ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
АГРОІНЖЕНЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

  (03548) 2-26-48  E-mail:   mtfbati2010@gmail.com    Декану факультету

Україна тримає стрій!!!
A
A
A

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ кафедри лісового та садово-паркового господарства

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

кафедри лісового та садово-паркового господарства агроінженерного факультету ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» на 2021-2025 роки

Кафедра садово-паркового господарства утворена в жовтні 2003 року, а в 2009 році кафедру перейменовано на кафедру лісового і садово-паркового господарства. Кафедра забезпечує викладання дисциплін за спеціальностями 205 «Лісове господарство» та 206 «Садово-паркове господарство». Кафедра проводить навчально-методичну, наукову, виховну та громадську діяльність.

Метою освітянської діяльності кафедри є підготовка фахівців для:

- лісогосподарської та садово-паркової діяльності;

- вирощування садивного і посівного матеріалу в розсадниках та оранжереях;

- виконання робіт з благоустрою, озеленення і ландшафтного дизайну;

- здійснення робіт з проектування зелених насаджень, парків і т.п.

Кафедра є сучасним, інноваційним освітньо-науковим регіональним осередком професійного рівня у галузі лісового і садово-паркового господарства. Це покладає на неї додаткові і особливі вимоги та завдання координації і стратегічного керування розвитком регіону в зазначених галузях. Такий розвиток повинен базуватися на Конституції України, Законах України та визнаних Україною міжнародних правових актах і деклараціях з забезпеченням можливостей всебічного розвитку особистості, дотримання її прав і свободи: отримання освіти, доступу до інформації, проведення досліджень, збереження довкілля.

Виходячи із зазначеного, перед колективом кафедри стоять наступні перспективні завдання:

 • організація навчально-виховного процесу шляхом удосконалення його якості, впровадження передового національного та світового досвіду у сфері новітніх освітніх технологій, підвищення якості освітніх послуг та адаптації системи освіти до європейської;
 • налагодження систем навчання, спроможних викликати в молоді потребу самостійно вчитися та творчо розвиватися у подальшому житті;
 • забезпечення оптимальних умов для розвитку осередків наукової діяльності – лабораторій, гуртків та проблемних груп;
 • розширення та покращення матеріально-технічної бази, зокрема, розбудова сучасної лабораторії механізації лісогосподарського і садово-паркового комплексу, лабораторії інформаційних технологій в лісовому та садово-парковому господарстві, комп’ютерного дизайну, розширення навчального розсадника лісових і декоративних рослин;
 • розвиток наукової та навчальної діяльності шляхом участі у конкурсах, грантах;
 • розширення співробітництва з іншими закладами науки та освіти на регіональному, державному та міжнародному рівнях, місцевими підприємствами, установами, органами влади тощо;
 •  популяризація кафедри шляхом інформованості громадськості про її історію, діяльність, здобутки та перспективи розвитку.

Пріоритетними для кафедри є навчально-методична та науково-дослідна робота із використанням результатів досліджень у навчальному процесі та господарській практиці. Кафедра забезпечує постійне професійне вдосконалення викладацького персоналу та науково-дослідного процесу, використовуючи різноманітні міжнародні програми. Формування та розвиток освітніх програм, навчальних курсів та дослідницьких методик відбувається з урахуванням стрімкого розвитку ІТ-технологій.

 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

Освітня діяльність

Основними завданнями у сфері освітньої діяльності є її удосконалення шляхом запровадження новітніх технологій навчання та впровадження у навчальний процес дистанційного навчання. Зазначені завдання реалізуються через:

 • зміцнення кадрового потенціалу та покращення якісного складу професорсько-викладацького складу кафедри;
 • запровадження новітніх освітніх інформаційних підходів для забезпечення високої якості підготовки фахівців;
 • покращення практичної підготовки фахівців шляхом підвищення ролі практичних форм роботи студентів; посилення ролі самостійної роботи студентів;
 • поглиблення співпраці з базами навчальних та виробничих практик; підприємствами, налагодження різних форм співпраці, зокрема з елементами дуальної освіти тощо;
 • участь студентів та викладачів кафедри у наукових та освітніх програмах, грантах, проектах регіонального, державного чи міжнародного рівня;
 • проведення практик студентів та стажування молодих науковців за кордоном;
 • проведення відкритих занять, методичних семінарів, круглих столів для підвищення методичного рівня викладання дисциплін;
 • запрошення відомих учених, провідних фахівців для читання лекцій, проведення семінарів, зустрічей, презентацій;
 • акредитація освітньо-професійної програми «Лісове господарство» зі спеціальності 205 «Лісове господарство» ОС «Бакалавр».

Наукова діяльність

Наукова діяльність є однією з пріоритетних на кафедрі і передбачає:

 • проведення наукових досліджень студентами та співробітниками кафедри у лабораторіях кафедри, на базах практик, тощо;
 • підвищення науково-дослідного потенціалу кафедри шляхом активізації наукових досліджень, у першу чергу прикладного характеру, та впровадження їх результатів у виробництво;
 • проведення прикладних досліджень, комерціалізацію розробок (участь у госпдоговірних темах, грантах, патентна діяльність тощо);
 • керівництво кваліфікаційними бакалаврськими та магістерськими роботами, курсовими роботами студентів;
 • активізувати роботу наукового гуртка для студентів з метою ознайомлення з науковою проблематикою кафедри;
 • розробити перспективний план видання наукової, навчальної та методичної літератури науково-педагогічними працівниками кафедри;
 • створити базу даних електронних підручників, посібників, методичних посібників для проведення лабораторних та практичних робіт;
 • представлення наукових здобутків на конференціях, з’їздах, конгресах, симпозіумах, різного рівня, публікування результатів наукових досліджень у провідних наукових виданнях України та за кордоном.
 • Виховна діяльність
 • Виховна робота передбачає формування різнобічно розвиненого фахівця, адаптованого до нових реальностей суспільного життя в умовах ринкової економіки, екологічної кризи, нових суспільно-політичних відносин та епідеміологічних ситуацій. Кафедра орієнтує виховну діяльність на:
 • посилення виховної роботи викладачів-кураторів кафедри у академічних групах, їх ролі у виховному процесі студентів; проведення різних форм позааудиторної виховної роботи; проведення роботи з розвитку культури поведінки та спілкування, виховання доброчесності, національної свідомості та патріотизму;
 • активізацію індивідуальної роботи зі студентами;
 • широке використання творчого потенціалу викладачів та студентів через залучення до наукових гуртків та проблемних груп.

Інші види діяльності

Профорієнтаційна робота є важливою складовою діяльності кафедри. Вона включає в себе активну профорієнтаційну роботу через участь у виїзних та кафедральних днях «відкритих дверей», ярмарках професій, інформаційних поїздках у школи, коледжі, підприємства лісового та комунального господарства, інформування громадськості про діяльність кафедри та інституту, зміст спеціальності, перспективи працевлаштування. Перспективні напрямки профорієнтаційної діяльності:

 • розробити перспективний план відвідування шкіл, інших закладів освіти регіону з презентаціями та агітаційними виступами;
 • постійно оновлювати інформацію про діяльність кафедри на сайті інституту та в соціальних мережах;
 • укласти договори для проведення виробничої практики студентів в галузевих установах та підприємствах регіону.
 • Завданнями кадрової політики та громадської діяльністі кафедри є:
 • постійне вдосконалення кваліфікаційного рівня викладацького та наукового персоналу, його оновлення за рахунок кращих випускників;
 • дотримання працівниками кафедри трудової дисципліни, чинного законодавства, правил внутрішнього розпорядку;
 • дотримання норм навантаження;
 • заохочення працівників за якісне виконання їх обов’язків;
 • створення належних умов для оптимізації навчально-методичної та наукової діяльності співробітників, створення і сучасне обладнання робочих місць та приміщень, постійне поповнення навчально-методичної та наукової літератури, періодики.

Співпраця з органами студентського самоврядування передбачає:

 • встановлення доброзичливих стосунків між працівниками кафедри та студентами на засадах взаєморозуміння;
 • сприяння у діяльності органів студентського самоврядування, налагодження тісної співпраці з ними, особливо стосовно покращення якості навчального процесу за освітніми програмами, які забезпечує кафедра;
 • на засадах колегіальності із врахуванням позиції студентів прийняття рішень про ті чи інші аспекти діяльності;
 • підвищення відповідальності студентів за їх навчальну та наукову діяльність, за дотримання навчальної дисципліни.

Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення є одним з основних чинників, який забезпечує якісну навчальну, наукову та виховну діяльність кафедри. Для подальшого розвитку кафедри необхідним є:

 • збільшення аудиторного фонду кафедри, зокрема розбудова лабораторії механізації лісогосподарського і садово-паркового комплексу, лабораторії комп’ютерного дизайну, розширення навчального розсадника лісових і декоративних рослин;
 • подальше розширення та оновлення матеріально-технічної бази кафедри шляхом придбання нового та оновлення застарілого обладнання, приладів, комп'ютерної та оргтехніки;
 • придбання вітчизняної та зарубіжної навчальної, методичної та наукової літератури, підписка на періодичні наукові видання.
 • перенесення всіх навчальних курсів на платформу MOODLE для дистанційного навчання.

Схвалено кафедрою лісового та садово-паркового господарства, протокол №6 від 29.12.2020 р.

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ