакалаврів, які затверджені належним чином, та відповідають чинним стандартам вищої освіти за спеціальностями 205 «Лісове господарство» та 206 «Садово-паркове господарство» за переліком дисциплін, кількістю годин та формами атестації якості знань студентів освітньо-професійної програми.

З метою підготовки висококваліфікованих фахівців кафедра працює над проблемою якісного методичного забезпечення самостійної роботи студентів, аудиторних занять, поточного та підсумкового контролю, над впровадженням у навчальний процес інноваційних технологій та методів навчання, підвищенням кваліфікації науково-педагогічних працівників.

Студенти кафедри систематично приймають участь у конкурсах наукових робіт на всіх етапах Всеукраїнських студентських олімпіад.

Значна увага професорсько-викладацького колективу приділяється формуванню контингенту студентів, що навчаються за спеціальностями 205 «Лісове господарство» та 206 «Садово-паркове господарство»  .

Викладацький колектив кафедри докладає значних зусиль для подальшого розвитку молодої особистості, формуванню висококваліфікованих кадрів з вищою освітою, здатних працювати у сферах лісового та садово-паркового господарства, а також підвищувати свій професійний рівень впродовж своєї діяльності, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати й зміцнювати суверенну, незалежну українську державу.

З цією метою на кафедрі лісового і садово-паркового господарства:

1. Організовано навчальний процес відповідно до факторів, що визначають якість лісівничої освіти. Фактори, що визначають якість освіти бакалаврів, якість освітніх стандартів та еталонів; якість освітніх програм; якість кадрового потенціалу; якість знань і умінь студентів – комплексна підготовка їх до навчання у магістратурі; якість засобів освітнього процесу; якість системи контролю досягнень; якість науково-дослідної роботи; якість структури управління.

2. Суттєво поліпшується якість та ефективність самостійної роботи студентів. Для цього:

– зосереджується увага студентів на організаційно-методичному забезпеченні самостійної роботи, урізноманітненні її форм та видів;

– удосконалюється система управління якістю самостійної роботи, що передбачає планування, організацію, мотивацію та механізм контролю:

– здійснюється оптимізація графіку навчального процесу та розкладу занять, ефективно використовуються можливості наявної навчальної бази;

– розроблюються структурно-логічні схеми програми підготовки фахівців.

3. Посилюється студентська науково-дослідна робота, яка проводиться у студентському гуртку та його окремих проблемних групах, безпосередньо на виробництві і під час виробничих практик.

4. Продовжується методична робота викладацького колективу над впровадженням нових навчальних та інформаційних технологій, зокрема, кредитно-модульної системи навчання, комп’ютерного тестування, методів активізації засвоєння знань.

5. Вживаються заходи щодо реалізації стратегії навчання студентів, викладачів кафедри з питань безпеки життя та діяльності людини, охорони праці, здоров’я, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища, суворо дотримуватися ст. 20 Закони України «Про охорону праці».

6. Зосереджено увагу викладачів кафедри на посиленні виховної роботи. Навчальний процес має також виховну спрямованість, сприяє засвоєнню загальнолюдських норм моралі, виховує почуття патріотизму, громадянської та національної гідності, спонукає студентів до активної протидії проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності.

7. Забезпечується відкритість та прозорість функціонування системи освіти, проводиться роз’яснювальна робота серед науково-педагогічних працівників, студентів, батьків із залученням висококваліфікованих спеціалістів-виробничників лісогосподарських підприємств, стосовно питань інноваційних технологій.

8. Організовується робота з обдарованою і талановитою студентською молоддю. З цією метою:

– поглиблюється науково-дослідницька робота студентів;

– організовується поглиблене вивчення окремих навчальних дисциплін;

– запроваджується щорічне проведення тижня кафедри.

9. Посилюється робота з професійно-практичної підготовки студентів, налагоджуються творчі зв’язки з організаціями і підприємствами з метою проходження всіх видів практики, майбутнє їх працевлаштування.

10. Спрямовується робота професорсько-викладацького колективу на дотримання вимог Конституції України, Закону України «Про вищу освіту», національної доктрини розвитку освіти України, державної програми «Освіта України XXI століття». У зв’язку з входженням України до єдиного Європейського освітнього простору робота науково-педагогічного колективу направляється на реалізацію освітніх принципів Болонської конвенції.

У процесі реалізації освітніх програм 205 «Лісове господарство» та 206 «Садово-паркове господарство» науково-педагогічними працівниками кафедри забезпечено наявність навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах навчального закладу, конспектів лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць у повному обсязі. Кількість вище перелічених найменувань методичного забезпечення складає не менше трьох одиниць на одного НПП кафедри.

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ